باییک: غیر از پ.ک.ک ارادە دیگری وجود ندارد کە خلق کورد را نمایندگی کند

باییک در رابطه با سیاست‌های پ.د.ک گفت: علیرغم درخواست‌های ما، پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک همکاری کردە و همچنان بە منافع دولت ترک خدمت می‌کند. با چنین سیاست‌هایی، در میان خلق کورد و همچنین در منطقە بهدینان، منزلت و احترام خود را از دست داد.

جمیل باییک ریاست شورای رهبری ک.ج.ک با شرکت در برنامە ویژە سترک تی‌وی، بە پرسش‌های خبرنگار این کانال تلویزیونی در خصوص حملات شیمیایی رژیم متجاوز ترک به کوردستان، سکوت سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایات ترکیه، همکاری پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک و ترور محمد زکی چلبی در سلیمانیه از سوی عناصر پ.د.ک و پ.د.ک گفتگو کرد. بخش دوم این گفتگو بە شرح زیر است:

سترک تی‌وی: اشارە شد کە بین نیروهای گریلا و ارتش ترک در مناطق حفاظتی میدیا برخوردهای شدیدی در جریان است. مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای یژاستار و نیروهای مدافع خلق هر روز در این راستا تصاویری را در خصوص استفادە ارتش دولت ترک از سلاح‌های شیمیایی منتشر می‌کنند. می‌بینیم کە جهانی کە امروز برای اوکراین بپاخاستە است، برای کوردستان ساکت است. از آخرین وضعیت جنگ خبری دارید؟

جمیل باییک: نبرد در زاپ و آواشین از روزهای ۱۴-۱۷ آوریل آغاز شدە است. اما در واقع این جنگ از ۲۶ اگوست ۲۰۱۶ شروع است. یعنی همان روزی کە ارتش ترک وارد جرابلس شد و بایدن و مسعود بارزانی در آنکارا بودند. یعنی آمریکا، ترکیە و پارت دمکرات کوردستان تصمیم بە آغاز این جنگ گرفتند. بە همین دلیل است کە دولت ترک وارد جرابلس شد. اگر در باکور کوردستان بر سیاستهای ضد کوردی اصرار می‌کنند، همچنین در روژاوا، عفرین، سریکانی و گری سپی دست بە سیاستهای اشغالگرانە می‌زنند، می‌بینیم کە همین سیاست در جرابلس و باب هم پیگیری شد، در باشور کوردستان این سیاست در هفتانین و خاکورک هم آغاز شدە است و تلاش‌ها برای اشغالگری همچنان ادامە دارد. آنچە کە هم اکنون در زاپ و آواشین ادامە دارد، تداوم همین رویە است. هر چند در جنگ زاپ و آواشین با نقش ترکیە را در نظر گرفت، اما باید بە یاد داشت کە این ترکیە نیست کە بە تنهایی این جنگ را ادامە می‌دهد. ناتو است. ما هم اکنون در مقابلە با ناتو می‌جنگیم. و این جنگ هم امروز آغاز نشدە است. از همان روزی کە پ.ک.ک متولد شدە است، علیە ناتو جنگیدەایم. زیرا ترکیە عضو ناتو است. ناتو بە هر نحو ممکن با ترکیە همکاری می‌کند. اگر با ترکیە همکاری نمی‌کرد، ترکیە هم نمی‌توانست بە تنهایی این جنگ را ادامە بدهد. اگر ترکیە این جنگ را ادامە می‌دهد، بە دلیل همکاری‌های ناتو است. تصمیم ناتو است. پارت دمکرات کوردستان هم بر اساس تصمیم ناتو با ترکیە همکاری می‌کند. خلقمان و همە باید از این واقعیت مطلع باشند.

جنگ زاپ و آواشین عملیاتی است کە تا پیش از این نمی‌توان نمونەای برای آن پیدا کرد. جنگی بزرگ در جریان است. می‌توانم بگویم کە ترکیە تاکنون کە علیە ما جنگیدە است، اما تاکنون مانند جنگ زاپ و آواشین دست بە حملە نزدە است، این جنگ مانند جنگ‌های قبلی نیست. از هر لحاظ با جنگ‌های پیشین تفاوت دارد. آنها این جنگ را برای خود نبردی استراتژیک می‌دانند. هم برای دولت ترک و هم برای حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ این نبرد استراتژیک است. بە این جنگ بە عنوان جنگی برای بقای خود نگاە می‌کنند. و برای بقای خود، برای بقای دولت ترک از تمام امکانات خود استفادە می‌کنند. بە همین دلیل است کە شاهد این حجم گستردە از تکنولوژی پیشرفتە در این جنگ هستیم. نیروهای بسیاری را بە این جنگ اعزام کردەاند. یعنی برای آنان مهم نیست کە چە اندازە تلفات داشتە باشند، تنها بە دستیابی بە نتیجە فکر می‌کنند. بە همین دلیل است کە با هواپیماهای اکتشافی، هلیکوپتر، توپ و سلاح شیمیایی دست بە حملە زدەاند.

