مراد کاراییلان: برخودان گریلا بە ارادە خلقمان بدل شدە است

مراد کاراییلان، عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان بە مناسبت سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان، یادداشتی را در روزنامە سرخوبون نگاشتە است.

مراد کاراییلان، عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان بە مناسبت سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان، یادداشتی را در روزنامە سرخوبون نگاشتە است.

مراد کاراییلان عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان در این یادداشت خاطر نشان کردە است کە در تاریخ کوردستان هرگز امکان نداشتە است کە ٨ ماە در یک سنگر برخودان ادامە داشتە باشد، اما اکنون این امر محقق گشتە و نشاندهندە مرحلە جدیدی از مقاومت در کوردستان است. این مسئلە نشاندهندە سطح ارادە خلقمان را نشان می دهد.

مراد کاراییلان در ابتدای این یادداشت خاطر نشان می کند کە استعمارگری دولت ترک در باکور کوردستان گونەای از استعمارگری معمولی نبودە و در این بارە گفت: استعمارگری تحمیل شدە بر کوردستان اساسا سیستمی مبتنی ژنوساید است. با چنین سیستمی درصدد هستند تا جامعە کورد را بە طور کامل از میان برداشتە و همە چیز را نابود کنند و بە همین منظور است کە ذهنیتی مبتنی بر خشونت سیطرە یافتە است.

دفاع  از خود معیار جامعە آزاد است کە وجود آن نیاز مبرم است

مراد کاراییلان  با اشارە بە برخودان کنونی نیروهای گریلا در کوردستان می نویسد: نبرد انقلابی خلق کە ما آن را در کوردستان پیگیری می کنیم، نبردی مشروع بودە و وجود آن الزامی است. زیرا بە موجودیت ما حملە شدە است. با در پیش گرفتن رویە نابودی، با سیاستهای نابودگرانەای کە بر جامعە ما تحمیل می شود، جامعە برای نیاز خود، برای برخورداری از حق موجودیت خود، مقاومت می کند. برای آنکە بتواند بە بقای خود ادامە بدهد، حق آزادی خود را حفظ کند. این برخودان مقدس است، حق حیات حقی مقدس است. برخودانی کە در کوردستان ادامە پیدا کردە است، در چارچوب برخودان مشروع است. نبرد انقلابی خلق مبارزەای است کە مایە بقا و ادامە حیات است. تصمیم راسخ در راستای دفاع از خود است. جوهرە و بنیاد نبرد انقلابی خلق هم اکنون در کوردستان متشکل از این مولفەها است.  بە طور خلاصە معیار اساسی پارادایم ما برای جامعە دمکراتیک-اکولوژیک متکی بر آزادی زن و دفاع از خود است. زیرا هیچ موجود زندەای اگر نتواند با نیروی خود، از خود دفاع کند، نمیتواند بقا و موجودیت خود را ادامە بدهد.

چهار مولفە اساسی نبرد انقلابی خلق

مراد کاراییلان عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان در بخش  دیگری از این یادداشت بر این باور است کە: عملکرد و نتایج برخودان در مناطق حفاظت شدە میدیا برای دفاع از میهن و سرزمین، برای هر نیرویی میتواند نتایج بسیار موثر و آموزندەای داشتە باشد. گریلا، خلق و نیروهای دفاع از خود اگر سە مولفە اساسی در نبرد انقلابی خلق باشند، چهارمین مولفە نبرد تونلهاست. در این مرحلە از نبرد انقلابی خلق نبرد زیر زمینی از مولفەهای اصلی بە شمار می رود.

عملکردی کە هم اکنون در کوردستان در حال انجام است، استراتژیی است همراە با سطح پیشرفتەای از نبرد زیر زمینی و نبرد گریلایی تیهمای حرفەای. این یک استراتژی مهم بە شمار می رود. در مقابلە با تهدیدات دولت اشغالگر ترک علیە روژاوا، اگر روژاوا این چارچوب تاکتیکی را برای خود مبنا قرار دهد، اگر بتواند برخورد واقع بینانەای نسبت بە نبرد انقلابی خلق نشان دهد. سازماندهی دفاع از خود، جنگ بر اساس تخصص نیروهای رزمندە سازماندهی شدە را شکل دادە و بە نبرد زیر زمینی متکی باشد، هیچ ارتشی در منطقە نمیتواند با آنها مقابلە کند. عملکرد ٢ سال نبرد در زاپ، آواشین و متینا نمونە ملموس و بارزی از این مسئلە است. بە همین دلیل برخودان زاپ، اواشین و متینا بسیار مهم و ارزشمند است. هم خلق بە خلق کوردستان ارادە بخشیدە است و هم در بعد تاکتیکی و بین المللی ارزشی مهم بە شمار می رود.

