تکمیلی | پ.ک.ک: سال ۴۴ مبارزه را به سال پیروزی مبدل می‌كنیم

کمیته مرکزی پ.ک.ک در بیانیه‌ای اعلام کرد: آحاد خلقمان و دوستانمان را فرامی‌خوانیم با درک صحیح از تحولات، ۴۴مین سال مبارزه را به سال پیروزی بزرگ مبدل کنند.

کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان به مناسبت ۴٣مین سالگرد تأسیس این حزب بیانیه‌ای را در وبسایت خود منتشر کرد.

در بیانیه کمیته مرکزی پ.ک.ک آمده است:

"حزبمان پ.ک.ک در ٢۶-٢٧ نوامبر ١٩٧٨ (۵-۶ آذر ١٣۵٧) در روستای فیس بخش لیجه کنگره تأسیس خود را برگزار کرده و اکنون در ۴٣مین سالگر تأسیس پ.ک.ک بسر می‌بریم. جنبش و خلقمان وارد سال ۴۴ مبارزه با پیشاهنگی پ.ک.ک می‌شوند. ۴٣مین سالروز تأسیس پ.ک.ک، عید رستاخیز و میلاد را نخست به رهبر آپو، به تمامی رفقا، آحاد خلق میهن‌دوست و دوستان انقلابی و دمکراتیکمان شادباش می‌گوییم. در شخص هوال حقی کارر به عنوان نخستین شهید بزرگمان یاد و خاطره تمامی شهیدان قهرمان را با ادای احترام گرامی می‌داریم. در ۴۴مین سال پ.ک.ک برای تمامی مبارزان راه آزادی و دمکراسی آرزوی پیروزی داریم.

با شور و شوقی بزرگ سالگرد تأسیس پ.ک.ک را جشن بگیریم

همچنانکه می‌دانیم بنیان میلاد رهبریت و حزبمان پ.ک.ک در نوروز ١٩٧٣ گذاشته شد. پ.ک.ک حزب نوروز است. با راه آزادی بزرگ نوروز وارد ۵٠ سال می‌شود. از هم اکنون پنجاهمین سال میلاد رهبری و بنیان گذاشتن پ.ک.ک را گرامی می‌داریم. از عموم خلقمان در رأس همه از زنان و جوانان و دوستان انقلابی و دمکراتیکمان می‌خواهیم که با ادعای بزرگتر از همیشه راه پیمایی ۵٠ ساله و ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک را به درستی درک نموده و با شوری بزرگ آنرا جشن گیرند.

راه پیمایی رهبری و حزبمان که نزدیک نیم سده است ادامه دارد امروز موضوع بحث هر کسی است. می‌خواهند درک کنند که رهبر آپو و پ.ک.ک در کوردستان چگونه عمل کرده و به شیوه‌ای بر خاورمیانه و دنیا تأثیر گذاشته‌اند. زیرا با تغییر در پارادایم و سومین میلاد رهبری حقیقت رهبری جهانشمول شده و مبارزه پ.ک.ک بر تمامی جهان تأثیر گذاشته است.

اینجا باید به این سئوال پاسخ داده شود؛ اگر واقعیت رهبر آپو و مبارزه پ.ک.ک که مهر خود را بر پنجاه سال اخیر زده است اگر وجود نمی‌داشت وضعیت کوردستان و خلق کورد چگونه می‌بود؟ بدون شک تنها پاسخ به این پرسش این است که در چیزی به نام کوردستان و کوردیت در جهان باقی نمی‌ماند. ذهنیت استعمارگر و قاتل و سیاست‌های آن به پیروزی دست می‌یافتند. با مبارزه پنجاه سلاه، رهبر اپو و پ.ک.ک مانع این امر شدند. ضامن موجودیت خلق کورد و آزادی شدند. انسانیت را از قتل‌عام دیگری نجات دادند. بجز نیروهایی که با پ.ک.ک و خلق کورد دشمنی می‌کنند امروز هر کس این واقعیت را می‌پذیرد.

رهبر آپو و پ.ک.ک در خلال مبارزه آزادیخواهانه ۴٣ ساله انسان‌های کورد و جامعه آن را بر بنیان آزادی از نو آفریدند. به روحیه آزادی، فکر، اندیشه، اراده، سازماندهی و فعالیت تمامی فرودستان مبدل شد. خلق کورد بدون نیروی محافظ را به نیروی فکر تسلیح کرد. انقلاب رستاخیز ملی را بنیان گذاشت و تحول در ملت دمکراتیک را آغاز کرد. ضربات سنگینی را بر حاکمیت جانی و فاشیست وارد نمود، راه مدیریت دمکراتیک و زندگی آزاد را برای خلق کورد هموار کرد. برای دستیابی باشور کوردستان به جایگاه سیاسی نقش مؤثری را ایفا کرد، با انقلاب آزادی روژاوا به نقطه امید تمامی فرودستان مبدل شد. در شنگال از قتل‌عام جامعه ایزدی جلوگیری کرد و داعش را همچون بلایی بر سر انسانیت بود شکست داد. هر نوع دروغ و ریاکاری را آشکار کرد، در ترکیه و خاورمیانه روشنگری بزرگی را رقم زده و راه انقلاب دمکراتیک را گشود.

