کنگرە ستار: ما سطح مبارزە در مقابل فاشیسم دولت ترک را اعتلا می بخشیم

کنگرە ستار با انتشار بیانیەای سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان را تبریک گفت.

کنگرە ستار با انتشار بیانیەای سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان را تبریک گفتە و اعلام نمود کە ما سطح مبارزەامان را در برابر فاشیسم دولت اشغالگر ترک و همکاران آنها ارتقا می بخشیم و از ارزشهای شهدا و انقلاب صیانت می کنیم و دستاوردهای بزرگتری را کسب می کنیم.

مجلس کنگرە ستار در شمال-شرق سوریە بە مناسبت تاسیس حزب کارگران کوردستان بیانیەای را منتشر کرد. متن این بیانیە بە شڕح زیر است:

چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان را بە رهبر آپو، گریلاهای آزادی، مقاومان زندان، خلق کوردستان، تمامی زنان و خلقهای فرو دست شادباش می گوییم.

حزب کارگران کوردستان برای تمام زنان بە پیشگامترین نمونە برای دست یابی بە آزادی در مقابل سیستم حاکم و مرتجعی تبدیل شد کە خود را بە عنوان تقدیر بر زنان تحمیل کردە بود.

حزب کارگران کوردستان با خلق حیاتی آزاد، با تفکر و اندیشەهای رهبر آپو، بە مانیفستی برای حیات تبدیل شد. در طول ٤٤ سال مبارزە، برخودان و سازماندهیی کە با افسانەهای قهرمانی ترسیم شدەاند، با برخودان بریتان، زیلان و ساکینەها، آرین و ژیان ها، روکن و ساراها کە پیشاهنگان زنان آزاد هستند، سازماندهی زنان در تمام عرصەهای حیات شکل گرفتە است. با تاسیس این حزب پیشاهنگان انقلاب روژاوا کە با عنوان انقلاب زن تعریف شدە است، شعار ژن، ژیان، آزادی بە شعاری جهانی تبدیل شدە است. با خلق علم ژنولوژی تمامی عرصەها بە میادین آموزش و دفاعی در حلقە تاریخ مفقودی تبدیل شدند.

انزوای تحمیل شدەای کە سالیان دراز است بر رهبری ما بە نحوی سیستماتیک تحمیل میشود، بازتاب دهندە تلاشها برای از میان برداشتن ارادە و حیات آزاد است. ما سطح مبارزە در مقابل فاشیسم دولت اشغالگر ترک و همکاران آن را اعتلا خواهیم بخشید و از ارزشهای شهیدان و انقلاب صیانت می کنیم و دستاوردهای بزرگتری را کسب می کنیم.