٥ نظامی ارتش اشغالگر ترک مجازات شدند

در عملیات نظامی گریلاهای آزاد کوردستان، ٥ نظامی ارتش اشغالگر ترک مجازات شدە و ٢ سیستم دوربین نظارتی نیز منهدم شدند، بە یک کانتینر اشغالگران نیز حملە شد.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق با انتشار بیانیەای اعلام نمود: گریلاهای ازادی کوردستان در جریان نبردی فدایی ضربات سنگینی را بە ارتش اشغالگر ترک در متینا وارد ساختند. ارتش فاشێست ترک کە از طریق جنگ رسانەای تلاش می کند تا خود را رها شدە از بن بست موجود نشان بدهد، در مقابل ارادە  قدرتمند گریلاهای آزادی کوردستان و اقدامات موثر نیروهای گریلا نتوانستە است بە اهداف پلید خود دست پیدا کند. در عملیات تیمهای متحرک ما کە از تاکتیکهای خلاقانە بهرە می گیرند، ٥ اشغالگر مجازات شدە و یک کانتینر نیز مورد حملە نیروهای ما قرار گرفت. از طرف دیگر ارتش اشغالگر ترک مناطق برخودان گریلا را ٦ بار با هلیکوپترهای تهاجمی، دهها بار با کاتیوشا، تانک و خمپارە و سلاحهای سنگین دیگر بمباران نمود.

در جریان کارزار انقلابی شهید ساواش مرعش در جنگ خابور:

در ٣٠ نوامبر ساعت ٠٨:٣٠ در منطقە برخودان ارتفاعات آمیدی، تیمهای متحرک ما از سە محور اشغالگران را مورد حملە قرار دادند. در محور نخست، گریلاها با سلاح سبک و نارنجک انداز ٥ نفر از اشغالگران را مجازات کردە  و گروە دوم نیز با سلاحهای نیمە اتوماتیک نظامیان ترک را مورد هدف قرار دادند. در جریان این حملە ٢ سیستم نظارتی موبس نیز منهدم شدند. گروە سوم نیروهای گریلا نیز اشغالگران را در حوالی سنگرهای جنگی شهید پیر دوغان مورد حملە قرار دادند.

دولت اشغالگر ترک از طریق رسانەهای جنگ ویژە خود ادعا میکند کە در این حملە تنها یکی از نیروهای وابستە بە آنها کشتە شدە است و بار دیگر افکار عمومی را فریب می دهد. با سناریوهای جعلی مبنی بر پیروزی و بهرەگیری از راهکارهای جنگ ویژە تلاش می کند تا ضربات متحمل شدە از سوی گریلاهای آزادی کوردستان را مخفی بدارد. لازم است خلق میهندوستمان و افکار عمومی بە تبلیغات جنگ ویژە وپلید توجهی نداشتە باشند.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە خاکورک:

در ٣٠ نوامبر ساعت ١٥:٣٠ دقیقە در منطقە برخودان ارتفاعات شهید شاهان، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین اشغالگران را مورد حملە قرار دادند. یکی از کانتینرهای دشمن نیز در جریان حملە آسیب دید.

در ٣٠ نوامبر ساعت ١٦:٣٠ دقیقە در منطقە برخودان ارتفاعات شهید آخین، تیمهای متحرک یژاستار، با سلاحهای سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

ارتش اشغالگر ترک در ٣٠ نوامبر و ١ دسامبر نواحی ارتفاعات آمیدی و ارتفاعات شهید شاهان را با هلیکوپترهای تهاجمی ٦ بار مورد حملە قرار دادە است.

در ٢٩ نوامبر، نواحی برخودان سیدا، چمچو، اف-ام، و آمیدی دهها بار با کاتیوشام خمپارە و تانک گلولە باران شدە است.