هدف از این حملە، نابودی پ.ک.ک است. تلاش می‌کنند با سیاستهای نابودگرانە بە این هدف دست پیدا کنند. تلاش می‌کنند بە اهداف خود در مقابل خلق کورد و پ.ک.ک دست پیدا کنند. اما این تنها هدف آنها نیست. در جنگ جهانی اول کە عثمانی‌ها مناطق بسیاری را از دست دادند، مرزی را با عنوان میثاق ملی ترسیم کردند. خواستند کە در درون این مرز دولت خود، حاکمیت ملی خود را برقرار کنند. اما این مسئلە در لوزان عملی نشد و مناطقی را کە در میثاق ملی مشخص کردە بودند از دست دادند. دولت ترک این مسئلە را نپذیرفت. و هم اکنون باخچلی و اردوغان می‌گویند کە باید بە مرزهای میثاق ملی دست پیدا کنیم. شرایط جهانی را هم برای دستیابی بە آن مناسب می‌بینند. می‌گویند کە می‌توانیم در این شرایط بە اهدافمان دسترسی پیدا کنیم. اگر اهدافمان را پیگیری کنیم، می‌توانیم بە این مرزها دسترسی پیدا کنیم. همچنین می‌توانیم کە سرزمینهای خاورمیانە عثمانی را بار دیگر بە دست بیاوریم. و دستیابی بە این سرزمین را بە هدفی برای خود تعیین کردەاند. برای تحقق این مسئلە می‌خواهند کە پ.ک.ک را نابود کنند. می‌خواهند کە کورد را قتل‌عام کنند. زیرا تا در این دو مسئلە بە نتیجە دست پیدا نکنند، نمی‌توانند اهداف خود را تحقق یافتە ببینند.

جنگی کە اکنون در زاپ ادامە دارد، تنها حملە بە خلق کورد نیست، بلکە در واقع حملە بە تمام خلق‌های منطقە است. شهدای این جنگ تنها شهیدان پ.ک.ک و خلق کورد نیستند، بلکە شهدای خلق‌های خاورمیانە و بشریت هستند. زیرا تا زمانیکە پ.ک.ک را از میان برندارند، نمی‌توانند در قتلعام خلق کورد بە پیروزی برسند. بە همین دلیل است کە این سیاستها را ادامە می‌دهند، این سیاست، ادامە همان سیاستهای حزب اتحاد و ترقی است. این حزب برای ممانعت از فروپاشی دولت عثمانی، برای ادامە سیاستهای عثمانی، همین رویە کنونی را در پیش گرفتە بود. از طریق این سیاست‌ها خلق کورد را قتل‌عام کرد. و بعد از آن عثمانی بە طور کامل دچار فروپاشی شد. یعنی هم خلق‌هایی کە در سرزمینهای عثمانی بودند را قتل‌عام کردند و هم خلق ترکیە دچار وضعیتی ناگوار و مصیبت زدە شد. دولت از میان رفتە بود، اتحاد و ترقی با این وضعیت مواجە شدە بود. سیاستی هم کە اکنون اردوغان و باخچلی پیگیری می‌کنند، ادامە همان سیاست است. همانگونە کە اتحاد و ترقی در سال‌های پایانی عثمانی چنین سیاستهایی را در پیش گرفتند، و خلق‌های ترکیە را بە خاک سیاە نشاندند، هم اکنون این دو هم همان سیاستها را در پیش گرفتەاند.