 مراد کاراییلان در ادامە یادداشت خود می نویسد کە در حرکت تاریخی ما هم در زمان عثمانی و هم در زمان جمهوری ترکیە هیچ مقاومت و برخودانی از کورد مشاهدە نمیشود کە ٨ ماە پیاپی در یک سنگر بدون وقفە پایداری و ایستادگی کردە باشد. درست است کە برخودان آگری ٤ سال ادامە پیدا کرد، اما نبرد آن با وقفە همراە بود و هر بار نیز چند روز ادامە پیدا کردە بود. در واقع بعد از قتلعام درە زیلان با حملەای وسیع ناچار بە عقب نشینی شدند. و برخی هم بە روژهلات کوردستان عقب نشینی کردند. بە طور خلاصە، مانند  امروز برخودانی بدون وقفە بە طول ٨ ماە هیچگاە وجود نداشتە است. این مسئلە سطح جدیدی از برخودان را در کوردستان نشان میدهد. در مقابلە با دولت استعمارگر ترک، نشاندهندە ارادە خلقمان را نشان میدهد.

در دفاع از خلق و دفاع از خود گامهای بلند برداشتە است

مراد کاراییلان در ادامە مینویسد: دینامیسمهای فراوانی برای مبارزە وجود دارند. مهمترین حلقە آن هم برخودان گریلاهای کوردستان است کە امروز با پرسپکتیو نبرد انقلابی خلق در حال انجام است.

مراد کاراییلان در این یاداشت سوالی را مبنی بر کافی بودن نبرد انقلابی خلق مطرح کردە و در پاسخ بە آن بر این باور است کە این نبرد بە اندازە ای کە شایستە و بایستە است گسترش نیافتە است. او در ادامە می نویسد: ما بە چهار عنصر نبرد انقلابی خلق اشارە کردیم. در وضعیت کنونی در مناطق حفاظتی میدیا، در کوردستان این نبرد بر دو اساس ادامە یافتە است؛ یعنی گریلا حضور داشتە و سطح بالایی از ارادە و عزم راسخ در این بارە وجود دارد. ذهنیت جنگ انقلابی نیز متکی بر سیستم تونلها است، اما دو عنصر دیگر آن، یعنی خلق و دفاع از خود، همچنان بە چمداشتهای ما دست نیافتە است.

در بخش دیگری از این یاداشت مراد کاراییلان می نویسد: اخیرا در اروۆا، در روژاوا، شنگال و مخمور، سیلوپی، استانبول خلقمان مواضع قدرتمندی را نشان داد. اما این مسئلە در سطحی همتراز با نبرد انقلابی خلق نبودە است. در این بارە نواقصی داریم. در این بارە انتقادی متوجە خلق نیست، بلکە باید در درجە اول از خودمان انتقاد کنیم. نواقص خودمان را باید مشاهدە کنیم. اگر امروزە مسئلە سازماندهی در عرصە اجتماعی وجود داشتە است، این مسئلە، مشکل جنبش ما، سازمانها و کادرهای ماست.در این بارە نواقصی وجود دارند، نواقص و کاستیهای جدی باید رفع شوند،  کاستیهای مرتبط بە سازماندهی و دفاع از خود نیز باید با سازماندهی سرهلدان باید حل شوند.

آزادی کوردستان و رهبر آپو با نبرد انقلابی خلق ممکن خواهد شد

مراد کاراییلان در خاتمە یادداشت خود می نویسد: اگر ما نبرد انقلابی خلق را بە مرحلەای بسندە و کافی بتوانیم گسترش بدهیم، در واقع نتایج آن را کسب خواهیم کرد. در آن صورت است کە انقلاب ایجاد می شود. آزادی کوردستان، آزادی رهبر آپو، دگرگونی و دمکراتیزاسیون ترکیە در چنین صورتی است کە تحقق پیدا می کند.