تداوم مقاومت خانواده‌ی شنیاشار در ۲۱۸مین روز

خانواده شنیاشار مدت ۲۱۸ روز است که در مقاومت به سر می‌برند و گفتند:"روزی فرا خواهد رسید که حقیقت آشکار خواهد شد."

دایه امینه شنیاشار و پسرش فرید که سه تن از اعضای خانواده‌ی آنها توسط ابراهیم خلیل ییلدز نماینده‌ی پارلمان آ.ک.پ و بستگان او کشته شدند، مدت ۲۱۸ روز است که در مقابل دادگاه رحا در اعتصاب برای عدالت به سر می‌برند.

خانواده‌ی شنیاشار در صفحه‌ی رسانه‌های دیجیتال خود صفحات هر کدام از دادستان عمومی جمهوری در رحا، رئیس جمعیت وکلای استانبول محمد اوغلو و شورای عمومی انجمن نمایندگان ترکیه را پست کرده و نوشتند:"علیرغم این بی‌عدالتی در مقابل دادگاه، اما هر نفسی که می‌کشیم در آن امیدی وجود دارد. مسئولین کاخ در دادگاه رحا حداقل اگر آن را نشنوند، اما کسانی هستند که به گوش آنها خواهد رسید. روزی فرا خواهد رسید که حقایق آشکار خواهد شد."