اوجالان: در سدە بیست و یکم، کوبانی کلید دستیابی بە راە حل تمام مشکلات خواهد بود

عبدالە اوجالان رهبر خلق کورد برخودان کوبانی در مبارزە با داعش را بە عنوان نبرد سربلندی سدە بیست و یکم تعریف کردە بود.

عبدالە اوجالان رهبر خلق کورد برخودان کوبانی در مبارزە با داعش را بە عنوان نبرد سربلندی سدە بیست و یکم تعریف کردە و اعلام داشتە بود: ما حیات آزاد را با مبارزە کوبانی، با روح برآمدە از برخودان آرین میرکان  ایجاد خواهیم کرد.

بعد از گرفتن کوبانی، عفرین و جزیرە کە بعد ازجنگ داخلی سوریە از نیروهای رژیم سوریە گرفتە شدند، خودمدیریتی دمکراتیکی تاسیس شد. داعش در روزهای ٣ و ١٥ سپتامبر ٢٠١٤ این شهرها را بە عنوان هدفی برای حملات خود در نظر گرفت. اما کوبانی کە بە منظور درهم شکستن انقلاب خلق از سوی داعش مورد هدف قرار گرفتە بود،بە آغازی برای خاتمە داعش مبدل شد. عبدالە اوجالان رهبر خلق کورد در رابطە با حملات صورت گرفتە بە کوبانی اعلام نمودە بود کە شکست کوبانی بە معنای شکست تمام کوردستان بودە و ازهمە درخواست کردە بود کە بر این اساس عمل نمایند. با اعلام این فراخوان از سوی رهبر خلق کورد، کوردها بە مرز کوبانی سرازیر شدە و بە تشکیل حلقەهای مقاومت دست زدند.

با اظهارات اردوغان در ٧ اکتبر مبنی بر اینکە کوبانی در آستانە شکست است، کوردها بیش از پیش دچار خشم شدند. با خیزش کوبانی کە کوردها بە خیابانها ریختند، نیروهای ائتلاف بین المللی نیز وارد عمل شدند، و بعد از این رویداد بزرگ تاریخی بود کە داعش بە سوی اضمحلال گام نهاد.

١٠ دقیقە بە ساعت سە ماندە است

٨ سال پیش، در چنین روزی یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان بعد از نبردی دشوار در ٢٦ ژانویە ٢٠١٥، کوبانی را از دست تبهکاران داعش آزاد کردند.رزمندگان کورد از هر چهار بخش کوردستان با همکاری دوستان انترناسیونال و سوسیالیست خود، ٨ سال پیش از این با برخودانی بی نظیر، دژ برخودان کوبانی را از دست تبهکاران داعش آزاد کردند. مژدە پیروزی در کوبانی و در هم شکستن داعش از سوی یکی از شروانهای یگانهای مدافع خلق اعلام شد.  این رزمندە بعد از ١٣٤ روز نبرد بی امان، در ٢٦ ژانویە ٢٠١٥ مژدە آزادی کوبانی را با این جملات اعلام کرد: ٢٦ ژانویە ٢٠١٥ است. کوبانی آزاد شد. ١٠ دقیقە بە ساعت سە ماندە است.

لزوم برقراری دمکراسی

بە منظور درهم شکستن داعش در کوبانی و رهایی کوبانی، هزاران رزمندە کورد از هر چهار بخش کوردستان، مبارزان انترناسیونال شرکت کردە و بسیاری در این نبرد بە شهادت رسیدند. عبدالە اوجالان رهبر خلق کورد در آن زمان با هیاتی اعزامی بە امرالی در حال دیدار و گفتگو بود و ازاین طریق برای مقاومت افسانەای کوبانی پیامی را ارسال کردە بود. رهبر خلق کورد در دیدار ٢١ نوامبر ٢٠١٤ کە حملات بە کوبانی همچنان ادامە داشتند، اعلام نمودە بود: در این برهە رویدادهایی در حال وقوع هستند کە باید از آنها درس گرفت. بر این اساس بادی اهمیت دستیابی بە راە حل دمکراتیک درک شود و تلاشها بر اساس مذاکرە بدون وقفە اهمیت خود را نشان می دهند. این وظیفە بر دوش گروهها می افتد کە باید حقوق جمعی آنها بر اساس مبنای درست و تامین شدە تامین گردد. زمانیکە چنین مسئلەای روی ندهد، با کودتایی بزرگ روبرو خواهند شد. در واقع برای خلق و باورهایی کە در این سرزمین زندگی می کنند این مسئلە گزینەای مهم است و باید دمکراسی مبنایی برقرار شود.

برخودان قهرمانانە افسانەای

رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان در رابطە با اهمیت مبارزە علیە داعش اظهار داشتە بود: کوبانی در سدە بیست و یکم کلید دستیابی بە راە حل تمام مشکلات بودە و میتواند تمام اختلافات، جنگها و تنشها را میتواند حل کند. در اینجا برخودانی افسانەای و قهرمانانە در جریان است. تمام خلقهای ما کە از این برخودان حمایت می کنند، با ذهنیت و سربلندی بە آن پیوستەاند. با گرامیداشت یاد و خاطرە نجات سوفو و آگرین آسلی، بە تمام شهدا و خانوادەهایشان و ارادە آنان درود می فرستم.

رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان در این رابطە همچنین اعلام کردە بود کە برای آیندەای دمکراتیک در خاورمیانە، صلح منطقەای حایز اهمیت بودە و اظهار داشتە بود: بار دیگر بە برخودان شکوهمند انسانیت در کوبانی و تمام خلقهایی کە از کشورهای دیگر جهان از آن حمایت کردەاند، درود می فرستم. پیش بینی یک حملە بە کوبانی دور از انتظار نیست. ارتباط و نزدیکی اردوغان با عربیت قابل مشاهدە است و این مسئلە بسیار مهلک است. از طریق قطر، عربستان میخواهند کە عفرین و کوبانی را بە مناطق عربی متصل کنند. جزیر را بە هم بە جنوب متصل کنند. در رابطە با موصل و مناطقی مانند آن دست بە محاسبات بسیار خطرناک و مهلکی زدەاند.

مکانیزم حملە

عبدالە اوجالان رهبر خلق کورد بعد از رهایی کوبانی در دیدار ٤ فوریە ٢٠١٥ اعلام داشتە بود: اگر دیدارهای ما شکل نمی گرفتند، داعش همە جا را بە آتش می کشید و بە تاراج می برد. من گفتە بودم کە می توانند در مورد کوبانی از مکانیزم کودتا استفادە کنند. این رویداد و  رویدادهایی  از این دست مکانیزم کودتا را سریعتر می کنند. مشاهدە کنید کە نیروهای ائتلاف صرفا در بحرانی ترین دقایق وارد عمل شدند و بە عملیاتی دست زدند کە نمونەهای بسیار نادری از آن در سطح جهانی اجرا شدە است.

رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان در همان دیدارضمن شادباش آزادی کوبانی گفتە بود: ما حیات آزاد و جدیدی را با بروح برخودان کوبانی و ارین میرکانی تاسیس خواهیم کرد.