ویدئوی حملە گریلایی بە نظامیان ترکیه در تپه آمیدی

گریلا تی وی تصاویر تازەای از عملیات نیروهای گریلا علیە گروهی از نظامیان ارتش اشغالگر ترکیە در منطقە آمیدی منتشر کردە است.

بنابر گزارش مرکز اطلاع رسانی نیروی مدافع خلق، این عملیات سحرگاه روز ١٧ ژوئن از دو طرف انجام شدە است و در نتیجە آن ۶ نظامی اشغالگر کشتە شدەاند.