فراخوان کمیتە آزادی برای اوجالان در سویس

کمیتە آزادی برای اوجالان در سویس در رابطە با سلامت و تامین زندگی رهبر خلق کورد نگرانی خود را ابراز داشتە و درخواست نمود کە سریعا با اوجالان دیدار صورت گیرد.

کمیتە آزادی برای اوجالان در سویس بە دلیل افزایش نگرانیها در خصوص وضعیت رهبر خلق کورد بیانیەای را صادر کرد، در بیانیە این کمیتە آمدە است: مدتی قبل هیاتی از کمیتە منع شکنجە حقوق بشر شورای اروپا بە منظور دیدار با عبدالە اوجالان عازم جزیرە امرالی شدە بود، اما هیچگونە دیداری با ایشان صورت نگرفتە بود. دوستان اوجالان و ما برای اوجالان نگران هستیم. ما خواهان آن هستیم کە سی.پی.تی سریعا در رابطە با اوجالان بیانیەای را صادر کردە و با ایشان دیداری صورت گیرد.

اعضای کمیتە آزادی برای اوجالان در سویس عبارتند از:

 ریاست مشترک حزب BastA Baaselê سینا دییز، لورنس فهلمن ریلز عضو پارلمان سویس از حزب SP ، مارگارت نیلن ریاست کمیسیون AGIT،  استفانی پرزیوس عضو پارلمان ملی، فرانکو جاوالی عضو پارلمان ملی،  اۆمد یامان سخنگوی شورای امور خارجە دمکراتیک سویس و دبیرکل کمیتە رهبری سویس دکتر بپ ساواری بوریولی.