همانگونە کە اتحاد و ترقی دست بە قتل‌عام، نابودی و نابودگری زدند، هم اکنون هم این سیاستها را بر کوردها تحمیل کردەاند. زیرا می‌خواهند این سیاستها را بە نتیجە برسانند و در نتیجە می‌بینیم کە وضعیت ترکیە هم روز بە روز بدتر می‌شود. یعنی همانگونە کە عثمانی از بین رفت، اینان هم همینگونە ترکیە را دچار فروپاشی می‌کنند. همە می‌توانند این مسئلە را ببینند. یعنی مسئلە ترکیە سیاستهای اردوغان و باخچلی است. سیاستی است کە برای نابودی کوردها پیگیری می‌کنند. برای نابودی کورد، برای از میان برداشتن آرمان‌های خلق کورد، برای از بین بردن دمکراسی، آزادی و عدالت، می‌توانند بە راحتی همە معیارها را زیر پا بگذارند. ترکیەای کە در آن تمام ارزش‌های انسانی زیر پا گذاشتە شدەاند را می‌توانند بە راحتی بفروش برسانند. علت هم این است کە می‌خواهند نابودی کوردها را بە نتیجە برسانند، از این طریق می‌خواهند تداوم خود را حفظ کنند. اتحاد و ترقی هم همینگونە عمل کردند، همە خاتمە کار آنها را می‌دانند، همە می‌دانند کە سیاست عثمانی را بە چە ورطە‌ای افکندند. سیاستهای کنونی هم متمایز از سیاستهای اتحاد و ترقی نیستند و نخواهند بود. شکست بسیار سختی را تجربە می‌کنند. لازم است خلق ترکیە این مسئلە را ببیند. اپوزیسیون ترکیە، سوسیالیستها، روشنفکران و دمکرات‌ها باید این مسئلە را درک کنند. اگر امروز پ.ک.ک مبازرە می‌کند، این مبارزە تنها مبارزە برای خلق کورد نیست. بلکە مبارزە برای تمام خلق‌های ترکیە است. برای خلق‌های منطقە است. خلق‌های منطقە، خلق‌های ترکیە، کوردها می‌خواهند کە از دست سیاستهای اردوغان رهایی پیدا کنند. بە همین دلیل است کە هزینەهای سنگینی می‌دهند. شهدای کنونی شهدای همە هستند، همە باید از شهدا صیانت بە عمل آورند. این وظیفە نباید تنها بر دوش پ.ک.ک، گریلا و خلق کورد گذاشتە شود. پ.ک.ک و خلق کورد وظایف خود را بە جا می‌آورند. اما باید بدانیم کە سرنوشت همە بە پ.ک.ک و خلق کورد گرە خوردە است. اگر پ.ک.ک و خلق کورد ضربە بخورند، همە ضربە خواهند خورد. همە نابود می‌شوند، و در این صورت است کە فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ بر تمامیت ترکیە حاکمیت پیدا می‌کند.

اردوغان و باخچلی فقط ارتش ترکیە را وارد عمل نکردەاند. بلکە تبهکاران را هم وارد این جنگ کردەاند. تبهکارانی از لیبی، آذربایجان را هم وارد این جنگ کردەاند. جاش‌ها را از ترکیە وارد جنگ کردەاند. با استفادە از تمام این موارد و استفادە از تکنولوژی پیشرفتە، سلاح‌های شیمیایی می‌خواهند بە نتیجە دست پیدا کنند. دولت ترک اینگونە محاسبە کردە بود کە با نیرویی بزرگ، با بمباران می‌تواند در کوتاە مدت بە نتیجە دست پیدا کند. بر اساس محاسبات آنها، زاپ اشغال می‌شد، و می‌توانستند بە راحتی اهدافشان را برای پیگیری میثاق ملی و عثمانیسم نو ادامە بدهند، اما گریلا نقشەهای آنان را نقش بر آب کرد. اجازە نداد کە سیاستهای آنان عملی شود. طرح‌های آنان را بر هم زد. ضربات سنگینی را بر آنها وارد کرد. مشاهدە می‌کنیم کە قرارگاە مرکزی، روزانە، هر هفتە و ماهانە بیلان عملیات نظامی را منتشر می‌کند. از نتایج اعلام شدە می‌توان درک کرد کە دولت ترک ضربات سنگینی خوردە است. می‌خواستند انتخابات پیش از موعد را برگزار کنند. بە همین دلیل از تمام امکانات هم استفادە کردند، اما ضربات سنگین خوردند. هم اکنون در زاپ نمی‌توانند بە نتیجە‌ای دست پیدا کنند. زاپ بە گورستان آنان تبدیل شدە است. حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ در نهایت دچار فروپاشی می‌شود. همە این مسئلە را می‌بینند. باید بر همین اساس محاسبە کنند. هیچ کس نباید با اردوغان و باخچلی همکاری کند. با سیاستهای آنان همکاری و همراهی نکنند. هر کس با این سیاستها همراهی داشتە باشد، در نهایت شکست می‌خورد. در میان کوردها هم پارت دمکرات کوردستان، در ترکیە ایی پارتی یا ج.ه.پ اگر با این سیاستها همکاری داشتە باشند خودشان نابود می‌شوند.

