ک.ج.ک: تاسیس پ.ک.ک خلق کورد را بە زندگی بازگرداندە و روحی جدید در کالبد آن دمیدە است

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک در رابطە با چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان بیانیەای را منتشر کرد.

در این بیانیە آمدە است:

چهل و چهار سال از تاسیس حزب کارگران کوردستان می گذرد کە باعث بازآفرینی نوین خلق کورد گشتە و با مبارزە خود در تلاش برای آزادی انسانیت تحولات جدیدی را آغاز کردە وداستانهای برخودان بزرگ را بە آن اضافە کرد. خلق کوردستان و مبارزان آزادی ٤٤ سال است کە با پیشگامی پ.ک.ک در برابر سیستم استعمارگر، برای موجودیت و آزادی خود مبارزە می کنند. ما چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزبمان را کە با ظهور خود در صحنە تاریخ، ٤٤ سال مبارزەای بدون وقفە را بە پیش بردە و خلق جدید کوردستان را آفریدە است، و ارزشهای انسانی را ارتقا دادە است، بە رهبر آپو، شهدا، خلق میهندوست کوردستان، هوالانمان در خطوط نبرد، زندانیان، تمام رزمندگان و طرفداران حزب کارگران کوردستان. تمام خلقهای فرودست جهان، زنان و جوانان و انسانهای سوسیالیست و مترقی و دمکراتیک تبریک می گوییم.

ما بە رهبر آپویی کە تمام دستاوردها و ارزشهای ما را خلق کردە است، ذهنیت آزادی را در درون ما خلق کردە و راە را برای مبارزەامان باز کرد، درود می فرستیم. رهبر آپو نە تنها پ.ک.ک را تاسیس کردە است، بلکە از ابتدا تا بە امروز پیشاهنگی انقلاب کوردستان را بر عهدە داشتە و بیش از هر کسی مبارزە کردە است. در واقع  رهبر آپو تمام موجودیت خود را بە آزادی خلق کوردستان تقدیم کردە است و اکنون در میان سیستم انزوا و شکنجە امرالی کە طولانی ترین شکنجە تاریخ بە شمار می رود، بر موضع خود همچنان اصرار ورزیدە و برخودان خود را ادامە دادە است. ما در جایگاە خلق کوردستان و جنبش آزادیخواهی کورد، خود را مدیوان زحمات فراوان رهبر آپو میدانیم.

حزب کارگران کوردستان را بر اساس خط مشی شهدا و ارزشهای آزادی ایجاد کرد

در بیانیە ریاست مشترک شورای مدیریتی ک.ج.ک آمدە است: حزب کارگران کوردستان بە عنوان حزب شهدا ایجاد شد و ارزشهای انسانی بزرگی مانند آزادی و انسانی پ.ک.ک را  بە یمن شهدا خلق کرد. رهبر آپو پ.ک.ک را بە عنوان الزامی برای گرامیداشت یاد و خاطرە حقی کارر ایجاد کردە و اعلام می کند پ.ک.ک در نتیجە رنج و تلاش شهدا و ارزشهایی بودە است کە آنان آفریدەاند. بە همین دلیل ما بە عنوان خلق و بە عنوان حزب، تمام ارزشهای خود را مدیون شهدا می دانیم. در چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان یاد و خاطرە نخستین شهید حزبمان، حقی کارر را تا شهدایمان در زاپ، آواشین و متینا کە در مقابل دشمن مقاومت کردەاند، شهدای انقلاب و دمکراسی را گرامی میداریم. سر تعظیم در مقابل یاد و خاطرە آنان فرود آوردە و پیمان می بندیم کە مبارزە آنان را بە نتیجە برسانیم.

حزب کارگران کوردستان با حرکت و مبارزە خود بر اساس خط شهدا ارزشهای مهمی را آفریدە است و همچنان بر اساس خط مبارزاتی شهدا حرکت خواهد کرد. ارزشهای بزرگتری را خلق کردە و آرزوهای خلق ما برای حیات آزاد، میهن آزاد و رهبری آزاد را تحقق خواهد بخشید.

