صبری اوک: لزوم تداوم حضور خلق در میادین

صبری اوک از اعضای کمیتە رهبری ک.ج.ل در رابطە با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد اعلام نمود: وضعیت بسیار خطرناک بودە و لازم است تا زمانیکە اطلاعی از رهبری کسب نشدە باشد، خلق در میادین حضور خود را حفظ کنند.

بعد از انتشار اخباری مبنی بر دیدار هیاتی از کمیتە منع شکنجە شورای اروپا از امرالی و عدم دیدار با رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، صبری اوک از اعضای کمیتە رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان، اعلام نمود لازم است تا زمانیکە اطلاعی از رهبری کسب نشدە باشد، خلق در میادین حضور خود را حفظ کنند.

در این بارە صبری اوک خاطر نشان ساخت کە رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان ٢٤ سال است کە در زندان امرالی در اسارت بە سر بردە و در جریان ٢١ ماە گذشتە هیچگونە خبری از وی منتشر نشدە است. دولت فاشیست ترک و رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ بە هر نحو ممکن فشارهایشان را بر رهبر خلق کورد افزایش دادەاند. وکلای رهبر خلق کورد نیز چندین ماە متوالی است کە نتوانستەاند با وی دیدار داشتە باشند، دولت ترک تحت عنوان مجازات دیسیپلین، فشارها را بر رهبر آپو افزایش دادە است. این مجازات را نیز بە بهانەای برای ممانعت از دیدار با رهبر آپو تبدیل کردە است. همانگونە کە اطلاع دارید، رهبر آپو یک زندانی عادی نیست، جهانیان می دانند کە رهبر آپو چە کسی است و از جە ویژگیهایی برخوردار است. میدانند کە رهبر خلق کورد، خالق پارادایم مدرنیتە دمکراتیک است.  از پارادایمی برخوردار است کە در وهلە نخست بر زنان و تمام جامعە تاثیر گذار است. در قرن بیست و یکم، رهبر آپو با برخورداری از حس مسئولیت عمل کردە است و وظایف خود را در ابعاد ایدئولوژیک، نظری و فلسفی بجا آوردە است.

مدرنیتە سرمایەداری، نیروهایی کە در مرکز توطئە بین المللی قرار گرفتەاند و دولت ترک نیز از قدرت تاثیرگذاری رهبر آپو بشدە ناراحتند. بە همین دلیل است کە با زیر پاگذاشتن حقوق بین المللی  و تمامی قوانین، بە اقدامات ضد بشری علیە رهبری ما دست می زنند. انزوا را تشدید کردەاند، این اقدام نیز نە تنها از سوی فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ بلکە از سوی نیروهای بین المللی، امریلا و اروپا و شورایا روپا نیز این رویە پیگیری می شود. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا از روز نخست وظایف خود را در مقابل تحمیل انزوا انجام ندادە است. بە نحوی سیاسی عمل کردە است، معیارهای حقوقی را نیز در این بارە بە کناری گذاشتە است. سی، پی، تی طی هفتەهای گذشتە اعلام نمود کە بە مارالی عزیمت کردە است و با رهبر آپو، ‌هوال عمری خیری کونار، ویسی آکتاش و هامیلی ییلدریم دیدار انجام دادە است. اما در رابطە با محتوای این دیدار، در رابطە با وضعیت سلامتی رهبر آپو هیچگونە اطلاعاتی را منتشر نکرد، سپس وکلای رهبر آپو در رابطە با وضعیت سلامتی رهبر آپو از سی، پی، تی سوالاتی را پرسیدند، اما این کمیتە هیچگونە پاسخی بە سوالات وکلای رهبر آپو نداد. حتی در رابطە با عزیمت یا عدم عزیمت بە امرالی نیز هیچگونە اظهار نظری نکردند. و این موضع وضعیت جدیدی را رقم زدە است.

