در ٢٤ ساعت گذشتە نزدیک بە هزار گلولە توپ بە روستاهای روژاوا اصابت کردە است

دولت اشغالگر ترک طی ٢٤ ساعت گذشتە نزدیک بە ١٠٠٠ گلولە توپ بە روژآوا شلیک کردە است.

دولت اشغالگر ترک از شب ١٩ نوامبر با حملات سنگین حملات خود را بە مناطق شمال-شرق سوریە آغاز کردە است. این حملات بر زیرساختهای مدنی روژآوا متمرکز شدەاند.

دولت اشغالگر ترک از شب ١٩ نوامبر حملات سنگین خود را بە زیر ساختهای غیر نظامی، نفتی، شبکەهای برق، انبارهای غلات، بیمارستانها، دبستانها، ساختمانهای مسکونی آغاز کردە است. مناطقی کە تاکنون مورد حملە قرار گرفتەاند عبارتند از: شیرا، مرناز، مالکیە، تینیب، تات مرش، کیستار، القمیە.

طبق گزارشهای خبری کسب شدە تا کنون، در منطقە شیراوا از توابع ماییس، تپەهای مابین میاس و برج قاسی، حەس سخون، عاقبە، روستاهای بینە و دیر جمیل و زیارت زیر بمباران بودەاند. در منطقە تل ماقد از توابع شهبا، منطقە میان هساجک و ساموق، تل چیچن، ساموق، تل عنب، بلونی، آون دیان و فرودگاە منخ زیر حملە قرار گرفتەاند.

طبق گزارشهای خبری حداقل ٩٥٦ گلولە کاتیوشا، خمپارە، توپ شلیک شدە از تانک بە این مناطق اصابت کردەاند. این حملات آسیبهای سنگین مادی را بە روژاوا وارد کردە و همچنان ادامە دارند. بمبارانهای منطقە شهبا در ٢٥ نوامبر ادامە داشتە و روستای داد ابدال نیز مورد بمباران سنگین قرار داشتە است.