کنگره استار: قتل‌عام ١٢ مارس فراموش نخواهد شد

شورای هماهنگی کنگره استار دربارە قتل‌عام ١٢ مارس در قامشلو اعلام کرد: این قتل‌عام فراموش نخواهد شد و مبارزه برای آزادی و دموکراسی باید ادامه یابد.

شورای هماهنگی کنگره استار شمال و شرق سوریه به مناسبت نوزدهمین سالگرد قتل‌عام ١٢ مارس ٢٠٠٤ در قامشلو بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیە آمدە است: روژآوای کوردستان به عنوان میراث یک انقلاب کوردی و ملی شناخته میشود کە با رنج فراوان و مقاومت بی‌سابقه در برابر ذهنیت حاکم و ظالم ایستاد. هرچند رویداد و انواع ستم بکار گرفتە شدە است، اما فکر و اندیشە آزادی ملتها از هر زمانی بیشتر پیروز شدە است.

در این بیانیه به وقایع ١٢ و ١٣ مارس اشاره شده و آمده است که از آنجایی که کوردهای روژآوا برای اولین بار حقوق خود را مطالبه کردند، با حملەای وحشیانه مواجه شدند و در ادامە آمدە است: این انقلاب مرزهای ترس و بردگی را از دل کورد از بین برد و آن تفکر در همە روژآوای کوردستان منتشر شد تا بە حلب و دمشق گسترش یافت. کوردها را در اروپا به میدان آورد و بە انقلاب پیوستند.

رژیم سوریه همچنان حقوق خلق کورد را نادیده می‌گیرد و از دیدار و گفتگو با خودمدیریتی امتناع می‌ورزد. لازم است تا بە دست آوردن آزادی و دموکراسی در سرزمینمان، بر خواستەهایمان ادامه دهیم.