در سرت، تمام فعالیتها و میتینگها بە مدت ١٥ روزممنوع اعلام شد

فرماندار سیرت در باکور کوردستان اعلام نمود کە از ٣٠ ژانویە تا ١٤ فوریە، هر گونە راهپیمایی، میتینگ و هر گونە فعالیتی ممنوع است.

فرماندار سیرت در باکور کوردستان اعلام نمود بە مدت ١٥ روز، برگزاری هر گونە راهپیمایی، میتنگ و اقدامات در سطح این شهر ممنوع خواهد بود.

صبح امروز فرماندار سیرت در باکور کوردستان اعلام نمود کە از ٣٠ ژانویە تا ١٤ فوریە، برگزاری هر گونە راهپیمایی، نصب هرگونە پلاکارد، برگزاری هر گونە کارزاری برای امضا، برگزاری هر گونە کنفرانس خبری میتینگ و در کل هر گونە فعالیت عمومی ممنوع است.