فرماندهی یژاستار: رژیم ترکیە خواهد دید کە محاسباتش اشتباە است

قرارگاە مرکزی فرماندهی نیروهای یژاستار پیامی را بە نیروهای گریلا ارسال کردە و اعلام کرد کە فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ بار دیگر با واقعیت رزمندگان آپویی آشنا شدە و می‌بیند کە محاسباتش اشتباە بودە است.

 قرارگاە مرکزی فرماندهی یگان‌های زنان آزاد (YJA STAR) با ارسال پیامی بە نیروهای خود اعلام کرد: از شهدای بزرگمان، هوال شارستان، رِدور، ناودار، عگید، شروان، آگر، فداکار و مزگین، زیلان و روژگراف و فدایی را کە گام در مسیر رزمندگان آپویی گذاشتە‌اند، با احترام یاد می‌کنیم. یاد و خاطرە گریلاهای آزاد زن را کە با موضعگیری خود در ۸ مارس و نوروز، موجودیت خود را بر اساس پایبندی بە رهبر آپو نشان دادند، تمام هوالانی کە با برخودان بزرگ خود، بە دشمن حملە کردند، گرامی می‌داریم و اعلام می‌کنیم کە این موضعگیری تامین کنندە سرفرازی ما خواهد بود.

مبارزە ما برای آزادی کە با پیشاهنگی رهبر آپو وارد پنجاهمین سال خود می‌شود، فرصت تحقق پارادایم تمدن دمکراتیک را با پیشاهنگی خلق کورد ایجاد کردە است و امکان آزادی خلق‌های خاورمیانە و خلق‌های جهان را بیش از هر زمان دیگری ممکن می‌نماید. خواست خلق‌ها در میانە جنگ سوم جهانی، مبارزە سازماندهی شدە با پیشاهنگی نیروهای گریلا در مقابل تمام سیستمهای اقتدارگرایانە بە جایی رسیدە است کە می‌تواند بە پیروزی برسد. برای ممانعت از این مسئلە نیروهای توطئە‌گر بین‌المللی رهبر آپو را بە اسارت گرفتند، این سیستم برای تحمیل شکنجە بر امرالی کە تمام ارزش‌های انسانی و حقوقی را نقض می‌کند، بە خلقمان و نیروهای گریلا حملە می‌کند تا مانع  از پیشبرد پارادایم آپویی شود.

نقش نیروهای هژمونیک بین‌المللی

بر این اساس تمام حملات صورت گرفتە بە رهبر خلق کورد و نیروهای گریلا، بە عنوان محصول، سازماندهی و تلاش‌های نیروهای هژمونیک بین‌المللی تلقی می‌شود. در مقابل رهبری ما سیستم شکنجە گسترش پیدا کردە است، با اقدامات غیر انسانی علیە خلقمان، کاربرد سلاح‌های شیمیایی در مناطق گریلایی حملە کردە و جامعە جهانی در مقابل این اقدامات سکوت کردە است. این سکوت ناشی از همکاری حاکمیت و دولت‌هاست. نیروی رژیم فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ را سر پا نگاە داشتە و در مقابل جنبش ما از آن استفادە می‌کنند. و در مقابل ما می‌خواهیم پارادایم رهبری را بە عنوان سیستمی آلترناتیف بکار ببندیم.

 برخودان نیروهای آزادی ما استراتژیک است

نیروهای رزمندە ما کە عشق و اخلاق آزادی سدە ۲۱ را بە نمایش می‌گذارند، با آگاهی از این واقعیت برای صیانت از پارادایم رهبر آپو، حراست از جبهه آزادی و برای دفاع از ارزش‌های کسب شدە، نبردی بزرگ را بە پیش می‌برند. هویت و موجودیت نیروهای ما کە در سال ۲۰۲۱ برخوانی بی‌نظیر را انجام دادند کاملا مشخص است. و هم اکنون هم در زاپ و آواشین، در شرایط استثنایی مشغول نبرد هستند. این خط مشی، خط مشی ایدئولوژیک است کە تنها رزمندگان آپویی می‌توانند آن را بر عهدە داشتە باشند. هوالان ما بر این اساس عمل می‌کنند، هدف فاشیسم آ.ک،پ/م.ه.پ از میان برداشتن کورد آزادیخواە است. و در مقابل برخودان نیروهای آزادیخواه ما هم بر همین اساس ادامە پیدا می‌کند. بر همین اساس است کە این نبرد، در چارچوب جنگ سوم جهانی، با پیشاهنگی زنان و خلق‌ها صورت گرفتە و جنگ بقا بە شمار می‌رود.

