با شوق نوروز، آزادی جسمی رهبر آپو را محقق کنیم

اهالی کوبانی به مناسبت جشن نوروز صحبت کردند و گفتند: با روحیەی برخودان و زیلان، با شوق نوروز، آزادی جسمی رهبر آپو را محقق کنیم.

اهالی کوبانی به مناسبت جشن نوروز نظراتشان را برای آژانس فرات نیوز (ANF) بیان کردند. احمد رشاد جشن نوروز را به عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، گریلاها و مبارزین زندانها تبریک گفت و افزود: از آغاز جنبش آزادی کوردستان تاکنون ۵۰ سال می گذرد. ما نیز با این شوق و اراده، آزادی جسمی رهبر آپو را محقق می کنیم. خلقمان در چهاربخش کوردستان را برای پیوستن به این حرکت فرا می خوانیم.

یازه ادهم ابتدا نوروز را به عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و به گریلاها تبریک گفت که برای بودن مبارزه می کنند و گفت: گریلاهای آزادی کوردستان برای آزادی و بودنمان مبارزه می کنند. ما نیز با شوق نوروز، آزادی جسمی رهبر آپو را ممکن می کنیم.

مونا سلیمان نیز جشن نوروز را به گریلا و جنگاوران ی.پ.گ و  ی.پ.ژ تبریک گفت