چرا کمیتە منع شکنجە شورای اروپا اعلام نمیکند کە با رهبر آپو دیدار انجام دادە است یا نە؟ بدون شک رهبر آپو در رابطە با مسئلە کورد، دمکراتیزاسیون در ترکیە، رویدادهای ڕوژاوا، خاورمیانە و جهان هموارە پیشنهاداتی دارد. دولت ترک و نیروهای بین المللی نمیخواهند کە اندیشەهای وی، پیشنهادات رهبر آپو شنیدە شوند و بە استماع جامعە برسند. زیرا بە خوبی میدانند کە افکار و اندیشەهای وی از دامنە تاثیرگذاری بالایی برخوردارند. آنچە کە ما را دچار تردید و نگرانی می نماید، وضعیت سلامتی رهبر آپو است. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  اعلام می کند کە ما دیداری را انجام دادەایم. وکلا نیز وضعیت سلامتی رهبر آپو را جویا می شوند و کمیتە منع شکنجە شورای اروپا نیز ناگزیر است کە بە این مسئلە پاسخ بدهد. سی، پی،تی بە منظور قرار نگرفتن در مقابل چنین مسئولیتی تمامی این درخواستها را بدون پاسخ باقی می گذارد. بە همین دلیل است کە تمام درخواستها را بدون پاسخ باقی می گذارد. با نام حزب کارگران کوردستان و خلق کورد ما این مسئلە را بسیار مهم می بینیم.

وضعیت خطرناک و جدی است

طبق اطلاعات کمیتە منع شکنجە شورای اروپا، این کمیتە ٢ بار بە امرالی عزیمت کردە است، اما رهبر آپو در هر دو بار با این هیات دیداری نداشتە است. ما حق داریم کە با تردید و نگرانی، بە این مسئلە بنگریم. ما بە خوبی اطلاع نداریم کە چە مسئلەای در این میان روی دادە است. تنها چیزی کە میدانیم این است کە وضعیت خطرناک است. وضعیت اضطراری است. وضعیت جاری را از ما و خلقمان پنهان می کنند. بە همین دلیل لازم است کە خلقمان بە خوبی بر این نکتە واقف باشد کە وضعیت غیر عادی و خطرناک است. باید مسئلە را اینگونە ارزیابی کرد  و بە مسئلە نزدیک شد. در درجە نخست رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ و نیروهای بین المللی بە خوبی میدانند کە سلامتی، حیات  رهبر آپو برای خلق کورد بە چە معنایی است. رهبر آپو موجودیت ماست، تاریخ ما است، حیات ماست و تمامی موجودیت ما محسوب می شود. نە دوستان ما، نە خلقمان و نە دوستان خلق کورد در رابطە با موضوع امرالی آسودگی ندارند. موضوعات مرتبط بە امرالی و رهبر آپو کە تاکنون در این بارە از آن سخن گفتەاند نگرانیهای ما را کم نکردە است.

ما بەخوبی میدانیم کە دولت ترک، نیروهای توطئەگر نیز می خواهند کە واقعیت ما و حزبمان را پنهان کنند، تلاش میکنند تا زمان بگذرد. اما باید بدانند کە ما نیز طرحهایی برای اجرا داریم. وضعیت بە هیچ نحوی عادی نیست. در این بارە سازمانهای بین المللی و شخصیتها مسئولیت دارند. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  لازم است در این رابطە وظایف و مسئولیتهای خود را بجا بیاورد. خلق کورد را درک کند، واقعیات را برای افکار عمومی خلق کورد توضیح بدهد. در این بارە تاکنون کوتاهی کردە است و مقصر است. شورای اروپا نیز در این بارە مقصر است. شوریا اروپا در رابطە با بسیاری از مسائل موضعگیری می کند. اما در این رابطە، حیات و آیندە خلق کورد غیر مسئولانە عمل می کند. این برخوردها مایە پذیرش نیستند. مهم است کە شورای اروپا نقش خود را در این بارە ایفا کردە و مانع از شکل گیری هر گونە وضعیت خطرناکی شود. آمریکا و نیروهای بین المللی نیز در این بارە مسئولیت دارند. خلق کورد و پ.ک.ک نیز بر این مسئلە واقف هستند. تا زمانیکە این مسئلە حل نشود، لازم است خلقمان و دوستان خلقمان در این بارە در میادین حضور داشتە باشند.

