تشییع جنازەهای ٥ شروان شهید نیروهای رهایی بخش عفرین

جنازەهای شروانان نیروهای رهایی بخش عفرین با اسامی زعیم رشو، شیار سلیمان، عبدالە عیسی، محمد حسین و مصطفی مصطفی کە در ٢٠ نوامبر در حملە هوایی ارتش اشغالگر ترک بە شهادت رسیدە بودند، در آرامستان شهید برخودان سردم بە خاک سپردە شد.

جنازەهای شروانان نیروهای رهایی بخش عفرین با اسامی زعیم رشو (خلیل جندرس) ، شیار سلیمان (چایان عفرین)، عبدالە عیسی( بروسک عفرین)، محمد حسین (دلسوز شیراوا) و مصطفی مصطفی (باران عفرین) کە در جریان حملات سبعانە هوایی دولت اشغالگر ترک بە شهادت رسیدە بودند در جریان مراسمی  در آرامستان شهید برخودان سردم بە خاک سپردە شدند. هزاران نفر از ساکنان کانتوان شهبا و عفرین در این مراسم شرکت کردند.

شدر آرامستان، خدیجە ابو عضو مجلس خانوادە شهدا سخنرانی کردە و در این بارە نوشت: اشغالگری ترک تلاش دارد تا ارادە خلق منطقە را بە تمام نقض کند. اشغالگری ترک در حملات خود بە شهبا و دیرک همچنان ادامە می دهد. در این حملات حمە بە زیرساختها را هم هدف خود قرار دادە است.

خدیجە ابو در این بارە همچنین افزود: حملات اشغالگرانە ارتش ترک بە کمپ هولە نیز با این هدف انجام شد تا تبهکاران داعشی را از زندان بتواند آزاد کند و بار دیگر بتواند داعش  را زندە کند.

سپس، صبحی الاحمد بە نمایندگی از خودمدیریتی منطقە عفرین در مراسم تشییع و بە خاکسپاری شهدا سخنرانی کردە و گفت: شهیدان برای دفاع  خاک مقدس اشان جان سپردند و در آغوش همین خاک هم آرمیدند. دولت اشغالگر ترک، خلق شمال-شرق سوریە و تمام هویتهای آنان را هدف قرار میدهد. احمد از تمام آحاد خلق درخواست نمود کە برخودان و مبارزە خود را در مقابل اشغالگری ترک با پیوستن بە نیروهای سوریە دمکراتیک گسترش بخشند.