فرماندهی ه.پ.ژ: جامعه آزاد از طریق همبستگی زنان شکل می‌گیرد

در بیانیه ه.پ.ژ آمده است:"همانطور که رهبر آپو تصریح کرد، آزادی جامعه در گروی آزادی زن است. اکنون فکر و نظریات رهبر آپو با شكل‌گیری صفوف زنان مبارز خودنمایی می‌کند. تجربه سالیان دراز مبارزه نشان می‌دهد که نظام کنونی را فقط با مقاومت می‌توان نابود کرد."

فرماندهی نیروی مدافع زنان شرق کوردستان در بیانیه‌ای به تلاش حاکمیت ایران برای حفظ سنت سرکوب زن و کنترل جامعه از این طریق پرداخته و با اشاره به قدرت ارتش زنان کورد که در برابر حملات ناجوانمردانه علیه زن مبارزه می‌کند، از سایر زنان ملل ایران خواسته است در برابر این نظام مردسالار، متحدانه عمل کنند.

فرماندهی ه.پ.ژ در بیانیه‌اش از خواهران میرابل که سه تن از آنان در جریان مبارزه با دیکتاتوری رافائل لئونیداس تروخیو حاکم نظامی جمهوری دومینکن، زندانی، شکنجه و سرانجام به قتل رسیدند به عنوان سه پروانه یاد کرده که باعث نام‌گذاری ٢۵ نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و ایجاد فضای نزدیک به آزادی در این ایام شدند.

فرماندهی ه.پ.ژ که در ادامه به وضعیت زنان در ایران پرداخته است، به دشواری بحث حتی از موجودیت زنان در این کشور اشاره کرده و می‌گوید: "حکومت ایران با سیاستی پلید سعی دارد هیچ نقطه امیدی برای آزادی زن باقی نگذارد. ایران با این نظام حکمرانی از هر نظر خود را برای خفه کردن زن سازمان داده و آن را یک سنت اساسی می‌داند."

این بیانیه به رواج کودک‌همسری، صیغه، اعدام زنان از ٩ سالگی و حرام دانستن جنسیت زن در ایران جلب نظر کرده و می‌افزاید: "زنان در تمامی عرصه‌ها زیر سایه مردان نگه داشته شده و مورد حبس و سنگسسار و انواع اقدامات خشونت‌بار دیگر قرار می‌گیرند. با هدف قرار دادن زنان در واقع کلیت جامعه را وادار به سکوت و ناآگاهی می‌کنند. وضعیت جاری نشان می‌دهد که خواهران میرابل باید در ایران زنده شوند."‌

فرماندهی ه.پ.ژ قد علم کردن زنان در ایران را در گروی تشکل‌یابی آنها دانسته و با اشاره به این که جنبش آپویی در حال ساختن یک زیربنای محکم در این زمینه است، می‌گوید: "هرچند چارەیابی مسائل اساسی دشوار می‌نماید اما ایدئولوژی آزادی زن در فلسفه آپوئی فرموله شده و برای سازماندهی، جنگ و آموزش‌دهی در مواقع لازم آمادگی دارد."

این بیانیه اضافه می‌کند: "همانطور که رهبر آپو تصریح کرد، آزادی جامعه در گروی آزادی زن است. اکنون فکر و نظریات رهبر آپو با شكل‌گیری صفوف زنان مبارز خودنمایی می‌کند. تجربه سالیان دراز مبارزه نشان می‌دهد که نظام کنونی را فقط با مقاومت می‌توان نابود کرد."

فرماندهی ه.پ.ژ با تأکید بر درهم‌تنیدگی مبارزه زنان کورد، بلوچ، آذری، عرب، ترکمن و فارس و سایر زنان ایران می‌افزاید: "دشمن اشغالگر بخاطر ترس از مبارزه آزادیخواهی زنان است که با تمام قوای خود به زن و ارزش‌های آن حمله می‌كند. ارتش زنان در کوه‌های کوردستان در برابر این حملات ناجوانمردانه مبارزه می‌کند و بهای سنگین آن را می‌پردازد. برای کوردستانی آزاد و ایرانی دمکراتیك و اکولوژیک نیاز به اتحادعمل عموم زنان و ارتقای سطح مبازارات وجود دارد."