کمیتە اکولوژی ک.ج.ک: از برگزاری کنفرانس اکولوژی استقبال می کنیم

کنفدرالیسم جوامع کوردستان ضمن درود بە تلاشها برای برگزاری کنفرانس اکولوژی اعلام نمود: زمان آن آمدە است کە ارادە همزیستی در مناطقمان را بە نیرویی سازماندهی شدە تبدیل کردە و آن را وارد مرحلەی عملی نماییم.

کمیتە اکولوژی کنفدرالیسم جوامع کوردستان بیانیەای را در رابطە با کنفرانس جنبشهای اکولوژی منتشر کرد.

متن این بیانیە بە شرح زیر است:

در روز ٢١ ژانویە ٢٠٢٣ جنبش اکولوژی و و دفاع از حقوق نشان خود را بر گام دیگری برای تامین آیندە کوردستان، ترکیە و تاسیس خط دیگری از مبارزە گذاشتە است. بیش از هر چیز این پیروزی را بە افراد و گروههایی تبریک می گوییم کە پیشاهنگی این فرایند را بر عهدە داشتەاند. بە این روح حماسی و پر از خروش درود می فرستیم.

همانگونە کە شرکت کنندگان نیز بە آن اشارە داشتەاند، تعریف اکولوژی کە جامعە ترکیە بە تازگی با آن آشنایی پیدا می کند، همراە با این گردهمایی میتواند بە مبنا و خطی قدرتمند برای مبارزە خلقها تبدیل شدە و گام در مسیر کنفدرالیزم جماعە اکولولوژیک-دمکراتیک بنهد. با این ارادە، تمام شرکت کنندگان امیدوارند کە با مبارزەای مشترک ابعاد مختلف زندگی را حفظ کردە و در همین راستا مهر خود را بر گامهایی از این دست گذاردەاند.

مشخص شدە است کە بحران اکولوژی و حملات بە نحوی عمدی صورت می گیرند، بە همین دلیل راە حل، قرارداد اجتماعی سازمانی مدافعان زندگی و اکولوژی است و تامین آن هم از سوی شوراهای محلی سازماندهی شدە میتواند بهترین و منابس ترین مدل دمکراسی باشد. بە همین دلیل بود کە این کنفرانس بیش از پیش گستردە بودە و سازمان کنفدرال خلق کە ما در همە زمینەها آن را پیشنهاد دادەایم و شرکت کنندگان نیز ان را درک کردەاند، نشان داد کە در مسیر درست گام بر میداریم.

از روژاوا تا آک لبن، از ایکیزدرە تا جودی، مادران آفرینندە ژیان، در مقام زبان زندگی و حقیقت، از برگزاری خود کنفرانس تا تعریف آن، از دستاوردهای بزرگ آن بە سمار می روند، از همین رو ات کە مبنا و زبان مشترک جنبش اکولوژیست کاملا مشخص شدە است.

بر همین اساس کنفرانس جنبش اکولوژی حاکی از موارد زیر بودە است:

کسانی کە برای زندگی اکولوژیک مبارزە می کنند بیش از هر چیز لازم است کە در مقابل جنگ بایستند و اعلام موضع کنند.

مبارزە برای حیات اکولوژیک نباید و نمیتواند از مبارزە برای آزادی زنان منفک شود.

نمیتوان سیاست را بە دور از معیارهای آزادی زن و حیات اکولوژیک بە پیش برد.

معیارهای حیات اکولوژیک نمیتواند بر اساس مبنا و هویت اتنیکی، دینی و مرزهای ملی مشخص شود، این عرصە، میدان مبارزەای انترناسیونالیستی و جهانی است.

بیش از هر چیز لازم است کە بە حق اولیە و اصلی حیات همە احترام گذاشتە شود.

بی توجهی بە دمکراسی موضعی بەدور از مسئلە اکولوژی است

از آنجا کە این کنفرانس قبل از فرایند انتخابات صورت گرفتە است، تعریف سیاسی از آن امری صحیح بودە و همراە با آن نیز مشخص شد کە مبارزە برای زندگی اکولوژیک نمیتواند و نباید در سیاستمدارانی قرار دادە سود کە از معیارهای زندگی اکولوژی جامعە بدور بودە و همان مبانی دولت را تایید کردەاند. نیز اشارە شدە است کە هیچ سازمان و واقعیت سیاسی کە در مقابل دمکراسی بدون توجە باشد، در میان جنبشهای اکولوژیک نمیتواند جایگاەی داشتە باشد. هویت سیاسی و ایدئولوژیک هر چە باشد، هر گرە سیاسی کە باشد، اگر نتواند هنر سیاست دمکراسی را بر مبنای آزادی زن و اکولوژی اجتماعی بنیاد بگذارد، در درون جنبش اکولوژی نمیتواند بە پاسخ درخور دست پیدا کند. بر مبنای سطح تصمیمات اتخاد شدە در کنفرانس، هم در بعد مبارزە روزمرە و هم در بعد تاریخی، این کنفرانس پیشرفتی مهم بە شمار می رود.

زمان عمل و سازماندهی

بە همین دلیل وظیفە و مسئولیت در برهە کنونی بر این مبناست کە تصمیمات اتخاذ شدە عملی شدە و سازماندهی شوند.

زمان آن فرا رسیدە است کە در مقابل حملات نیروهای سرمایە و مدرنیتە سرمایەداری، موضع اتخاذ شود. در مقابل بر هم زدن عرصە حیات، در مقابل از میان برداشتن تاریخمان در جایگاە تمام موجودات زندە و خلق، لازم است کە ارادە همزیستی در مناطق داخلی و محلیمان را بە نیرویی سازماندهی شدە تبدیل کردە و آن را عملی کنیم.

با چنین درک و تصمیمی، ما با احساس پیروزی، بە تمامی کسانی کە در این مسیر تلاش کردە و مسئولیتها و وظیفە انقلابی خود را انجام میدهند، درود می فرستیم.