مایکل روبین: پروژە اسکان ترکیە در مناطق شمال-شرق سوریە، کشتار اتنیکی است

مایکل روبین پژوهشگر و مسئول پیشین وزارت دفاع آمریکا پروژە اسکان ترکیە را قتل‌عام اتنیکی دانستە و ضمن ارزیابی موضع جهان عرب و غرب در مقابل جنایات دولت ترک گفت: اگر تنها یکبار در مقابل اردوغان ایستادگی کنند، واقعیت این مرد ضعیف مشخص می‌شود.

در ابتدای ماە جاری، اردوغان اعلام کرد کە دولت وی یک میلیون پناهندە سوری را تحت عنوان پروژەای با نام "بازگشت دوطلبانه آوارگان بە سوریە" باز می‌گرداند. در جریان آن پناهندگان سوری بە سوریە بازگشتە و در مناطقی کە ساکنان اصلی آن هم اکنون آوارە هستند این افراد ساکن می‌شوند.

دولت اشغالگر ترک سیاستهای تغییر دمگرافیک منطقە را همچنان ادامە می‌دهد و با همکاری و کمک گروه‌های ایدئولوژی اسلامی، مناطق کُلونیستی و استعماری را ایجاد می‌کند. از طرف دیگر مسئلە پناهندگان سوری را بە عنوان کارت فشار و شانتاژ علیە کشورهای اروپایی بەکار می‌برد.

اردوغان متخصص جنگ دموگرافی است

مایکل روبین محقق آمریکایی از انستیتوی اینترپرایز و مسئول پیشین وزارت دفاع آمریکا طی گفتگویی با خبرگزاری هاوار اعلام کرد کە ترکیە مدت زمان زیادی است جنگ دمگرافی را بە پیش می‌برد و در بەکار بردن تاکتیکهای آن تخصص دارد. ما می‌توانیم در این رابطە نمونەهایی را معرفی کنیم. ترکیە پناهندگان را بە عنوان ابزاری برای شانتاژ و تهدید کشورهای اروپایی بکار می‌گیرد. به پناهندگان سوری هم گفتەاند کە بە صورت داوطلبانە میتوانند بازگردند یا در ترکیە از گرسنگی می‌میرید. مسئلەای کە ما هم اکنون می‌بینیم نوعی قتل‌عام اتنیکی است، مانند آنچە کە در جنگ جهانی دوم اتفاق افتادە است و یاداور اقدامات آلمان نازی در دادن زمینهای اوکراین بە کشاورزان آلمانی است.

گسترش نفرت‌پراکنی و نژادپرستی علیە کوردها

رهبر ترکیە همیشە نژادپرستی و تبعیض را در مقابل کورد، عرب و ارمنی و سریانی انجام می‌دهد. استقبال گرم او از پناهندگان سوری، بە منظور عملی کردن نیات آ.ک.پ بود و بعد از آن بود کە عدە زیادی از این تبهکاران را به شمال سوریە، قرەباخ و لیبی فرستادند و از طرف دیگر، از آنها بە عنوان کارت فشاری علیە اروپا بهرە‌برداری کردند.

روبین در گفتگوی خود با خبرگزاری هاوار در توضیح اهداف اردوغان از پروژە تغییر دموگرافی منطقە افزود: اردوغان نفرت عمیق و نژادپرستانە‌ای از کورد دارد. اردوغان یک ترک نژادپرست است و همیشە آمادە است کە نفرت عمیق خود از کورد را هر چە بیشتر شعلەور سازد. او تنها زمانی کوردها را می‌پذیرد کە دست از هویت کوردی خود بردارند و دین را مبنا قرار بدهند. کورد مسلمان است، اما اردوغان نمی‌تواند مسلمانی را بپذیرد کە بە اسلام اخوان‌المسلمینی اعتقاد نداشتە باشد.

این پژوهشگر آمریکایی، ضعف آمریکا در مقابل ترکیە را مورد انتقاد قرار دادە و در ادامە افزود: اردوغان بایدن را شخصی ضعیف می‌داند و بر این باور است کە می‌تواند در مقابل بایدن بە هر اقدامی دست بزند. بە همین دلیل هم است کە می‌بینیم اردوغان در مقابل پیوستن فنلاند و سوئد بە ناتو موضع گرفتە است. اردوغان فکر می‌کند کە در جنگ بین روسیە و اوکراین می‌تواند از تحریمها فرار کردە و کوردها را بکشد.

در رابطە با موضع جهان غرب و جهان عربی در مقابل سیاستهای ترکیە مایکل روبین در ادامە افزود: جهان غرب و عرب در درک اردوغان فریب خوردەاند، اردوغان بە منظور حفظ توازن مواضع تندی نشان می‌دهد و همزمان ادعا می‌کند کە امتیاز دادە است. اما همیشە امتیازات ظاهری بە نفع اردوغان بودە‌اند. و بە کرات در مقابل کوردها، قبرس و ارمنیان خیانت کردە است.

مایکل روبین در خاتمە این گفتگو با خبرگزاری هاوار از کشورهای عرب و غربی درخواست کرد کە: دست از سوداگری با اردوغان بردارند، او در ظاهر امتیازاتی را می‌دهد تا دست بە اقدامات وحشیانە بزند، اگر برای یک بار هم کە شدە، جهان غرب و عرب در مقابل اردوغان موضع بگیرند، شحضیت ضعیف وی برای همە آشکار می‌شود.