بن بست برجام

در حالی که قرار است امروز کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل اختلافات به ایران سفر کنند، دیروز یک مقام ایرانی از افزایش بی‌سابقه ظرفیت غنی‌سازی ایران خبر داد.

در حالی که قرار است امروز کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل اختلافات به ایران سفر کنند، دیروز یک مقام ایرانی از افزایش بی‌سابقه ظرفیت غنی‌سازی ایران خبر داد. در همین رابطە محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شده است کە ظرفیت غنی سازی ایران به بیش از دو برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است؛ موضوعی که خوشایند آمریکا و کشورهای اروپایی طرف برجام نیست.  از همین رو ناظران مسائل ایران بە این باور رسیدەاند کە احیای  مذاکرات برجام بکلی بە بن بست رسیدە است. از طرف دیگر  کارشناسان براین باور رسیدەاند کە حکومت ایران به توانایی ساخت دستکم یک بمب هسته‌ای نزدیک شدە است.

در همین رابطە سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  نیز سه روز پیش اعلام کرد که یک تیم فنی این نهاد روز یکشنبه با هدف رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده، به تهران سفر خواهند کرد. سفر تیم فنی آژانس به ایران در حالی قرار است انجام شود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته در قطعنامه‌ای از عدم همکاری کامل تهران با آژانس اظهار تاسف کرد. گزار‌ش‌های شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأثیر مستقیمی بر سرنوشت توافق هسته‌ای برجام خواهد داشت. با این حال خیزش اخیر خلقهای روژهلات کوردستان و ایران، بحران مشروعیت رژیم و نقض فاحش حقوق بشر از جملە مسائل مهم داخلی ایران هستند کە میتواند بر تصمیم گیری کشورهای غربی در ماههای آیندە تاثیر بسزایی داشتە باشد.