کمیتە ک.ژ.ک: نمیتوانند مانع از انقلاب زنان شوند

کمیتە ارتباطات و ائتلاف دمکراتیک ک.ژ.ک با انتشار بیانیەای ترور ناگیهان آکارسل، پژوهشگر ژنولوژی را محکوم کردە و خواستار صیانت از انقلاب زن شد.

کمیتە ارتباطات و ائتلاف دمکراتیک جوامع زنان کوردستان KJK با انتشار بیانیەای ترور ناگیهان آکارسل عضو مرکز پژوهشهای ژنولوژی و ادیتور مجلە ژنولوژی را محکوم کردە و خواهان صیانت از انقلاب زنان شد. بخشهایی از متن این بیانیە بە شرح زیر است:

با تاسف و تاثر از ترور ناگیهان آکارسل عضو مرکز پژوهشهای ژنولوژی و ادیتور مجلە ژنولوژی و عضو جنبش آزادی کورد و کوردستان مطلع شدە بە دلت قاتل ترک را بە شدت محکوم میکنیم. ترور وی نمونەای از سیاستهای دولت فاشیست ترک در کوردستان علیە پیشاهنگان زن است.

ناگیهان آکارسل امروز در ساعات اولیە صبح در شهر سلیمانیە در باشور کوردستان ترور شد. او نمادی بود کە در طول ٣٠ سال مبارزە خود، فلسفە ژن، ژیان آزادی را کە امروزە در سراسر جهان طنین انداز شدە است، بدون وقفە گسترش  دادە و تجربە کردە بود و با هویت خود بە عنوان یک زن نویسندە و خبرنگار در میان زنان کورد شناختە میشد.

ترور ناگیهان آکارسل تروری تصادفی نیست. خصوصا کە در ١٠ سال اخیر، دولت فاشیست و ضد زن ترکیە زنان پیشاهنگ کوردستان را مورد هدف قرار میدهد و تلاش میکند تا مانع از فعالیتهای آنان شود. و این نشان میدهد کە میان قتلعام ٩ژانویە ٢٠١٣ در پاریس کە بە شهادت ساکینە جانسز و یارانس منتهی شد، قتلعام کوبانی در ٢٣ ژون ٢٠٢٠ کە پیشاهنگان کنگرە ستار هدف قرار گرفتند و آخرین نمونە آن کە ناگیهان آکارسل ترور شد، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است کە شهادت ناگیهان آکارسل آخرین حلقە ترورهایی است کە تا کنون میت در پنج سال اخیر در کوردستان انجام دادە است و بە ترور ٤ عضو جنبش آزادی و میهن دوست ختم شدە است. تمام این ترورها در سلیمانیە روی دادەاند. مسئولیت این ترورها بر عهدە مدیریت اینجا و حکموت اقلیم کوردستان است. ما نمی پذیریم کە دولت ترک بە عنوان دشمن کورد، توطئەهای پلید و کشتارهای وحشیانە خود را در اقلیم کوردستان ادامە بدهد. ما منتظر هستیم تا مدیریت شهر سلیمانیە برای دستگیری قاتلان و برقراری امنیت برای کوردها در کوردستان سریعا اقدامات لازم را انجام دهد. این خواست بە معنای این است کە تمام فعالیتهای پلید دولت فاشیست ترک در باشور کوردستان خاتمە پیدا کند.

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است کە ما از زنان کورد و جهان میخواهیم کە در مقابل ترور عضو جنبش آزادی کورد از سوی دولت ترک شدیدا موضعگیری کنند. بیش  از هر زمانی مهم است کە ما مانند زنان جهان در مقابل حملات کنتراهای سیستم پدرسالاری جهانی، بیش از گذشتە خودمان را سازماندهی کنیم و بتوانیم تاثیرگذار باشیم. از گروههای زنان مستقل، جنبشهای انقلابی، فمینیستها و تمام زنان کە برای تاسیس حیاتی آزاد مبارزە می کنند میخواهیم کە ترور ناگیهان آکارسل را محکوم کردە و از یاد و خاطرە مبارزات وی صیانت بە عمل آورند.

ما سرهلدان خود را بە انقلاب جهانی زنان تبدیل میکنیم، ما این خیزش را بە خیزشی علیە تمام رژیمهای فاشیستی تبدیل می کنیم. مبارزە و سازماندهی مشترک خود را با مبنا قراردادن ژنولوژی ارتقا بخشیدە و از یاد و خاطرە ناگیهان اکارسل صیانت خواهیم کرد.