ترکیب سناریوی مقامات و اعترافات اجباری قربانیان

با گذشت چهار روز از آتش سوزی در زندان اوین تهران، مقامات رسمی شمار جانباختگان این فاجعە را ۸ نفر اعلام کردند. اما جزییات آن‌چه کە شنبه شب در زندان اوین روی دادە است همچنان روشن نیست.

صدا و سیمای حکومتی ایران به دنبال قیام سراسری خلق‌های ایران، گزارش‌های متعددی را برای تنویر افکار عمومی پخش کرده که حاصل کار بازجو- خبرنگاران بودە است. این حرفه بنوعی ترکیب اظهارات مقامات رسمی و اعترافات اجباری قربانیان طبق یک سناریوی ساختگی است. آتش سوزی در زندان اوین هم موضوعی بودە است کە از این روند مجزا نبودە است، گزارش تلویزیون حکومتی ایران از شورش در زندان اوین هم بر همین مبنا رنگ و بوی اعترفات اجباری و سناریوی بازجو- خبرنگاران را بە خود گرفتە است.

در حالیکە تلویزیون ایران اعلام میکند کە با تلاش مأموران زندان و نیروهای انتظامی ٧٠ زندانی نجات پیدا کردند، در مورد کشته و زخمی شدن دهها زندانی با تلاش همان مأموران هیچگونە توضیحی ارائە نمی‌دهد. از سوی دیگر عکس‌های ماهواره‌ای از آتش‌سوزی زندان اوین، میزان خسارت وارده به یکی از بزرگترین ساختمان‌های این مجموعه را نشان می‌دهد..

در رابطە با این آتش سوزی، مصطفی نیلی از وکلای دادگستری به روزنامه اعتماد گفته است کە زندانیان بند ٨،  محل آتشسوزی، زندانیان متهم بە جرایم سیاسی و برخی چرایم مالی بودند.  در حالی  که مسئولین اعلام کردەاند این بند، بندسارقین و جرایم خشن بود. روزنامه هم‌میهن به نقل از یک آتشنشان نوشته است کە  تاکنون ٨ جنازه را  تحویل گرفتە و بیشتر از ۲۰ نفر نیز به بیمارستان اعزام شدەاند.

همزمان با این اظهار نظرها، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه‌ای آنچه در اوین رخ داد را جنایتی خواند که به دست عده معدودی از عوامل دشمن صورت گرفت. او نگفت عوامل دشمن، زندانیان بودند یا مأموران زندان! او سعی کرد چهرەای مهربان و انساندوست از نظام به نمایش بگذارد که با توجه به نقض گسترده حقوق بشر اقدامی عوام‌فریبانه بود. در تصاویر منتشر شده، مقامات قضایی مأیوس و سرخورده بنظر می‌رسند زیرا در پی قیام سراسری مردم ایران، هر یک کم و بیش ترس از سرنگونی نظام و محاکمه مقاماتش در محاکم رسیدگی به جنایات علیه بشریت را تجربه کردند.