پ.ک.ک بزرگترین پیشرفت را در تاریخ مبارزه آزادی زن خلق کرد

بدون شک رهبر آپو و پ.ک.ک بزرگترین پیشرفت تاریخ را در عرصه آزادی زن آفریدند. به موازات انقلاب اکولوژیک، انقلاب آزادی زن را به بنیان آزادی جامعه و انقلاب آزادی زنان و دمکراسی مبدل نمود. همزمان با فکر، راه حل، سازماندهی و فعالیت چاره‌یابی تمامی مسائل فرودستان را که سیستم حاکم و دولت مسبب آنها بوده است آفرید. انقلاب آزادی زنان که با پێشاهنگی پاژک و با قهرمانی یژا ستار که از یکسو ضامن آزادی موجودیت ملت کورد می‌باشد و از سوی دیگر نیز ذهنیت و نگرش هزاران ساله مردسالاری را درهم شکسته، انقلاب را بر اساس آزادی زن شعله‌ور می‌کند. اینچنین سده ٢١ به سده زنان، زندگی برابر و دمکراتیک و آزاد مبدل شده، تأثیر این تحولات در سال‌های آتی بیشتر بدون شک آفرینش این تحولات تاریخی آسان نبوده‌اند. رهبر آپو برای آفرینش این تحولات تلاش‌های بزرگی صرف نموده و پ.ک.ک نیز بر اساس خط فدایی جنگیده است. هر لحظه از ۴٣ سال مبارزه را با شهامت و فداکاری با مبارزه‌ای قهرمانانه سپری کرده است. مبارزه هر سال سخت‌تر از سال ماقبل خود طی شده است. هر روز از این ۴٣ سال با داستان‌های قهرمانی نوشته شده است. ده‌ها هزار شهید تقدیم شدههاند. تحولات تاریخی در سایه چهل هزار شهید و با نیروی آنان خلق شده است. خنثی کردن مصائب و تداوم راه به شیوه اساسی ملیتانی مبدل شده است. دختران و پسران خلق قهرمان‌پرور کورد بر اساس خط فدایی مبارزه کرده و این تحولات را به ثمر رسانده‌اند. تأثیر این دستاوردها در آینده بیش از پیش نمایان می‌شوند.

ما به مبارزه ۴٣ ساله درود می‌فرستیم

همچون تمامی سال‌های دیگر مبارزه سال ۴٣مین پ.ک.ک نیز پر هیبت بود. فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ که از حمایت آمریکا و پ.د.ک بهره می‌گرفت برای نابودی و تسویه پ.ک.ک به حملات برنامه‌ریزی شده دست زد. در این حملات از جنگ روانی گرفته تا اشغال نظامی هر نوع متد را بکار گرفت. جنبشمان و خلقمان در مقابل این حملات، آزادی فیزیکی رهبر آپو را هدف خویش قرار داده و مقاومت را بر اساس «روز روزِ آزادیست» آغاز کردند. گریلاهای قهرمان ما تمامی مناطق حفاظتی میدیا و باکور کوردستان بویژه در گاره، متینا و زاپ مقاومتی فدایی از خود نشان دادند و با شکست حملات دشمن نقش پیشاهنگ را بر عهده گرفتند. فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ حتی با استفاده از سلاح‌های شیمیایی نتوانستند اراده نیروهای گریلای ما را در هم بشکنند. خلقمان بخصوص زنان و جوانان در تمامی چهار بخش کوردستان و در خارج از میهن  به مقاومت گریلایی تکیه کردند فعالیت‌های خود را آغاز کرده و نیرومندانه کارزار را به پیش بردند. زندانیان به روال همیشه در مقاومت جای گرفته‌ و نقش مهمی را در کارزار بر عهده گرفته‌اند. بر این اساس ما به مبارزه سال ۴٣ خلقمان درود فرستاده و پیروزی آنان را تبریک می‌گوییم.

در سال ۴۴ مبارزات پ.ک.ک نتیجه قابل مشاهده است. 'نقشه امحا و تسویه پ.ک.ک' که از سوی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ و همکاری آمریکا و پ.د.ک طرح شده بود خنثی شده و فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ با شکست مواجه شده است. گریلاهای ما با سرفرازی تاریخی در گاره وارد سال مبارزه شدند، پیروزی‌های جنگ در متینا، زاپ و آواشین از ٢٣ آپریل تاکنون ادامه دارند. نظامیان رژیم فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ که در مقابل مقاومت نیروهای گریلا دچار ناامیدی شده بودند مجبور به ترک منطقه شدند. این مرحله ادامه خواهد یافت و شکست‌های فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ در ۴٣مین سال مبارزه پ.ک.ک به فروپاشی فاشیسم در ۴۴مین سال مبارزات پ.ک.ک می‌انجامد. دیگر 'نقشه به زانو دراوردن' خود به زانو درآمده است و این خود فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ است که به پایان راه رسیده است. همه این واقعیت را پذیرفته‌اند و بر این مبنا درصدد تعیین حاکمیت تازه‌ای بر ترکیه هستند.

