حمیرا آرموت: فشار زیادی علیه زنان وجود دارد

حمیرا آرموت ریاست مشترک شهرداری جولمرگ اعلام کرد، فشار زیادی علیه مبارزات و دستاوردهای زنان وجود دارد. وی گفت: سیاست‌های ویژه‌ای اجرا شده و تلاش می‌کنند تا زنان را به سمت تن فروشی و مواد مخدر پیش برند.

حمیرا آرموت، ریاست مشترک شهرداری جولمرگ که توسط دولت ترکیه از کار خود برکنار شده است اعلام کرد، هدف اول قیم‌ها تصاحب دستاوردهای زنان بود.

در جولمرگ زنان در همه‌ی زمینه‌ها حرفی برای گفتن دارند. در خانه، در کار و در سیاست و در همه زمینه‌ها پیشرفت کرده‌اند. زمانی که زنان جولمرگ سیاسی شده و خود را سازماندهی می‌کنند، هدف مردان و دولت قرار می‌گیرند. تصاحب شهرداری جولمرگ بیشترین دستاوردهای زنان را هدف قرار داد. آنها در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ قبل از هر چیز سازمان‌های زنان را هدف قرار دادند.

شهرداری جولمرگ در سال ۲۰۱۵ مرکز مشاوره‌ی زنان بنفش را تاسیس کرد. به دستور قیم‌ها ابتدا این سازمان تضعیف شده و سپس بسته شد. به جای آن اداره‌ی خانواده و روشنفکری را تاسیس کرده و یک مرد را به ریاست آن گماشتند. جای مرکز مشاوره‌ی زنان بنفش را به نیروهای ویژه‌ی پلیس دادند.

حمیرا آرموت ریاست مشترک شهرداری جولمرگ که از کار خود برکنار شده است در مورد وضعیت زنان در جولمرگ با خبرگزاری فرات صحبت کرده و در مورد فشارهایی که دولت بر زنان و سازمان‌های زنان وارد می‌کند گفتوگو نمود.

'فشار بسیاری وجود دارد'

آرموت اعلام کرد، از سال ۲۰۱۵ فشار بسیاری بر مبارزات زنان ایجاد شده و گفت: مدتی سکوت بسیاری بر جنبش‌ها و سازمان‌ها حاکم بود. در منطقه سیاستی ویژه علیه زنان پیروی می‌شد. تلاش می‌کنند زنان را به سمت تن فروشی و مواد مخدر پیش برند. در زمان شیوع ویروس کرونا و زمانی که زنان در خانه گرفتار شده بودند، دوباره نقش اجتماعی بر آنها تحمیل شد. هیچ مرکزی برای زنان وجود ندارد که بتواند پاسخ مسائل زنان را بدهد. مسائل زنان به دست تفکر اقتدارگرا سپرده شده و به همان شیوه باقی ماند. زنان به عنوان نیروی کار ارزان نگریسته می‌شوند. برای آن هم می‌خواهند جوانان و زنان جوان را به سمت تن‌فروشی و مواد مخدر پیش ببرند. تاثیر سازمان‌های زنان خنثی شده و مردان بر آنان تحمیل می‌شوند. رفقای زن که در سیاست فعال هستند با اتهام کار برای زنان دستگیر شده و علیه آنها شکایت می‌شود.

'هدف اول قیم‌ها زنان هستند'

کارموت در ادامه گفت: هر دو قیم قبل از هر کاری دستاوردهای زنان و سیستم ریاست مشترک را هدف قرار دادند. وی گفت: در زمان قیم‌ها اولین کار آنها آن بود که مرکز مشاوره‌ی زنان بنفش را بستند. سازمان‌های زنانمان امروز از سوی مردان اداره می‌شوند. زنان به نقش‌های اجتماعی گماشته شده‌اند. ما خواستیم یک بار دیگر کار و فعالیت‌هایی برای زنان انجام دهیم، اما قیم‌ها به جای ما گماشته شده و مانع شدند. زمانی که ما با زنان صحبت می‌کردیم آنها در مورد آرزوها و رویاهای پیشین صحبت می‌کردند. آن‌ها در این مورد که پیشتر آزادتر بودند و در زمینه‌ی تصمیم‌گیری دارای اراده بودند، صحبت می‌نمودند.

'سیاست ه.د.پ در مقابل زنان آشکار است'

آرموت اعلام کرد، سیاست ه.د.پ برای زنان آشکار است و همه‌ی زنان این را می‌دانند. او گفت: به همین دلیل امید آنها به ه.د.پ بیشتر است. در جولمرگ تعداد زنان جوان زیاد است. آنها صحبت‌های بسیاری درباره پروسه‌ی اجتماعی در شهر و فشارها علیه‌شان دارند. آنها بزرگترین پاسخ را برای این مسائل دارند.