ارتباط و هماهنگی بین داعش و دولت ترک

فراس چکژن از فرماندهان کارزار انتقام شهدای رقا اعلام نمود کە بین داعش و دولت ترک همکاری و هماهنگی وجود دارد.

فراس چکژن از فرماندهان کارزار انتقام شهدای رقا در گفتگویی با خبرگزاری هاوار اعلام نمود کە بین داعش و دولت ترک همکاری و هماهنگی وجود دارد. در این گفتگو فراس چکژن اعلام داشت: هدف قرار دادن مراکز نیروهای سوریە دمکراتیک و پایگاە مرکزی نیروهای امنیت داخلی در رقا، در ماە گذشتە، همزمان با حملات بدون وقفە دولت اشغالگر ترک بە شمال-شرق سوریە صورت گرفت. زیرا بین داعش و دولت اشغالگر ترک همکاری و هماهنگی وجود دارد.

چکژن در این ابرە همچنین افزود کە داعش درصدد برآمدە است تا بار دیگر خود را سازماندهی کردە و با تاکتیکهای جدید بە منطقە حملە کند. ما با درک جوانب این خطرها، عملیات امنیتی دستگیری هستەهای مخفی داعش در منطقە را طراحی و سازماندهی کردیم و با همکاری نیروهای امنیت داخلی آن را آغاز کردیم.

در بخش دیگری از سخنان خود چکژن خاطرنشان ساخت کە این کارزار بر اساس طراحی و برنامە ریزی از پیش تعیین شدەای مدیریت شدە و نیروهای ما بسیاری از این تبهکاران را تا کنون دستگیر کردەاند، مقادیر متنابعی اسلحە، مهمات و سایر ملزومات نظامی را کە داعش بە منظور حملە آمادە کردە بود کشف و ضبط کردەاند.

چکژن همچنین اظهار داشت کە بین نیروهای امنیتی و ساکنان منطقە همکاری تنگاتنگی در جریان بودە و  از پاسخ خلق بە اقداماتمان استقبال می کنیم.

فراس چکژن از فرماندهان کارزار انتقام شهدای رقا در خاتمە سخنان خود اعلام نمود در سالگرد آزادی کوبانی، دولت اشغالگر ترک و تبهکاران پیامهای روشنی دارند. آنها تلاش می کنند منتقە را بی ثبات کنند. اما ما با روح برخودان کوبانی کە داعش را در سوریە بە لحاظ نظامی در هم شکست، در نهایت این سازمان را در ابعاد فکری و منابع داخلی و حمایتی نیز در هم خواهیم شکست.

نیروهای سوریە دمکراتیک و نیروهای امنیت داخلی چهارشنبە گذشتە آغاز عملیات کارزار انتقام شهدای رقا را اعلام کردەاند.