واضح است که چه با زور و یا با انتخابات فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ رفتنی است. باقی گذاشتن خلق کورد و خلق‌های ترکیه در درد و خون پیشه آنهاست. اکنون مبحث اساسی به موازات شعله‌ور کردن مبارزه فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ چگونگی حاکمیت تازه در ترکیه است. دیده می‌شود که آمریکا و نیروهای خارجی و هم ج.ه.پ و نیروهای داخلی سیستم در حال کنکاش در این مورد هستند. به دنبال این هستند که دولت فاشیست ترکیه که دشمن کوردها بوده و یک رژیم فاشیست است چگونه بر سر پا باقی بماند. ما اینجا به صراحت اعلام می‌کنیم که تجدید تجربه‌ای همچون آ.ک.پ و یا با تقلید از آن هیچ حزبی نمی‌تواند به نتیجه دست یابد. با عبارات غیرشفافی همچون 'حلالیت طلبیدن' رژیم فاشیست-جانی نمی‌‌تواند هیچ کسی را نجات دهد. آنهاییکه با جنگ به فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ پایان می‌دهند بخوبی می‌دانند که چگونه با این دورویی و مکر رفتار کنند.

اینجا ما هم به ج.ه.پ و هم به احزاب ترک و نیروهای ذیربط ترکیه می‌گوییم؛ برای فروپشی ذهنیت و سیاست فاشیستی و قاتل در ترکیه، برای دمکراتیزاسیون ترکیه و بر اساس حل مسئله آزادی کورد شما چه چیزی برای گفتن دارید؟ برای خلق‌ها آنچه لازم است نه 'حلالیت خواستن' بی‌ارزش بلکه فروپاشی فاشیس، آزادی کوردستان و دمکراتیک شدن ترکیه لازم است. نیروهای سیاست دمکراتیک در این مرحله تاریخی باید بتوانند بدیل دمکراتیک را برای فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ ایجاد کنند. آنچه که برای نیروهای همدست فاشیسم همچون پ.د.ک شایان گفتن می‌دانیم این است که همکاری با سیاست‌های فاشیستی و جنایت‌کارانه را متوقف کن. نیروهای خارجی در رأس آنها آمریکا و اروپا باید نیک بدانند که برای اراده آزاد خلق کورد احترام قائل شوند و به بازیگردانی برای تداوم نگرش و سیاست فاشیستی و جنایت‌کارانه پایان دهند.

ما مبارزه آزادیخواهی را در سال ۴۴ شعله‌ور کرده و ادامه می‌دهیم

بدون شک همچو جنبش و خلق در سال ۴۴ پ.ک.ک ما مبارزه آزادی و دمکراسی را شعله‌ورتر نموده و ادامه می‌دهیم. در سال ۴٣ فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را در هم شکستیم، در سال ۴۴ آنرا فرومی‌پاشیم. اجازه نمێهدهیم که رژیم فاشیست-قاتل با حیله و مکر بر سر پا باقی بماند. برای پایان دادن به سیستم شکنجه و حصر و تحقق آزادی فیزیکی رهبر آپو به هر کاری دست می‌زنیم. مدت مدیدی است که هیچ اطلاعی از رهبر آپو در دست نیست، مسئله سلامت و امنیت وی مایه نگرانی‌های بزرگی شده است. در این مورد باید برای درهم شکستن حصر امرالی باید مبارزه خود را بیش از هر زمان دیگری ارتقا دهیم. در سال ۴۴ حزبمان این مبارزه را به شیوه‌ای پیروزمندانه به پیش می‌بریم.

البته ما همه‌ی آنچه را که ذکر کردیم با نیروی خود، با تکیه بر خلق میهن‌دوست و جوانان انجام می‌دهیم. ما با این مبارزه اتحاد دمکراتیک ملی کورد را گسترش می‌دهیم، با نیورهای انقلابی -دمکراتیک و در صدر آنها با خلق‌های ترکیه و با دوستان انقلابی-دمکرات در خاورمیانه و جهان به توافق رسیده و مبارزات را شعله‌ورتر می‌کنیم. بر این اساس یکبار دیگر عید رستاخیز ملی ٢٧ نوامبر را شادباش می‌گوییم، از آحاد خلقمان و دوستانمان می‌خواهیم که تحولات را به شیوه‌ی صحیح درک کرده و سال ۴٤ مبارزه پ.ک.ک را به سال سرفرازی بزرگ مبدل کنند."