خانواده شنیاشار: قضات نیز محاکمه خواهند شد

خانواده شنیاشار که برای دفاع از اعضای خانوادەیشان که در روحا کشته شدند، در تحصن عدالتخواهی بسر می برند اعلام کردند که قضات نیز در یک دادگاه مستقل و بیطرف محاکمه خواهند شد.

در روز ٧٣٩مین تحصن عدالتخواهی، فرید شنیاشار صحبت کرد و گفت: پس از انتخابات و تغییر حکومت، با نتیجه زحمات و رنجهایی که به مردم دادەاند و با اقدامات جنایتکارانەیشان روبرو خواهند شد.

تحصن عدالتخواهی امینه شنیاشار و فرید شنیاشار پسرش که از ٩ مارس ٢٠٢١ آغاز شده، در روز ٧٣٩مین آن است. فرید شنیاشار جلو دادگاه روحا صحبت کرد و گفت در این کشور قانون نقض می شود و دادگاه بیطرف و مستقل نیست.

فرید شنیاشار گفت: در بیمارستان دولتی قتل عام انجام گرفت. صدها شاهد این جنایت حضور دارند، همچنین فیلم نیز موجود است، اما چونکه انجام دهندەی این قتل عام، یک نمایندەی مجلس از حزب حاکم است، دادگاه کارش را نکرد و حق را بە حقدار نداد.

فرید گفت که با مادرش امینه شنیاشار دو سال است جلو دادگاه در تحصن عدالتخواهی بەسر می برند و افزود: وقتی این حکومت کنار زده شد، با ستم و ناعدالتیهایش از آن یاد می شود. در سراسر ترکیه اعمال غیرقانونی هست، اما بزرگترین نقض قانون در ساختمان دادگاه در پشت سرمان انجام می شود.

شنیاشار نسبت به دستگیری ۲۳ نفر در پرسوس که مسئولان ھ.د.پ نیز در میان آنان است، اعتراض کرد و گفت: این عمل غیرقانونی را محکوم می کنم. در مدت کوتاهی انتخابات برگزار می شود. پس از آنکه حکومت تغییر یافت، حاکمانی که این حکم را صادر کردەاند، در یک دادگاه مستقل مورد بازپرسی قرار می گیرند.