جنگی کە هم اکنون در زاپ انجام می‌شود، هم برای ما و هم برای اردوغان جنگی تعیین کنندە و سرنوشت‌ساز است. نتایج این جنگ ترکیە جدیدی را می‌آفریند، یا فاشیسم بە تمامی در ترکیە و خاورمیانە مستقر می‌شود. جنگی کە هم اکنون در جریان است بدون شک علیە پ.ک.ک است. زیرا پ.ک.ک نمایندگی کوردستان را بر عهدە دارد، یعنی رهبر آپو و پ.ک.ک و گریلاها نمایندە کوردستان هستند. این ارادە خلق کورد است. غیر از این ارادە ارادە دیگری وجود ندارد کە خلق کورد را نمایندگی کند. اشغالگران هم بە خوبی این مسئلە را می‌دانند. و برای آنکە بتوانند سیاستهای میثاق ملی و عثمانیگری را پیگیری کنند، لازم می‌دانند کە رهبر آپو و پ.ک.ک را هدف قرار بدهند.

سترک تی‌وی: چند روز بعد از حملە، نیروهای گریلا یک هلیکوپتر ارتش ترک را سرنگون کردند. در مجموع شما عملکرد نیروهای گریلا را چگونە ارزیابی می‌کنید؟

جمیل باییک: بە فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق، فرماندهان و شروانان ه.پ.گ و یژاستار تبریک می‌گویم. مراتب احترام و قدردانی خود را ابراز می‌کنم. تمام فرماندهان قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق، فرماندهان و شروانان ه.پ.گ و یژاستار در شرایط بسیار زحمت و دشوار در مقابلە با دولت اشغالگر ترک با قهرمانی می‌رزمند و موضعی بسیار قهرمانانە را نشان دادەاند. این قهرمانان خلق کورد، قهرمانان بشریت هستند، تنها قهرمانان خلق کورد نیستند، بلکە نمایندگی خلق‌های خاورمیانە و بشریت را بر عهدە دارند. زیرا ارزش‌های بشری را شخصیت خود برجستە کردەاند و افسانەوار مبارزە می‌کنند. هر روز بە دشمنان ضربە وارد می‌کنند. استعمارگران از تکنولوژی استفادە می‌کنند، هر روز ده‌ها بار دست بە بمباران می‌زنند، بە این بمباران‌ها اکتفا نکردە و روزانە ده‌ها بار از سلاح شیمیایی استفادە می‌کنند. تلاش می‌کنند از این طریق بە نتیجە دست پیدا کنند، نظامیان ضربە می‌خورند، حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ بە نظامیان خود اعلام می‌کند کە حتی اگر شما بمیرید، باز لازم است کە بە هدفتان دست پیدا کنید. بە همین دلیل می‌بینید کە در جنگ زاپ تلفات ارتش ترک بسیار بالا است. قرارگاە مرکزی ما اعلام کردە است کە بیش از ۵۰۰ نظامی ترک کشتە شدەاند. این درست است، مجروح هم دارند. هم اکنون هم دچار سندروم هستند، یعنی هر چە در توان دارند انجام می‌دهند، اما بازهم نمی‌توانند بە هدفشان دست پیدا کنند. هم اکنون گریلا و نظامیان ترک رو در روی هم هستند، سینە بە سینە هم می‌جنگند. گریلا بە شیوە جدیدی می‌جنگد. چون دولت ترک شیوەهای جنگی را تغییر دادە است و از تکنولوژی استفادە می‌کند. نمی‌تواند با استفادە از نیروهای نظامیش بە پیروزی دست پیدا کند. با استفادە از کسب اطلاعات و تکنولوژی می‌جنگد. اما پیروز میدان نیستند. در مقابل نیروهای گریلا هم در مقابل ارتش ترک خود را سازمان دادە است، زیرا دیدە است کە ارتش ترک تغییر کردە است. گریلا خود را سازماندهی کردە است، با شیوەهای جدیدی می‌رزمد. پیش از این دولت ترک بە گریلا حملە می‌کرد، گریلا هم جای خود را تغییر می‌داد و در جای دیگری مستقر می‌شد. اما هم اکنون گریلا این کار را نمی‌کند. گریلا جایی را کە در آن قرار دارد ترک نمی‌کند. و علیرغم انکە دولت ترک از همە امکانات خود استفادە می‌کند. باز هم نتوانستە است نیروهای گریلا را از این مناطق بیرون براند. نمی‌تواند بر این مناطق سیطرە پیدا کند، نبردی کە هم اکنون در جریان است، نبردی سینە بە سینە است.

