اعلام هویت یکی از شهدای نیروهای مدافع خلق

نیروهای مدافع خلق با اعلام هویت یکی از شهدای این نیرو اعلام نمود کە دلیل مراد از فرزندان قهرمان خلقمان در شنگال بود.

بخشی از بیانیە مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در این رابطە بە شرح زیر است:

در ١٢ اگوست سال ٢٠٢٢، در منطقە دشیشە در متینا، در جریان حملات ارتش اشغالگر ترک ٢ نفر از هوالان ما بە شهادت رسیدند. هوال دلیل از فرزندان عرب، تحت تاثیر پارادایم ملت دمکراتیک رهبر و گریلاهای آزادی کوردستان بود. با این اعتقاد کە ایدئولوژی آپویی میتواند بە آزادی خلقها منجر شود، تلاشهای فراوانی در این راە انجام دادە و بە یکی از فرماندهان پیشاهنگ این عرصە تبدیل شدە بود. دلیل مراد با موضعگیری قدرتمند خود در برابر دشمن، خطی از مبارزە را بر اساس پیروزی برای خلق و جوانان انقلابی از خود بر جا گذاشت.

بە خانوادە گرانقدر هوال دلیل، خلقمان در شنگال کە در آن کرد ایزدی و عرب برادروار زندگی می کنند تسلیت می گوییم. فرماندە جاویدان و انترناسیونالیست ما، هوال دلیل برای خلق شنگال و هوالان خود بە نمونەای برای مبارزە تبدیل شدە بود. پرچم مبارزەای کە فرماندە دلیل بە ما تحویل دادە است، تا آزادی خلقها و پیروزی، هموارە در اهتزار خواهد بود.

نام سازمانی: دلیل بوتان

نام و نام خانوادگی: خلیل نایف

محل تولد: شنگال

مادر و پدر: طرفە-نایف

زمان و محل شهادت: ١٢ اگوست ٢٠٢٢-متینا

در بخش پایانی این بیانیە آمدە است کە هوال دلیل کە از فرماندهان پیشاهنگ و انترناسیونالیست ما بود با تعمق در فلسفە رهبر آپو و با مشارکت در عرصە زندگی و نبرد، در میان صفوف گریلا بە یکی از رزمندگان قهرمانمان بدل شدە بود. این فرزند قهرمان خلقمان در شنگال، مبارزە فدایی آپویی را در شنگال هیچگاە از یاد نبردە و با پیوستن بە صفوف گریلاهای آزادی کوردستان، کە برای خلقهای فرودست فداییانە می جنگند، بە رهرو راسخ مسیر شهدا تبدیل شد.

هوال دلیل کە یکی از رزمندگان خط مشی انترناسیونالیستی پ.ک.ک بود، ویژگی فراملی بودن پ.ک.ک. را بە عنوان تامین کنندە انقلاب آزادی خلقها مشاهدە کردە و با این اعتقاد راسخ بە مبارزە مشترک خلقهای کورد و عرب باور داشت. بە خانوادە ارجمند هوال دلیل بوتان و مردم عرب شنگال، همە شنگالیها و همە کوردستانیان تسلیت می گوییم. با عزمی راسخ پیمانمان را برای تحقق آرمانهای هوال دلیل و آزادی خلقها تکرار می کنیم.