دمیرتاش خواهان دیدار با رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان شدە است

صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار کورد بە منظور دیدار با رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، درخواستی را بە وزارت دادگستری ترکیە ارائە دادە است.

صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار کورد بە منظور دیدار با رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، درخواستی را بە وزارت دادگستری ترکیە ارائە دادە است. بە همین منظور روز گذشتە صلاح الدین دمیر تاش رهبر زندانی حزب دمکراتیک خلقها، طی درخواستی از وزارت دادگستری ترکیە، خواهان دیدار آنلاین با رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان شدە است.

در همین رابطە دمیرتاش اعلام نمود کە: همانگونە کە همە در جریان هستند، عبدالە اوجالان رهبر خلق کورد، نزدیک بە ٢٣ سال است کە در زندان انفرادی- امنیتی امرالی و در شرایط انزوا  بە سر می برد. بیش از ٢٠ ماە است کە بە نحوی غیر قانونی از حق هر گونە دیداری با افراد خانوادە و وکلایش محروم شدە است. در حالیکە در سالهای گذشتە میتوانست با جهان خارج ارتباط داشتە باشد و همین امر باعث شکوفا شدن امیدهایی برای صلح اجتماعی و دستی یابی بە راە حل دمکراتیک در ترکیە شدە بود. اما هم اکنون کە کشور دچار فقر و بحران عمیق اقتصادی و افسردگی اجتماعی شدە است، سیاست های دشمنانە و تنش زای دولت در داخل و خارج، آسیبهای فراوانی را بە دنبال داشتە است.

در بخش دیگری از درخواست صلاح الدین دمیرتاش آمدە است کە بزرگترین انتظار افکار عمومی مبتنی بر رهاکردن سیاستهای اشتباە و استقرار محیط و شرایطی آرام است تا فقر و بیکاری در آن خاتمە پیدا کند. اما با انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد در امرالی، همراە با سیاستهای اشتباە، شرایط همچنان بی ثبات بودە و تنشها افزایش پیدا می کنند.

دمیرتاش ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلقها در ادامە می افزاید: من بر این باورم کە لغو این سیاستهای غیر قانونی در راستای منافع تمام ترکیە خواهد بود. موضعی اخلاقی نیست و نمیتوان تمام افرادی را کە بە سیاستهای دمکراسی و صلح باور دارند خفە نمود یا تنها شاهد قربانی شدن فرزندان این کشور بود. بە منظور خاتمە دادن بە این سیاستها، کە بر زندان امرالی تحمیل می شوند، بە عنوان یک وکیل و یک سیاستمدار درخواست می کنم کە از زندان آدرنە از تریق ویدیو کنفرانس و آنلاین با آقای اوجالان دیدار داستە باشم و اطمینان حاصل کنم کە می تواند با خانوادە و وکلایش دیدار داشتە باشد. امیدوارم درخواست من کە همراە با مسئولیت پذیری یک سیاستمدار و معتقد بە حقوق، عدالت و صلح اجتماعی است، مسائل و مشکلات حل شوند و درخواست من با دیدە مثبت مورد توجە قرار بگیرد.