بزرگداشت شهدای کوبانی

ساکنان کوبانی در هشتمین سالگرد پیروزی برخودان کوبانی در آرامستان شهید دجلە در کوبانی، یاد و خاطرە شهدای ماە ژانویە را گرامی داشتند.

امروز هشتمین سالگرد پیروزی برخودان کوبانی است کە در جریان آن یگانهای مدافع خلق و یگانهای زنان در انتهای سال ٢٠١٤ و ابتدای سال ٢٠١٥ در مقابل داعش از خود ایستادگی نشان دادند. صدها نفر از ساکنان این شهر در آرامستان شهید دجلە، در جنوب کوبانی گرد هم آمدە و بر مزار شهدا شمع روشن کردند.

مجلس خانوادە شهدا تصویر بزرگی از شهدای ما ژانویە، شهدای برخودان زندان صناعی را در آرامستان نصب کردند. ریاست مشترک مجلس خانوادەهای شهدا، عادل حاجی کهرو در این مراسم سخنرانی کردە و شهدای برخودان را یاد اور شدە و خاطرنشان نمود کە از ابتدای انقلاب تا بە امروز، بە یمن شهدا دستاوردهای بسیاری کسب شدە است.