 پ.ک.ک مسیر تاریخ را تغییر داددر فرایندی کە خلق کورد با انکار و امحا دولتهای استعمارگر و نابودگر تمام ارزشهایش ایزولە شدە، زبان و هویت آن ممنوع شدە و رو بە سوی نابودی می رفت، حزب کارگران کوردستان ایجاد شدە و مسیر تاریخ را تغییر داد. حزب کارگران کوردستان با مداخلە در وضعیت کوردستان، تاریخ کوردستان را بە مسیر دیگری هدایت کرد، راە آزادی، هویت و شخصیت جدیدی را برای خلق و جامعە کورد رقم زد. این مسئلە برای خلق کورد انقلابی مهم بە شمار می رود. این شخصیت جدید، ارزشها و پیشرفتها با پیشگامی پ.ک.ک ایجاد شدند. اگر بە جای شخصیت استعمارگر و نابودگر، شخصیتی جدید با برخورداری از ذهنیت و ارادە نوین و آزاد خلق نمی شد، هیچ تحول و پیشرفتی حاصل نمیشد. زیرا سیستم استعمارگر و نابودگر نە فقط کوردستان را تقسیم کردە و نابود کردە بود، بلکە با قتلعامها کورد را نیز سرکوب کردە بود و خلق کورد را بە جایگاهی تنزل دادە بود کە در خدمت دشمن قرار گرفتە بود. حزب کارگران کوردستان این شخصیت را از میان برداشت، بە جای آن احیای جامعەای را هدف خود قرار داد کە آزادی را مبنا گرفتە و با هوشمندی و ذهنیت ملت دمکراتیک و ارزشهای میهن دوستانە مبنای استعمارگری را در کوردستان برانداخت.

پارادایم رهبر آپو برای آزادی زنان نقش پیشگامانە داشتە است

با تاسیس حزب کارگران کوردستان، ژن کورد بر اساس خط مشی آزادی پیشرفتهای بسیار مهمی را کسب کردە و خود را بە هویت استقلال رسانید. میتوان گفت کە زنان کورد با تاسیس پ.ک.ک بیشترین پیشرفتها را داشتەاند. این حزب شخصیت نوین و آزادی را کە ایجاد کردە بود بە بهترین نحو در زنان تجسم بخشید. زیرا حزب کارگران کوردستان در مسیر آزادی زنان مبارزە کردە است. زیرا رهبر آپو پ.ک.ک را مانند حزب زنان تعریف کردە است. رهبر آپو با توسعە بخشیدن بە پ.ک.ک بر مبنای خط آزادی زنان و عمق بخشیدن بە زن آزاد، این راە را گشودە است، و با زحمات فراوان و ارادە بخشی، سازماندهی زنان و آزادی را تخسم بخشیدە است. رهبر آپو در واقعیت خود، پارادایم جدید پ.ک.ک را بر اساس آزادی زن ایجاد کرد و ژن را با پیشگامی حیات آزاد و مبارزە برای آزادی را ارتقا بخشیدە است. بە همین دلیل است کە در ظهور حزب کارگران کوردستان و گسترش خط مبارزە، رنج و تلاشهای ناشی از پیشگامی زنان تفوق یافتە است.  زنان کوردی کە در صفوف حزب کارگران کوردستان قرار گرفتەاند و از ذهنیت و ارادە آزاد برخوردارند، بە یمن مبارزە امروزین نە فقط آزادی خود را پیگیری می کنند بلکە در هوشیاری و آزادی زنان امروز نیز در خاورمیانە و جهان پیشاهنگ و پیشقدم شدەاند.

ترسیم افقهای جدیدی برای بشریت

مبارزەای را کە حزب کارگران کوردستان تحقق بخشیدە است و تحولاتی را ایجاد کردە است، نە فقت برای خلق کوردستان، بلکە برای خلقهای خاورمیانە و خلقهای فرودست و زنان جهان بە جنبشی مهم تبدیل کردە است. رهبر آپو با پیشبرد تئوری تمدن دمکراتیک و مدرنیتە دمکراتیک محتوا و فرم جدیدی را برای مبارزە آزادی خلقها، زنان و فرودستان و افق جدیدی را برای بشریت ترسیم کرد.

حزب کارگران کوردستان ارزشهای خود را جهانی کردە و با پارادایم جامعە دمکراتیک، اکولوژیک، جامعە ازادیخواە زن را بە پیشاهنگ فلسفە راستین معاصرما و سیستم مبارزە دمکراتیک انقلابی تبدیل کرد. با تاسیس حزب کارگران کوردستان، خط خیانت در هم شکستە و خط مشی آزادی تفوق یافت.

