از پا درآمدن ٣ اشغالگر، اعتراف دولت ترک بە یک کشتە

گریلاهای آزادی کوردستان در زاپ سە نظامی متجاوز ترک را از پا درآوردند. یکی از این نظامیان یک افسر بکند مرتبە بود، اما دولت ترک تنها بە تلفات یکی از نیروهایش اعتراف کرد.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق با انتشار بیانیەای اعلام کرد کە گریلاهای آزادی کوردستان در مقابلە با حملات اشغالگرانە ارتش متجاوز ترک، بە نحوی افسانەوار برخودان را دامە دادە و ضربات سنگینی را بر متجاوزان وارد می کنند. ارتش ترک دست بە جنایات جنگی زدە و علیرغم آنکە راهکارهای ضد بشری را در پیش می گیرد، در مقابل برخودان نیروهای فدایی گریلا قادر بە پیشروی نیست. از طرف دیگر اشغالگران بە منظور آنکە تلفات و ضربات سنگین وارد برآمدە بر خود را مخفی کنند، تلاش می کنند. در آخرین مورد، در زاپ، در جریان عملیات نیروهای گریلا ٣ متجاوز ارتش ترک از پا در آمدند کە یکی از آنان یک نظامی بلند مرتبە بود. دولت ترک تنها بە از پا درآمدن یکی از نیروهایش اعتراف کردە و تلاش می کند شمار تلفات را از افکار عمومی مخفی کند.

در نتیجە عملیات نیروهای ما کە بر اساس خط مشی فدایی بدون وقفە انجام می شود، حداقل ٣ اشغالگر مجازات شدند کە یکی از آنان از افسران بلند مرتبە دولت ترک بودە است.

از طرف دیگر ارتش اشغالگر ترک مناطق برخودان را ٦ بار با هواپیماهای جنگی و دهها بار کاتیوشا و گلولەهای سنگین بمباران کردە است.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٥ دسامبر در منطقە برخودان ساجا، اشغالگرانی کە حول استحکامات جنگی گریلاها در حرکت بودند در کمین نیروهای گریلا افتادند. نیروهای ما سپاس با عملیات سابوتاژ بە اشغالگران حملە کردند. در نتیجە عملیات نیروهای متحرک ما، حداقل سە اشغالگر مجازات شدند کە یکی از آنان یک افسر بلند پایە بود. بعد از این عملیات نیروهای اشغالگر با هلیکوپترهای سکورسکی کشتەها را از منطقە منتقل کردند.

در ٥ دسامبر در ساعت ٢٣:٠٠ در منطقە برخودان سیدا، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین در حوالی سنگرهای شهید فلات بە اشغالگران حملە کردند.

در ٦ دسامبر ساعت ١٥:٢٠ در منطقە برخودان چمچو تیمهای متحرک ما بە اشغالگران حملە کردند.

در چارچوب کارزار انقلابی شهید ساواش مرعش، جنگ خابور:

٦ دسامبر ساعت ١٤:٠٠ در منطقە برخودان ارتفاعات آمیدی، تیمهای متحرک ما با سلاحهای نیمە اتوماتیک بە اشغالگران حملە کردند.

در ٦ دسامبر ساعت ١٤:٣٠ دقیقە در منطقە برخودان ارتفاعات جودی، تیمهای متحرک یژاستار با سلاحهای سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

حملات ارتش اشغالگر ترک:

در ٦ دسامبر منطقە برخودان ارتفاعات آمدی و ارتفاعات بهار، ٦ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شدند.

در ٦ دسامبر منطقە برخودان چمچو، ارتفاعات جودی، اف-ام و آمیدی دهها بار کاتیوشا، گلولە تانک و سلاحهای شیمیایی بمباران شدند.