نیروهای مدافع خلق: ٢ نظامی اشغالگر ترک مجازات شدند

در عملیات گریلاهای کوردستان، ٢ اشغالگر ترک کشتە شدند و یک سنگر نظامی نیز منهدم شد.

مرکز انتشارات و اطلاع رسانی نیروهای مدافع خلق با انتشار بیانیەای اعلام کرد: در عملیات گریلاها با پیشاهنگی تیمهای متحرک گریلا، دو نظامی متجاوز ترک کشتە شدە و یک سنگر نظامی نیز منهدم شد.

ارتش اشغالگر ترک سنگرهای برخودان گریلا را ٤ بار با بمبهای ممنوعە و ١٣ بار با سلاحهای شیمایی و دهها بار با کاتیوشا و سایر سلاحهای سنگین مورد حملە قرار داد.

طبق اطلاعات این بیانیە در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢٣ ژانویە در ساعت ١٣:٠٠ در منطقە شیلادزی از توابع آمیدی، تیمهای متحرک و عملیاتی ما با سلاحهای سنگین اشغالگران را در روستای سیدا مورد حملە قرار دادند.

٢٤ ژانویە، در ساعت ١٢:٣٠ در منطقە شیلادزی در ناحیە آمیدی، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین اشغالگران را در روستای سیدا مورد حملە قرار دادند.

در ٢٤ ژانویە ساعت ١٩:٤٠ در منطقە شیلادزی از توابع آمیدی، تیمهای متحرک و عملیاتی ما با سلاحها سنگین بە اشغالگران در منطقە چمچو حملە کردند. در این عملیات ٢ نظامی اشغالگر مجازات شدە و یک سنگر نظامی نیز منهدم شد.

حملات ارتش اشغالگر ترک با سلاحها ممنوعە و شیمیایی

٢٤ ژانویە در منطقە شیلادزی از توابع آمیدی، سنگرهای برخودان گریلا در نزدیکی روستای سیدا و منطقە چمچو ٤ بار با بمبهای ممنوعە بمباران شد.

٢٤ ژانویە در ناحیە آمیدی، سنگرهای برخودان گریلا در منطقە چمچو ١٣ بار با سلاحهای شیمیایی بمباران شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترک

در ٢٤ ژانویە در ناحیە شیلادزی، سنگرهای برخودان گریلا در منطقە چمچو دهها بار با کاتیوشا و سلاحهای سنگین بمباران شدند.