گرامیداشت یاد و خاطرە سە شهید در شنگال

با برگزاری مراسمی در شنگال یاد و خاطرە سە شهید یگانهای دفاعی شنگال گرامی داشتە شد.

با برگزاری مراسمی در شنگال یاد و خاطرە فرماندهان یگانهای دفاعی شنگال با اسامی برخودان تولهلدان، آزاد ازدین و انور تولهلدان گرامی داشتە شد. برخودان تولهلدان در سال ٢٠١٥ در جریان نبرد با داعش و آزاد ازدین و انور تولهلدان در ٢١ ژانویە ٢٠٢٢ در حملە هوایی دولت اشغالگر ترک بە درە شیلو بە شهادت رسیدە بودند.

مراسم در آرامستان شهید برخودان و شهید دلگش در کوهستان شنگال برگزار شد.

صدها نفر از اهالی شنگال در این مراسم یادبود شرکت کردند.  این مراسم با یک دقیقە سکوت بە احترام شهدای کوردستان آغاز شد و سپس با بر افروختن شمع و سخنرانی ادامە پیدا کرد.

پاکیزە جلال بە نمایندگی از خانوادە شهدای شنگال سخنرانی کردە وضمن اشارە بە رنجها و مبارزات این سە شهید اعلام داشت: این شهدا بە منظور دفاع از خلقمان نقش فرماندهی را بر عهدە گرفتند. آنها در این مسیر جان خود را فدا کردند. از همین رو لازم است کە جامعە ما ههیچگاە نقش این شهدا را از یاد نبرد. لازم است بر این نکتە واقف بود کە دشمن کسانی را کە در خانەهایشان نشستەاند، هیچگاە هدف قرار نمیدهد، بلکە کسانی را کە از نقش پیشاهنگی برخوردارند مورد هدف قرار میدهد.

تحسین حبابی بە نمایندگی از فرماندهی یگانهای دفاعی شنگال نیز سخنرانی کردە و اعلام داشت: با گرامیداشت یاد و خاطرە این سە هوال شهید، بە تمامی شهدایمان ادای احترام می کنم. هوالان ما کە در مقابلە با داعش بە شهادت رسیدند، در راە باورهایشان بە شهادت رسیدند نمایندگان راستین این خلق بە شمار می روند. کسانی کە با دشمن همکاری می کنند، بازخواست خواهند شد.

ریحان حسن بە نمایندگی از جنبش آزادی زنان ایزدی و نیز فرکات فقیر یکی از روسای منطقە شنگال سخنرانی کردە و تاکید کردند کە شهدا هیچگاە هموارە در میان جامعە حضور دارند.

سپس در رابطە با شهیدان، آزاد، انور و تولهلدان فیلمی بە نمایش در آمد.