شماره ٣٩ نشریه «زنان شرق» با محوریت 'جنگ جهانی سوم در خاورمیانه' منتشر شد + دانلود نشریه

جامعە زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیت کنونی خاورمیانە بخصوص ایران و روژهلات کوردستان مسئله جنگ و دفاع ذاتی را بە شیوەی تحقیقی و تحلیلی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

هیئت تحریریه‌ی «زنان شرق» در شماره ٣٩ از نشریه در راستای جبهه‌های نبردی که هر روز بر شمارشان افزوده می‌شود، آوارگی‌ها و سیل بی‌‌وطن‌شدگان، نسل‌کشی‌ها و صدالبته در برابر این‌ها، تصاویر زیبا و امیدبخش مقاومت‌ها و دفاع از ارزش‌های هزاران‌ ساله که با چنگ و دندان صورت می‌گیرد. همچنین وضعیت زنان کورد را در تاریخ تا بە امروز مورد نقد و برسی قرار داد. نشریە زنان شرق در این شمارە مشخص می‌نماید کە زنان اگر فرصتی برای آزادی ببینند و بپاخیزند، جامعه نیز رو به آزادی گام برمی‌دارد. چهل سال است که در کوردستان با فلسفه‌ی زن آزاد و جامعه‌ی آزاد، مبارزات بزرگی در انجامند.

برای مطالعه و دانلود این شمارە از زنان شرق [[اینجا]] کلیک کنید.