۱۳ سرباز اشغالگر ترک در زاپ مجازات شدند

عملیات گریلاهای آزادیبخش کوردستان بی‌وقفه ادامه دارد. در این عملیات‌ها ۱۳ سرباز اشغالگر ترکیه مجازات شدند و ۷ سنگر مورد اصابت قرار گرفت.

مرکز اطلاع رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق-ه‌پ‌گ در رابطه با عملیات‌های گریلا و حملات ارتش اشغالگر ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد که جزئیات آن به‌شرح زیر است:

 در منطقه غرب زاپ شهید دلیل

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۰۶:۲۰ و ۰۶:۵۰ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین ۲ سنگر اشغالگران هدف قرار گرفت.  این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۰۷:٠٠ و ۰۷:۴۵ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین ۲ سنگر اشغالگران هدف قرار گرفت.

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۱۵:٠٠ در منطقه مقاومتی تپه جودی با عملیات تک تیراندازی اشغالگران هدف قرار گرفتند. یک اشغالگر مجازات شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۱۰ دقیقه تا ۲۳:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی از دو جهت با سلاح سنگین هلیکوپترهای اشغالگران که تلاش می‌کردند، نیروهایشان را در منطقه پیاده نمایند، هدف قرار گرفتند.

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۲:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی اشغالگرانی که تلاش می‌کردند خود را به تونل‌های جنگی برسانند، تحت نظر قرار گرفتند.  ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه با عملیات سابوتاژ دو بار اشغالگران هدف قرار گرفتند. در این عملیات که توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت، ۵ اشغالگر مجازات شد.  پس از آن اشغالگران تلاش نمودند تا در تونل‌های جنگی مواد منفجره جاسازی کنند. اما با سلاح سبک و سلاح نیمه اتوماتیک هدف قرار گرفتند. در آنجا نیز ۶ اشغالگر مجازات شد. جنازه این اشغالگران در دست نیروهای ماست.

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۱۰:٠۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با سلاح نیمه اتوماتیک، اشغالگرانی که می‌خواستند در منطقه مستقر شوند، هدف قرار گرفتند. پس از این عملیات تلاش اشغالگران برای ورود به سنگرها متوقف شد.

۱۶ سپتامبر ساعت ۱۰:۱۵ و ۱۰:۳۰ علیه اشغالگرانی که می‌خواستند در منطقه مقاومتی تپه آمدیه وارد سنگرها شوند، با سلاح سنگین عملیات انجام شد. به دو سنگر ضربه وارد شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

۱۶ سپتامبر ساعت ۲۳:۲۵ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه ،۴ بار هلیکوپترهایی که می‌خواستند نیروهایشان را در منطقه پیاده کنند، هدف قرار گرفتند.

۱۶ سپتامبر ساعت ۲۰:۵۵ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با عملیات  سوء قصد، اشغالگرانی که می‌خواستند وارد سنگرها شوند هدف قرار گرفته و یک اشغالگر مجازات شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۰۵ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با سلاح سنگین اشغالگرانی که تلاش می‌کردند وارد سنگرها شوند هدف قرار گرفتند.

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۱۲:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه اف ام با سلاح سنگین به یک سنگر اشغالگران ضربه وارد شد.

در منطقه متینا:

 ۱۶ سپتامبر ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه اورته، با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

 ۱۷ سپتامبر ساعت ۰۱:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه اورته نیروهای ما در تحرک هلیکوپترها دخالت کردند.

 حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

۱۶ سپتامبر منطقه غرب زاپ شهید دلیل در منطقه مقاومتی تپه بهار ۸ بار، منطقه متینا منطقه سر متینا یک بار،  منطقه تپه میدان یکماله یک بار و در مجموع ۱۰ بار با جنگنده‌ها بمباران شدند.

۱۶ سپتامبر منطقه غرب زاپ شهید دلیل و منطقه متینا با هلیکوپترهای جنگنده بمباران شدند.

مناطق زاپ، شهید دلیل غرب زاپ و متینا توپ‌باران شدند.