ارسال نامە بە نهادهای بین المللی در اعتراض بە انزوای رهبر خلق کورد

ابتکار عمل آزادی برای رهبر آپو در سوریە در اعتراض بە تشدید انزوا بر رهبر آپو، بە سازمانهای بین المللی نامە ارسال کرد.

ابتکار عمل آزادی برای رهبر آپو در سوریە در اعتراض بە تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان،نامەهایی را بە کمیتە منع شکنجە شورای اروپا، کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان مل متحد OHCHR ولکر تورک، دبیر کل شورای اروپا ماریا بژنوویچ بوریس و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرد.

 اعلام شدە است کە یک نسخە از این نامەها بە دفتە حقوقی سدە ارسال شدە است تا از این طریق بە این نهادها ارسال شود.

بیش از ٢٢ ماە است کە هیچگونە اطلاعی از وضعیت رهبر آپو در دست نیست.