سازمان منع و بکارگیری سلاحهای شیمیایی: استفادە دولت دمشق از سلاح شیمیایی

سازمان منع و بکارگیری سلاحهای شیمیایی OPCW اعلام نمود کە دولت دمشق در سال ٢٠١٨ در شهر دوما از سلاح شیمیایی استفادە کردە است.

سازمان منع و بکارگیری سلاحهای شیمیایی OPCW اعلام نمود کە دولت دمشق در سال ٢٠١٨ در شهر دوما در منطقە غوطە شرقی در شرق پایتخت از سلاح شیمیایی کلر استفادە کردە است. این حملە بە منجر بە قتل ٤٣ نفر از سوی دولت دمشق شدە است.

بازرسان این سازمان اعلام کردە اند کە دلایل مستندی در دست دارند کە حداقل یک هلیکوپتر نیروی هوایی سوریە گاز شیمیایی بە شهر دوما پرتاب شدە است.

سازمان منع و بکارگیری سلاحهای شیمیایی OPCW اعلام نمود کە در ١ مارس ٢٠١٩ استفادە از سلاح شیمیایی اغاز شدە بود، اما مدت زمان زیادی است کە منتظر انتشار گزارش سازمان بودە است تا دولت دمشق را بە عنوان مسئول این حملە شناسایی کند.

آرماندو آریاس مدیر سازمان منع و بکارگیری سلاحهای شیمیایی OPCW در این بارە اعلام نمود: استفادە از سلاحهای شیمیایی در دوما یا هیچ منطقە دیگری قابل قبول نبودە و این اقدام بە معنای نقض حقوق بین المللی است. جهان دیگر بر واقعیات معترف بودە و جامعە بین المللی میخواهد کە سازمان منع و بکارگیری سلاحهای شیمیایی OPCWدر این بارە مستقلا عمل نماید.