دستگیری ۲ نفر در منطقه خلفتی استان روحای باکور کوردستان

پلیس و نیروهای امنیتی دولت ترکیه در منطقه خلفتی استان روحای باکور کوردستان به منازل شهروندان یورش برده و ۲ نفر را دستگیر نمودند.

یورش نیروهای امنیتی دولت ترکیه در محله یشل اوزن منطقه خلفتی استان روحا انجام گرفت. پلیس به چندین خانه یورش بردند و در پی آن، عبدالرحمان پولات و دنیز کارایورک دستگیر شدند.
تاکنون دلیل این یورش نیروهای پلیس اعلام نشده است.
صبح امروز نیز در جولەمیرگ و در جریان یورش به منازل، حداقل ٣٠ نفر دستگیر شدند.
در ٢۴ می نیز حدود ٣٠ نفر بازداشت شدند که ١٢ نفر از آنان هنرمند و نوازنده بودند.
همچنین در ٢٣ می نیز حدود ٧٠ نفر دیگر توسط پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شدند.