سال تحصیلی جدید، مرحله تازه‌ای از مقاومت در مقابل اقدامات سرکوبگرانه دولت

فعالان صنفی ۱۲ دانشگاه تهران طی بیانیه‌ای مشترک به مناسبت آغاز سال تحصیلی نو بر ایستادگی در مقابل سرکوب دولت تاکید کردند.

فعالان صنفی ١٢ دانشگاه ایران در بیانیەای مشترک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، با اشاره به «انقلاب زن، زندگی، آزادی»، بر ایستادگی در مقابل سرکوب حکومتی تأکید کردند.

این فعالان دانشجویی سال تحصیلی جدید را مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت در مقابل اقدامات سرکوبگرانه حکومت خواندند.

در این بیانیه آمده است که دولت حاکم، آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و دانشجویان را به گور خواهد برد.

در این بیانیه همچنین تاکید شدە است کە تجربه ایستادگی مردم در مقابل سرکوب حاکمیت در جریان «انقلاب زن، زندگی، آزادی»، دانشجویان را وارد مرحله تازه‌ای از مقاومت برای رسیدن به آرمان‌ها کرده که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی‌اثر خواهد کرد.

در این بیانیه به ابعاد گسترده سرکوب دانشگاهیان اشاره شده و آمده است: اکنون استبداد شاید بیش از هر زمان دیگر از بدو تاسیس، کمر به قتل دانشگاه بسته است اما زخم حاکمیت مستبد بر پیکر دانشگاه، کاری نیست.

فعالان صنفی دانشگاههای اصفهان، هنر اصفهان، نوشیروانی بابل، یزد، تهران، هنر تهران، بهشتی، چمران اهواز، الزهرا، علامه، خواجه نصیر، فردوسی مشهد و تربیت مدرس بیانیە را امضا کردەاند.