اگر دولت ترک از آمریکا و ناتو و پارت دمکرات کوردستان کمک دریافت نمی‌کرد، نمی‌توانست این جنگ را ادامە بدهد. اگر این جنگ را همچنان ادامە می‌دهد، در نتیجە کمک‌های آنان است و می‌دانند کە اگر در این جنگ بە نتیجە‌ای دست پیدا نکنند، در قدرت نخواهند ماند. و از قدرت افتادە و در نتیجە جنگ با گریلاهای کورد، شکست می‌خورند. همین مسئلە می‌تواند در ترکیە بە دلیلی برای تغییر تبدیل شود. ما بدون دلیل نمی‌گوییم کە ناتو از ترکیە حمایت می‌کند و پارت دمکرات کوردستان هم از آنها حمایت می‌کند. زیرا از ۲۶ اگوست ۲۰۱۶ و بعد از دیدار اردوغان، بایدن و مسعود بارزانی، تصمیم بە حملە بە جرابلس گرفتە شد، و بر همین اساس بود کە بعدا از هفتانین گرفتە تا خاکورک، در روژاوا و باشور کوردستان دست بە تحرکات جدیدی زدند.

هم اکنون در مقابل دیدگان همە سلاح‌های شیمیایی را بەکار می‌گیرند. همە سکوت کردەاند. برای تحقیق در مورد استفادە از سلاح‌های شیمیایی هیاتی خواستار عزیمت بە منطقە شد. اما انگلستان اجازە نداد. چرا انگلستان اجازە نداد؟ زیرا اگر این هیات بە منطقە می‌آمد و استفادە از سلاح شیمیایی را تایید می‌کرد، برای آنان دردسرساز می‌شد. نمی‌خواهند حقیقت آشکار شود. همچنین انگلستان سلاح‌های جدید را در اختیار ترکیە قرار می‌دهد. این مسئلە در رسانەها هم بازتاب یافتە است. آمریکا، آنگلستان و آلمان و اسرائیل در پشت این جنگ حضور دارند. و براساس تصمیم آنان پارت دمکرات کوردستان با ترکیە همکاری می‌کند. بە همین دلیل این جنگ، جنگی است علیە ناتو. زیرا ناتو در این جنگ حضور دارد.

سترک تی‌وی: در آخرین مصاحبه از کشورهای عربی و خصوصا عراق درخواست کردە بودید، چند روز قبل نمایندە عراق در سازمان ملل از ترکیە درخواست کرد کە ترکیە از مرزهای این کشور خارج شود. شخصیتهای شناختەشدە عراقی، نسبت بە بی‌توجهی عراق در قبال اشغالگری اعتراض دارند. شما این انتقادات را چگونە ارزیابی میکنید؟