لازم است آزادی فیزیکی رهبر آپو سریعا تامین شود. در واقع تا کنون هیچ مبنای حقوقی برای خلق کورد رعایت نشدە است. رهبری مشخص کردە بود کە نە حقوق انسانی و نە حتی حقوق حیوانی برای انسان کورد راعایت نمیشود. جامعەای کە هویت آن پذیرفتە نمی شود، عملا نادیدە گرفتە می شود. با مبارزە ٥٠ سالە، با رنج و تلاشهای رهبر آپو و خلق کورد، نە تنها بر آیندە خود تاثیر گذار است، بلکە بر آیندە خاورمیانە نیز تاثیر گذار خواهد بود. بە پاس تلاشهای رهبر آپو لازم است کە آزاد شود.  تا زمانیکە رهبر آپو آزاد شود لازم است مبارزە برای آزادی وی لحظە بە لحظە افزایش پیدا کند. اطلاعاتی کە ما در رابطە با رهبر آپو کسب کردەایم. مهم هستند، مسئلە رهبر آپو است. لازم است خلقمان بە خوبی بداند کە وضعیتی اضطراری در جریان بودە و لازم است کە مبارزە بر این اساس بە پیش بردە شود.

صبری اوک عضو شورای رهبری ک.ج.ک در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە بە لزوم سرهلدان خلق اعلام نمود کە لازم است بیش از هر چیزی در ابعاد سیاسی، دیپلماتیک، حقوق بین المللی و حقوق داخلی راهکارهایی در پیش گرفتە شوند و با اتخاذ موضعی همە جانبە در برابر این وضعیت موضع گرفتە شود. لازم است خلقمان برای این مسئلە بە بسیج سیاسی-اجتماعی دست بزنند. مسئلە رهبر آپو در جریان است. تا زمانیکە اطلاعاتی از رهبر آپو کسب نشود لازم است خلقمان هر روز در میادین حضور داشتە باشند. بدون تردید هدف ما آزادی فیزیکی رهبر آپو است. دولت ترک از هویتی پلید برخوردار است. در سالهای ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ اقدام بە مسمومیت رهبر آپو نمودە بود. واقعیتی بود. دولت ترک با رهکارهای غیر اخلاقی عمل کردە و سالهای آتی جزئیات این رویژرد غیر اخلاقی مشخص می شود. مشاهدە می شود کە در مناطق برخودان از سلاحهای شیمیایی استفادە می کند، دشمن بە هر نحو ممکن بە خلق کورد حملە می کند. این حملات هم اکنون هم در جریان هستند. اما در راهی کە رهبر آپو در مقابلمان قرار دادە است، با عزم راسخ و سازماندهی مبارزە خواهیم کرد.

لازم است کمیتە منع شکنجە شورای اروپا و سایر نهادهای بین المللی در رابطە با وضعیت رهبر آپو توضیحات کافی و وافی ر ارائە بدهند. وظیفە آنان است. در غیر اینصورت آنان نیز در این جرم سهیم خواهند بود. از خلق کورد و بویژە جوانان و زنان کورد و دوستان خلق کورد میخواهیم کە در این فرایند پیشاهنگی را بر عهدە داشتە باشد، نابید چنین وضعیتی را بپذیرند. تا زمانیکە از وضعیت رهبری اطلاعی کسب نکنند باید در میادین حضور داشتە باشند.

همگام با این رویکرد، لازم است وکلا نیز بتوانند با رهبریدیدار کنند، باید وضعیت او ببینند. تا زمانیکە این مسئلە نیز تحقق پیدا نکند. لازم است خلقمان و جنبشمان همچنان مبارزە را ادامەبدهند. وضعیتی نگران کنندە در جریان است. لازم است خانوادە رهبر آپو نیز بتواند بە امرالی بروند. این بخشی از حق آنان است کە با رهبر آپو دیدار داشتە باشند.دولت با اطلاع قبلی این حق را از آنان دریغ داشتە است. اگر دولت ترک همچنان مانع از دیدار با رهبر آپو شود، بە معنای تداوم اصرار بر جرم است و در چنین صورتی از این حق برخورداریم کە پاسخ بدهیم.