"شعار زن، زندگی، آزادی پایەهای رژیم اشغالگر حاکم بر ایران را لرزاندە است"

در بیانیه ک.ج.ر آمده است: جوانان می‌بایست مبارزات را توسعە دهند و شعارهای رادیکال «زن زندگی آزادی» و «شهیدان نمی‌میرند» را سرلوحەی مبارازات خویش قرار دهند، مبارزات را بە همەی شهرها، مناطق و دانشگاه‌های ایران گسترش دهند

جمعیت جوانان شرق کوردستان (ک.ج.ر) در بیانیه‌ای از جوانان شرق کوردستان و ایران دعوت کرده است با خودسازماندهی و تحکیم آن پیشاهنگی مبارزه آزادی علیه رژیم مستبد جمهوری اسلامی را به پیروزی رهنمون کنند.

متن بیانیه ک.ج.ر به شرح زیر است:

"در روزهای اخیر شاهد موجی نوین از مبارزات و اعتراضات خلق‌های شرق کوردستان و ایران هستیم کە در نتیجەی جان باختن دو زن کورد بە نام‌های شلیر رسولی و ژینا امینی بە دست ذهنیت مردسالارانە رژیم اشغالگر حاکم بر ایران روی داد. رژیمی کە از همان روزهای آغاز بە کارش با قتل‌عام و کشتار زنان و جوانان حکومت خود را برساخت، امروزە با زنان و جوانان آگاهی روبەرو گشتە است کە پایەهای این حکومت نابەحق‌ را لرزاندەاند. در مقابل کشتن شلیر رسولی و ژینا امینی، خلق کورد با پیشاهنگی زنان و جوانان در تمامی شهرهای شرق کوردستان مبارزەای فراگیر را برپاساختەاند کە این مبارزات بە دانشگاه‌های ایران نیز کشیدە شدە است و بە ویژە در تمامی این مبارزات شعار ژن ژیان ئازادی (زن، زندگی، آزادی) می‌درخشد کە نشان دهندەی تاثیر محوری اندیشە و فلسفەی رهبر عبدالله اوجالان بر جامعەی شرق کوردستان و ایران می‌باشد. جوانان می‌بایست مبارزات را توسعە دهند و شعارهای رادیکال «زن زندگی آزادی» و «شهیدان نمی‌میرند» را سرلوحەی مبارازات خویش قرار دهند، مبارزات را بە همەی شهرها، مناطق و دانشگاه‌های ایران گسترش دهند. جوانان می‌بایست برای شهیدان این اعتراضات و مبارزات، مراسم خاکسپاری باشکوهی را برگزار نمایند. زنان و جوانان همچون پیشاهنگ مبارزات خلق‌ها در شرق کوردستان و ایران در مقابل رژیم زنکش و اشغالگر حاکم بر ایران، می‌بایست سیستم دفاع مشروع خود را در مقابل ماشین سرکوب فیریکی رژیم، همچون پلیس و یگان ویژە تقویت نمایند. دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران می‌بایست خودسازماندهی خویش را ارتقا دهند تا بتوانند تبدیل بە پیشاهنگ جوامع خویش گردند. جوانان و زنان می‌توانند اتحاد میان خلق‌ها را با ایجاد یک جبهەی متحد و دمکراتیک خلقی در سراسر شرق کوردستان و ایران میسر سازند تا  مبارزات بر علیە رژیم فاشیست و اشغالگر حاکم بر ایران پایداری و تداوم داشتە باشد. در مقابل رژیم مردسالار و پیرسالار حاکم بر ایران، جوانان می‌بایست هم راستا با زنان در راه خط آزادی زن بکوشند.

ما همچون جامعەی جوانان شرق کوردستان (ک.‌‌ج‌.ر) بە تمامی کسانی کە در این اعتراضات شرکت دارند، درودهای انقلابی خود را می‌فرستیم و راه شهیدان دانشجوی آپوئی از جملە شهیدان مانی کیاکسار، عاکف مامو زاگروس و رِزان جاوید را تا رسیدن بە پیروزی ادامە می‌دهیم، چرا کە این شهیدان در دانشگاه‌های ایران بذرهای مبارزات نوین تحت اندیشە و فلسفەی رهبر آپو را پاشیدند و امروز این بذرها روئیدەاند و تبدیل بە درخت تنومند آزادی و دموکراسی خلق‌های شرق کوردستان و ایران می‌گردد."