جمیل باییک: عراق ضعیف است و همە این مسئلە را می‌بینند و تلاش دارند تا بر اساس خواست‌های خود بە نتیجە دست پیدا کنند. می‌خواهند در عراق نفوذ داشتە باشند و سیاستهای خود را بر دولت عراق تحمیل کنند. این مسئلە می‌تواند دیدە شود. در رابطە با جنگی کە هم اکنون در زاپ در جریان است، عراق سکوت کردە است، هر چند در این بارە احتمالا اظهاراتی مطرح شدە است، اما در نهایت ناچار شدەاند. اگر این اظهارات نبودند و بە گونەای اعتراض خود را نشان نمی‌دادند، این مسئلە با اعتراض عراقیان و خلق عرب مواجە می‌شد. و بە همین دلیل برای آنکە خلق عراق و عرب اعتراضی نکنند، این بیانیەها را صادر کردند. اما این بیانیەها بسیار ضعیف بودند. ترکیە، پارت دمکرات کوردستان و آمریکا بە خوبی می‌دانند، می‌خواهند کە از ضعف عراق بهرەبرداری کردە و بە اهداف خود برسند. حریم هوایی عراق هم اکنون تحت کنترل آمریکا است. و اگر اجازە ندهند، می‌توانند مانع از پرواز هواپیماهای ترکیە بر فراز آسمان عراق و باشور کوردستان بشوند. و چون آمریکا حریم هوایی را بر روی هواپیماهای ترکیە باز گذاشتە است، هواپیماها و هلیکوپترهای ترکیە می‌توانند منطقە را کشف کردە و مناطق مورد نظر را بمباران کنند. این مسئلە نشانە چیست؟ نشان می‌دهد کە ناتو و آمریکا پشت این مسئلە قرار دارند، زیرا ترکیە عضو ناتو است. اگر ناتو اجازە ندهد، ترکیە نمی‌تواند اینگونە در باشور کوردستان و روژاوا عمل کند، نمی‌تواند شهرها، مناطق را تحت اشغال خود دربیاورد، نمی‌تواند این مناطق را بمباران کند. نمی‌تواند جنگلها را بە تاراج ببرد. نمی‌تواند مناطق مختلف را خالی از سکنە کند، تمام این اقدامات با اجازە [آمریکا و ناتو] انجام می‌شوند.

سیاستی کە هم اکنون در عمل اجرا می‌شود، خطرات بسیاری را برای عراق دارد. راە را برای از هم گسیختن این کشور امکان پذیر می‌کند. امروز خلق عراق و خلق عرب این مسئلە را می‌بینند. اگر بە دلیل سیاستهای ترکیە بپانخیزند کە تلاش می‌کند عثمانی جدید را بازسازی کند، پارت دمکرات کوردستان هم از چنین سیاستی حمایت می‌کند و این برای خلق عرب و خلق عراق خطری بزرگ است. بە همین دلیل در درجە نخست احزاب سیاسی عراق، روشنفکران، هنرمندان، دانشگاهیان، طرفداران دمکراسی و آزادی، سوسیالیستها، اکولوژیستها، مدافعان حقوق زنان عراق باید در مقابل سیاستهای ترکیە بپاخیزند. اگر در مقابل ترکیە بپانخیزند، با نابودی پ.ک.ک باشور کوردستان، روژاوا را هم اشغال کردە و نئوعثمانیگری بر منطقە سیطرە پیدا می‌کند. خلق عرب می‌داند کە عثمانی برای آنان چە معنایی دارد. اگر نمی‌خواهند وحشیگری عثمانیها بار دیگر بر آنان تحمیل شود، لازم است کە راە را بر آنان سد کنند. اکنون این پ.ک.ک است کە راە آنان را سد کردە است. بە همین دلیل ارتباط خود با پ.ک.ک و خلق کورد را باید قدرتمندتر کنند و در مقال همکاران ترک بپاخیزند. این درست است. لازم است ائتلاف کورد و عرب را بە مبنایی برای خود تبدیل کنند. و در این صورت است کە می‌توانند در مقابل عثمانیها بایستند. در آنصورت است کە می‌توانند در سرزمین خود، دمکراسی و آزادی را تحقق ببخشند. می‌توانند سرزمین خود را حفظ کنند.

سترک تی‌وی: در رابطە با همکاری پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک، شما پیش از این ارزیابیهایی را بە عمل آوردەاید. گفتە بودید کە اقدامات تحریک کنندە و حتی حملە هم می‌تواند بە شما صورت بگیرد. هم اکنون کە یک ماە از جنگ گذشتە است، بخشی از این تحلیلها عملی شدەاند. خصوصا کە رسانەهای پارت دمکرات کوردستان مانند آژانس خبری آ.ک.پ/م.ه.پ در مقابل جنبشمان خبررسانی می‌کنند. شما موضع رسانەهای پارت دمکرات کوردستان را چگونە ارزیابی می‌کنید؟

