سیاستمداران و سندیکاهای بریتانیان خواهان پایان دادن به حصر شدند