نیروهای مدافع خلق: یک موضع اشغالگران منهدم شد

عملیات تیمهای متحرک گریلا بدون وقفە همچنان ادامە دارند. در عملیات اخیر نیروهای گریلا یک اشغالگر کشتە و یک موضع نظامی نیز منهدم شد.

بیانیە نیروهای مدافع در این رابطە بە شرح زیر است:

در ادامە عملیات تیمهای متحرک عملیاتی ما یک متجاوزکشتە شد و  یک سنگر نظامی نیزمنهدم شد. ارتش اشغالگر ترک ١٩ بار با سلاحهای ممنوعە و دهها بار کاتیوشا، تانک و سایر سلاحهای سنگین مواضع گریلا را بمباران کرد. همزمان با آن مواضع گریلا ١٣ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شد.

در جارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢٠ ژانویە ساعت ٠٨:٠٠ در منطقە شیلادزی، از توابع آمیدی، تیمهای متحرک گریلا با سلاح سنگین اشغالگران را  در روستای سیدا مورد حملە قرار دادند. در نتیجە آن یک سنگر نظامی منهدم شد.

در ٢٠ ژانویە ساعات ٠٩:٣٠ ؛ ١١:٠٠ و ١٦:٢٠ در منطقە شیلادزی از توابع آمیدی تیمهای عملیاتی ما ٣ بار با سلاح سنگین بە اشغالگران در حوالی روستای سیدا حملە کردند.

در ٢٠ ژانویە ساعت ١٦:٢٠ دقیقە در منطقە شیلادزی، تیمهای متحرک یژاستار با سلاحهای سنگین یک متجاوز را هدف قرار دادە و مجازات کردند.

در چارچوب کارزار انقلابی شهید ساواش مرعش:

در ٢٠ ژانویە ساعت ٠٩:٣٠ تیمهای متحرک ما با سلاحهای سنگین اشغالگران را در منطقە برخودان ارتفاعات اف-ام مورد حملە قرار دادند.

در ٢٠ ژانویە ساعت ٢١:٠٠ در منطقە برخودان اف-ام تیمهای متحرک تک تیرانداز نیروهای یژاستار یک متجاوز را مجازات کردند.

حملات ارتش اشغالگر ترک با سلاحهای ممنوعە و شیمیایی:

در ٢٠ ژانویە در منطقە شیلادزی، سنگرها و مواضع نیروهای گریلا در نزدیکی روستای سیدا و چمچو ١٩ بار با سلاح شیمیایی مورد حملە قرار گرفت.

در ٢٠ ژانویە ساعت ١٣:٠٠ و ١٤:٣٠ در منطقە شیلادزی در  آمیدی، مواضع نیروهای گریلا با سلاحهای ممنوعە مورد هدف قرار گرفتند.

حملات ارتش اشغالگر ترک

روزهای ١٩ و ٢٠ ژانویە مناطق برخودان ارتفاعات جودی، گارە، نواحی کانی سارک، دریە هرچی، زنگلم دشت کافیا و در منطقە خاکورک ١٣ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شد.

در ٢٠ ژانویە، نواحی شیلادزی، حوالی روستای سیدا و اطراف چمچو دهها بار با کاتیوشا، تانک و سایر سلاحهای سنگین دیگر مورد حملە قرار گرفت.