جمیل باییل: پیش از این در ترکیە برنامەای تلویزیونی با نام آنادولدن گورونوم پخش می‌شد. هدف اصلی این برنامە براە انداختن جنگ ویژە علیە ما و خلقمان بود. از طریق انتشار اخبار نادرست کە بە اخبار این برنامە شباهت دارد، هم اکنون رسانەهای پارت دمکرات کوردستان هم بە انتشار چنین اخباری دست می‌زنند. مشخص است کە در رابطە با فریب افکار عمومی خلق کورد و افکار عمومی بین‌المللی در ترکیە آموزش دیدەاند. بە همین دلیل هم این مسئلە را بە شیوە ویژە انجام می‌دهند. برای نمونە می‌گویند: ما ماسک و برخی از سلاح‌هایی را کە در حال انتقال برای پ.ک.ک بود، گرفتیم. همە می‌دانند کە دولت ترک از سلاح شیمیایی استفادە می‌کند و گریلا هم از این ماسک‌ها استفادە می‌کند، پس اجازە ندهیم کە این ماسک‌ها بە گریلا برسد و آنها بە شهادت برسند! دولت ترک می‌خواهد کە بە وسیلە گازهای شیمیایی نیروهای گریلا را بە شهادت برساند. گریلا را از بین ببرد و از این طریق کورد را نابود کند. پارت دمکرات کوردستان هم از این طریق بە سیاستهای دولت ترک خوش خدمتی می‌کند، و این مسئلە را حتی کودکان هم می‌فهمند. بعد از اینکە ماسک‌ها را گرفتند، این سیاست در راستای منافع چە کسی قرار دارد؟ کسانی کە ادعا می‌کنند کورد هستند، میهن دوست هستند، خود را دلسوز کورد و کوردستان نشان می‌دهند و خود را از معیارهای خلق کورد نشان می‌دهند، آیا باید چنین سیاستی را پیروی کنند؟ زیرا این سیاست در راستای منافع خلق کورد نیست. در راستای منافع دشمنان خلق کورد است. خلق کسانیکە را کە اینگونە عمل می‌کنند نمی‌پذیرد، خلق می‌داند کە چنین سیاستهایی در راستای منافع دشمنان خلق کورد است.

یا مثلا در خبر دیگری اعلام کردند کە مثلا گروهی از پ.ک.ک در تلاش بود تا سد دهوک را منفجر کند و این عدە با سلاح و مواد منفجرە دستگیر شدەاند. در کانال‌های تلویویزنی چنین تبلیغاتی را آغاز کردند بعد از چند روز مشخص شد کە افرادی کە کانالهای تلویزیونی آنها اعتراف کردە بودند، پیشمرگهای خود پارت دمکرات کوردستان هستند. عدەای از تبهکاران روژ هم در میان آنها حضور دارند. می‌توانند دروغپردازی کنند، اما نە در این حد! چرا باید این روش‌ها را پیگیری کنند؟ چون می‌خواهند همە را فریب بدهند، از این طریق سیاستهای خود را فریبکارانە در میان خلق جا انداختە و اجازە دادە نشود کە واقعیات دیدە شود. لازم است کە پ.د.ک دست از این سیاست بردارد. این سیاست پ.د.ک در راستای خدمت بە خلق کورد نیست. ما گفتیم کە خلق کورد از فرصت‌های تاریخی برخوردار شدە است. لازم است کە از این فرصت‌ها بهرەبرداری کند. با ایجاد اتحاد ملی در میان خلق کورد، می‌تواند بە آزادی دست پیدا کند، این امکانات وجود دارند. علیرغم درخواست‌های ما، پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک همکاری کردە و همچنان بە منافع دولت ترک خدمت می‌کند. با چنین سیاستهایی، در میان خلق کورد و همچنین در منطقە بهدینان، منزلت و احترام خود را از دست داد. قبلا بە این حزب احترام گذاشتە می‌شد، اما با این سیاستها و این عملکرد، منزلت و جایگاە خود را از میان برداشتند. آسیبهای بزرگی را متوجە خود و خلق کورد کردند، بار دیگر از پارت دمکرات کوردستان می‌خواهم کە دست از این سیاست بردارند. چنین عملکردی در راستای منافع پ.د.ک و خلق کورد قرار ندارد. نمی‌توانند پ.ک.ک را از میان بردارند، لازم است همە بە این مسئلە اذعان کنند. ترکیە سالیان دراز است کە می‌خواهد پ.ک.ک را از میان بردارد. اما پ.ک.ک روز بروز بیشتر گسترش پیدا کردە است. بە امیدی برای تمام جهان تبدیل شدە است. پ.ک.ک هم اکنون بر سیاستهای جهان تاثیرگذار است. کسانیکە در راستای تلاش‌ها برای نابودی پ.ک.ک و قتل‌عام کورد گام برمی‌دارند، خودشان دچار آسیب می‌شوند. دچار آسیبهای بزرگ می‌شوند. ما نمی‌خواهیم کە آنها از میان بروند، دچار آسیب بشوند، لازم است کە دست این سیاستها بردارند. نمی‌گویم کە حتما باید از ما طرفداری کنند، اما حداقل در راستای منافع دولت ترک و سیاستهای نابودگرانە آن گام برندارند.

