پروین بولدان: تمام کشور در انزوا قرار گرفتە است

ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها، پروین بولدان برای آزادی زندانیان سیاسی بیمار درخواست کرد کە کمیسیونی ایجاد شدە و در این بارە افزود: بدون گمان در مرکز این انزوا کە تمام کشور را در هم تنیدە است، جامعە، عدالت، حقوق و آزادیها هم در انزوا قرار گرفتەاند.

پروین بولدان ریاست حزب دمکراتیک خلقها در نشست گروە پارلمانی این حزب سخنرانی کرد. اقوام و بستگان زندانیان سیاسی از استانبول، آمد و ازمیر نیز در این نشست حضور داشتند.

در این سخنرانی بولدان ضمن اشارە بە ترور ناگیهان آکارسل و محکومیت این اقدام تروریستی اظهار داشت حزب دمکراتیک خلقها قدرتمندترین صدا در پارلمان بودە است. همانگونە کە ما میادین و خیابانها را از حضور فاشیستها پاک می کنیم، در میدان سیاست هم اثری از فاشیسم نخواهد ماند.

وی در ادامە ضمن توجە بە وضعیت حاد زندانها در ترکیە و باکور کوردستان گفت: تمام اقدامات شنیع را در رابطە با زندانیان سیاسی بیمار در دستور کار قرار دادەاند و این اقدامات نشان دهندە کارنامە ذهنیت آ.ک.پ/م.ه.پ در زندانهاست. طی ٩ ماە اخیر حداقل ٦٣ زندانی سیاسی جان خود را از دست دادەاند کە زندانیان بیمار هم جزو این دستە بودەاند. اگر در این کشور عدالتی وجود داشت، امروز غریبە گزر، فرهان ییلماز، بازو ییلماز، عبداالرزاق شویور و بسیاری دیگر از زندانیانی کە جان خود را از دست دادەاند، هنوز زندە بودند. اما عدالت را مانند نان و آب از همە دریغ می کنند. با یان وجود مبارزە مادران همچنان ادامە داشتە و مبارزە برای زندگی است، لازم است کە پارلمان و سیاست در مقابل فریادهای مادران واکنش نشان بدهند.

تمام کشور در انزوا قرار گرفتە است

بولدان در بخش دیگری از سخنرانی خود در پارلمان گفت: در کوتاهترین زمان ممکن در رابطە با وضعیت زندانیان سیاسی با وزیر دادگستری دیدار خواهند کرد و در ادامە افزود: حزبمان در این رابطە مجموعە پیشنهاداتی را ارائە خواهد کرد و درخواست می کند کە کمیسیون تحقیق و تفحص در این بارە تشکیل شود. از تمام اعضای پارلمان  وگروههای اپوزیسیون میخواهم کە در کوتاهترین زمان ممکن با ما این کمیسیون را تشکیل بدهند و با این اقدام هم مانع از ادامە این رویە شدە و هم مانع از مرگ زندانیان سیاسی شوند. ما بە هیچ نحوی اجازە نخواهیم داد کە حقوق زندانیان سیاسی فراموش شود. بدون تردید با این سیاستها تمام کشور، عدالت و آزادی دچار انزوا شەداند. انزوای تشدید شدە علیە آقای اوجالان بە عنوان سیاست آ.ک.پ/م.ه.پ در راستای ممانعت از دمکراتیزاسیون در ترکیە و حل مسئلە کورد از طرق سیاسی می باشد. انزوا تنها بە امرالی محدود نشدە و تمام کشور، جامعە، عدالت و حقوق و آزادی را هم درنوردیدە است.

پروین بولدان در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار داشت: از افکار عمومی میخواهیم کە بە تبلیغات جنگ طلبانە گوش ندهند، آ.ک.پ/م.ه.پ برای برای تداوم وضعیت موجود و بحران کنونی تلاش می کنند این وضعیت همچنان ادامە داشتە باشد. اما در نهایت ما این حاکمیت را بە زیر کشیدە و لازم است کە از هم اکنون بیشتر از پیش در مقابلە با انزوا مبارزە خود را ارتقا ببخشیم. در همین راستا لازم است کە در تمام عرصەها حضور پیدا کنیم.

ائتلاف کوردستانی

ائتلاف حزب دمکراتیک خلقها با احزاب دیگر کوردستانی هم در دستور کار ما قرار دارد.  ما میخواهیم کە بزرگترین ائتلاف کوردستانی را ایجاد کنیم. ما در آیندەای نزدیک مژدە تاسیس این ائتلاف را بە اطلاع همگان میرسانیم. ما اعتقاد داریم کە باید میهنی امیدوار و سرزندە را ایجاد کردە و رژیم ستمگر و فاشیسم را درهم بشکنیم. باید بە خوبی بر این نکتە واقف بود کە ائتلاف ما هدفی را در بردارد کە روز بروز گسترش می یابد.

این مبارزە با فداکاری بزرگ و با هزینەهای بسیار تا بە امروز بە این نقطە دست یافتە است. ما در مقابل ستم سر تعظیم فرود نیاورد و هیچگاە تسلیم نخواهیم شد. خلق ما در این رابتە یک قدم عقب ننشستە است. زمان پیروزی بزرگ فرا رسیدە است. در آیندەای نزدیک بە یمن نیروی قدرتمند خلق کورد، دورانی از دمکراسی، صلح و عدالت را تجربە خواهیم کرد. ماە ژون نزیک است. پیروزی نزدیک است.