رژیم فاشیست نتیجە اشتباە محاسباتی خود را می‌بیند

رژیم فاشیستی کە با بکار بردن تمام تکنولوژی‌های موجود، وجب بە وجب خاک ما را بمباران می‌کند. و تلاش می‌کند روح آزادایخواهی را از میان بردارد، در محورهای زاپ، آواشین بار دیگر با رزمندگان بزرگ آپویی روبرو شدە است و در نهایت برای اشتباە محاسباتی خود حساب پس می‌دهد. حملات رژیم فاشیست، با هدف قرار دادن کوردها، تمام ارزش‌های انسانی را هدف قرار دادە است. هدف این حملات مشخص هستند، همکاری و هماهنگی با دشمن در مقابل هویت کورد آزاد و ارزش‌های انسانی بە معنای خیانت بودە و بە هیچ نحوی نمی‌توان دلیل آن را درک کرد. مشخص است کە نیروهای آزادیخواە ما، با برخورداری از پارادایم تمدن دمکراتیک، با دشمن فاشیست و پارت دمکرات کوردستان مبارزە می‌کنند.

در مقابل این واقعیت، برخودان ما وارد هشتمین روز خود شدە است. سنت مقاومت زاپ کە دشمن را درهم خواهد شکست، بە بهترین نحو نشان دادە می‌شود. رزمندگان یژاستار کە بر اساس خط رهبری ما نشان دهندە سازماندهی و مدعی ازادی هستند، با عملیاتهای خلاقانە و پیشاهنگی، با عملکردی کە براساس هویت سازماندهی آنان است، بە این برخودان پیوستە‌اند. در این شرایط کە هر وجب از خاک ما بمباران می‌شود، بە هوالانی کە ضربات سنگین بر دشمن وارد می‌کنند و بە زنان آزادی کە اوج این جانفشانی‌ها را بە نمایش می‌گذارند، درود می‌فرستیم. این نبرد کە هر لحظە گسترش پیدا می‌کند، فاشیسم و خیانت را از میان برخواهد داشت.

دشمن نخواهد توانست وارد مناطق گریلایی شود

هوالان ما کە از واقعیات آگاهی دارند، با برخودان نیروهای گریلا در سدە ۲۱ و با برخورداری از تاکتی‌های عالی و نیروی فدایی، این واقعیت را بە نمایش خواهند گذاشت. این حملە علیە حیات رهبری، دستاوردهای ۵۰ سالە مبارزاتی ما، جنبش ما و مناطق گریلایی است. بە همین دلیل است کە با متدهای خلاقانە در مقابل دشمن در حال نبرد هستیم و دشمن نخواهد توانست وارد مناطق ما شود. این کوه‌ها نشان از سربلندی هویت کورد آزاد داشتە و این میهن شایستە آزادی است، این خلق هم شایستە آن است کە با هویت آزاد خود بر اساس آزادی موجودیت داشتە باشد. بر اساس این واقعیات دشمن را بە چالش کشیدە و با برخودان در مقابل فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ بە پیرزی دست پیدا می‌کنیم. با این عزم مصمم بار دیگر بە یاد و خاطرە هوالان شهیدمان درود فرستادە بە تمام نیروهایمان در زاپ و آواشین و تمام رزمندگان نیروهای مدافع خلق و یژاستار درود می‌فرستیم. در سدە ۲۱ خط مشی آپویی و سیستم ملت دمکراتیک بە پیروزی رسیدە و سیستم دولت محور و مردسالاری و همکاران خائن آنان با شکست روبرو می‌شود.