سترک تی‌وی: علی‌رغم هشدار و درخواست‌ها، هفتە گذشتە یکی از میهن‌دوستان کوردستان با نام زکی چلبی ترور شد. در دهوک، حسین تورلی از اهالی باکور کوردستان در نتیجە سوء قصد مجروح شد. شما این حملات را چگونە ارزیابی می‌کنید؟ میهن‌دوستان باکور کوردستان باید چگونە از خود محافظت کنند؟

جمیل باییک: یاد و خاطرە هوال محمد زکی چلبی را گرامی می‌دارم. یک میهن‌دوست واقعی بود. میت او را تهدید کردە بود. او در رسانەها این تهدید میت را فاش کردە بود. وی به شیوه‌ای صحیح عمل نموده و سیاستهای دولت ترک علیە میهن‌دوستان را فاش می‌کرد. او تهدیدات را فاش کردە بود و اینگونە بە میهن‌دوستان کورد هشداری دادە بود تا در کمین و بازیهای استعمارگران قرار نگیرند. به خانوادە ایشان، هوالان وی و خلق کورد تسلیت عرض می‌کنم. بە همە میهن‌دوستان تبریک عرض می‌کنم کە تسلیم دولت ترک نشدەاند، بە کوردستان آمدەاند، در سلیمانی و بهدینان هستند. در مقابل شانتاژها و تهدیدهای میت و سازمان پاراستن سر تسلیم فرود نیاوردەاند. میهن‌دوستی و انقلابیگری اینگونە است. دولت ترک تلاش می‌کند تا پ.ک.ک را نابود کند. همە کوردها باید در مقابل این سیاست موضعگیری کنند. محمد زکی چلبی هم نمونەای از این افراد است. همە باید بە نمونەای مانند او تبدیل شوند. همان روز خواستند کە در بهدینان هوال حسین را بە شهادت برسانند. او مجروح شد و جان سالم بدر بردە است.

از این طریق این پیام را ارسال می‌کنند کە در باشور کوردستان میهن‌دوستان امنیت ندارند و اگر بر میهن‌دوستی خود تاکید داشتە باشید، سالم نخواهید ماند. از این طریق می‌خواهند کە میهن‌دوستان خلق کورد، خلقمان در باشور کوردستان را تهدید کنند. در مقابل این سیاستهای دولت ترک، میهن دوستان ما در باکور و باشور کوردستان نباید عقب نشینی کنند. خصوصا کە خلقمان در باشور کوردستان باید بە خوبی بداند کە دولت ترک در باشور کوردستان در حال دست زدن بە چە اقداماتی است. دولت ترک برادران آنها را بە قتل می‌رساند، همان کسانی کە امروز برادران آنها را بە قتل می‌رساند، فردا همان‌ها را هم بە قتل می‌رساند. بە همین دلیل خلقمان در باشور کوردستان باید در مقابل سیاستهای استعمارگرانە دولت ترک بپاخیزد، از پارت دمکرات کوردستان بخواهند کە با دولت ترک همکاری نکند. خلقمان در باشور کوردستان، سیاستمداران، نویسندگان، روشنفکران، آکادمیسینها، هنرمندان و نهادهای اجتماعی مدنی، طرفداران صلح، مسلمان و محافظەکار یا سوسیالیست، همە باید از این میهن صیانت بە عمل بیاورند. پ.ک.ک و رهبر آپو امروز نمایندە خلق کورد هستند. برای خلق کورد مبارزە می‌کنند. برای آنکە کوردستان بە دست اشغالگران نیفتد، مبارزە می‌کنند. مانع از نابودی خلق کورد می‌شوند. در این راە جان خود را فدا می‌کنند، از ارزش‌های میهن خودشان دفاع می‌کنند، اگر امروز نتوانیم امروز این مسئلە را حفظ نکنیم و از آن دفاع نکنیم پس کی می‌توانیم؟ خلق باشور کوردستان باید بداند کە باشور با تهدید بزرگی روبرو است و دولت ترک با همکاری پارت دمکرات کوردستان می‌خواهد باشور را بە کنترل دربیاورد. باید با این درک بپاخیزند.