تحول مهم دیگری کە پ.ک.ک با خلق شخصیت کورد آزاد، انقلاب ذهنیتی را در کوردستان تحقق بخشید، نشان دادە است کە خط کورد همکار با خائنانی کە بخشی از فرمان قتلعام اشغالگران را اجرا می کنند، در هم شکستە است. خط کورد همکار و خائن کە بر اساس نژاد پرستی پیش  رفتە است، مانند دنبالە استعمارگری خود را نسان دادە است و سیاستی است کە ارزشهای کوردستانی را مورد بهرە برداری قرار میدهد و در اختیار دشمن قرار میدهد. خط همکار و خائنی کە بە خط مشی شخصیت استعمارگر و تسلیم دشمن بدل شدە و در راستای منافع دشمن گام بر میدارد و بە ارزشهای اجتماعی کە در آن زندگی می کنف خیانت میکند. بە دلیل چنین ویژگی ای خط خیانت همکار بە موقعیت استعمارگر کوردستان مشروعیت بخشیدە است. با تاسیس حزب کارگران کوردستان راه و مبارزە خط کوردستانی همکاری و خیانت در هم شکستە شد، در کوردستان خط آزادی و ارزشها بە پیروزی رسید. مبارزە  بری آزای کوردستان کە با پیشاهنگی حزب کارگان کوردستان پیش  رفت، در مقابل دشمن بە پیروزی دست یافتە و خلق کوردستان را بە آزادی می رساند. همزمان با آن خط خیانت را تضعیف کردە و همراە با تضعیف این خط، این خط مشی بیشتر بە دشمن نزدیک می شود و از نابودی کورد بیشتر حمایت می کند. در واقع دولتهای استعمارگر و نابوگر با برخورداری از موضع  همکاری و خیانت، نابودی کورد را اداەم میدهند. اگر خط خیانت نبود، کوردستان تقسیم نمی شد و بە یک مستعمرە تبدیل نمی شد. همزمان با آن دولتها، خلق کوردستان را جوهرە خود دور نمی کردند. امروز هم دولت استعمارگ ترک با حمایت از خط همکاری و خیانت تلاش می کند بە کوردستان حملە کند و با از میان برداشتن دستاوردهایی کە خلق کورد با هزینە و مبارزە کسب کردە است، قتلعام کورد را ادامە بدهد.

دولت نابودگر و استعمارگ ترک و حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.-پ بە منظور متوقف کردن تحولات و پیشرفتهای پ.ک.ک. کورد را نابود می کنند. بە هر چهار بخش کوردستان و تمام جاهایی کە کوردها در آن زندگی می کنند، حملە می کنند. حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.-پ بە مخمور، شنگال، باشور و روژاوا حملە می کنند، بە روژهلات و مناطق دفاعی میدیا حملە می کنند و از سلاح شیمیایی استفادە می کنند. در هر جا کە کوردی مقاوم وجود داشتە باشد، آنها را هدف قرار دادە و میخواهند نابود کنند. این حملات حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.-پ بە منظور رهایی سیستم استعمارگر و نابودگر از مبارزە آزادی کوردستان با پیشاهنگی پ.ک.ک. در آستانە شکست قرار دارد. امواج نوین حملە بە روژآوا و شمال-شرق سوریە بە این منظور است. دولت استعمارگر ترک نە فقط با هر وسیلەای میخواهد روژاوا را اشغال کند، بلکە میخواهد خلق کورد را نیز از روژاوا اخراج کردە و و سایر خلقهای شمال-شرق سوریە را نیز تسلیم کند. نابودی اتنیکی کە پیش از این در عفرین ضورت گرفتە است، هم اکنون نیز برای تمام روژاوا و شمال-شرق سوریە قابل تصور است. در این بارە خلقهای شمال- شرق سوریە  از نیات و مقاصد دولت ترک و حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.-پ اطلاع دارند. لازم است همە از موضع خلقهای شمال-شرق سوریە در دفاعشان از خود حمایت کنند.

چهل و چهارمین سالگرد تاسیسی حزبمان را کە خلق کورد را بە زندگی بازگرداندە و روحی جدید در کالبد آن دمیدە است شادباش می گوییم. بە تمام کسانی کە برخودان می کنند و در خط پ.ک.ک گام برداشتە و با روح آن زندگی می کنند، درود می فرستیم. حزبمان پ.ک.ک کە ٤٤ سال است برای خلو کوردستان، خلقهای خاورمیانە و فرودستان جهان و تمام بشریت، ارزشهای بزرگی را ایجاد کردە است، بدون شک در چهل و پنجمین سالگی خود ارزشهای بزرگی  را نیز خلق می کند. خلق کوردستان چهل وچهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان را با جوش و خروش شادباش گفتە و لازم است با روح و شیوە پ.ک.ک در مقابل حملات مرگبار حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.-پ مبارزە خود را هر چە بیشتر گستردە کند.

خلق کوردستان کە با پیشاهنگی حزب کارگران کوردستان مبارزە و برخودان خود را ادامە دادە است، از هویت و موجودیت خود برخوردار بودە و در مسیر حزب کارگران کوردستان همچنان گام برخواهد داشت. اشغالگری نابودگر را در هم شکستە و آزادی را کسب خواهد کرد.