دولت ترکیه از تجهیزات مربوط به آمبولانس در موشکهایش استفاده کرده است

بر اساس گزارش Conflict Armament Research (موسسه تحقیقات تسلیحات درگیری) که مرکز آن در لندن است، دولت ترکیه از ترمزهای الکترومغناطیسی که برای آمبولانس خریداری کرده بود در ساخت موشک استفاده کرده است.

 موسسەی تحقیقات تسلیحات درگیری (CAR)  درباره سلاحهایی که دولت ترکیه در حملاتش علیه شمال و شرق سوریه از انها استفاده مینماید، گزارشی ارائه داده است. بر اساس این گزارش، این موسسە بقایای 17 موشک را مورد بررسی دادند. این موشکها در بازەی زمانی میان سپتامبر 2021 تا ژوئن 2022 مورد استفاده قرار گرفتەاند. این محققان اعلام نمودند که موشکهای مذبور توسط شرکت تسلیحاتی روکتسان ترکیه تولید شده و از طریق پهپادهای مسلح پرتاب شدەاند.  در این گزارش آمده است: در این موشکها قطعات اصلی و اساسی که در اتحادیه اروپا و خارج از کشور تولید میشوند، به چشم میخورد. CAR اثبات کردە است که در این موشکها، ترمزهای الکترومغناطیسی نصب شده است و این ترمزهای الکترومغناطیسی برای استفاده در آمبولانسها خریداری شدەاند.  تجهیزاتی که توسط کشورهای اروپایی، آمریکا و چین تولید شدەاند، در تسلیحات مورد استفاده قرار گرفتەاند. همچنین در این گزارش اشاره شده است که این ترمزها به جای اینکه در آمبولانسها مورد استفاده قرار گیرند، در موشکها از آنها استفاده شده است. از این موشکها نیز در شمال و شرق سوریه استفاده خواهد شد. این ترمزهای الکترومکانیکی از شرکت هلندی Kendrion NV خریداری شده است. همچنین اعلام میشود که این شرکت در سال 2018 با فروش حدود 20 تا 250 هزار ترمز به شرکت ترکیەای TEMSAN موافقت کرد و این ترمزها باید در دستگاەهای آنالیز خون آمبولانسها استفاده شود. بر اساس این گزارش، کندریون پس از آنکه شنیده است که از این ترمزها در تولیدات نظامی استفاده میشوند، ارتباط خود را با شرکت ترکیەای قطع کرده است. به گزارش CAR، مسئولان کنترل صادرات اعلام کردەاند که قوانین اتحادیه اروپا برای انتقال چنین کالاهایی مناسب نیست. ادعا شده است اگر کشوری که این کالاها را خریداری میکند زیر تحریمهای سنگینی باشد، این محدودیتها اجرا میشوند. در این گزارش آمده است که اتحادیه اروپا از سال 2011 تحریم تسلیحاتی را علیه سوریه اعمال کرده است، اما ترکیه هرگز تحت چنین فشارهایی قرار نگرفته است.