فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان: در مقابلە با اشغالگری، مبارزە ما ادامە خواهد داشت

فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان بە مناسبت پنجمین سالگرد اشغال کانتون عفرین اعلام نمود کە ما نیروی دفاعی قدرتمند و پر ارادە خلقمان هستیم.

فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان بە مناسبت پنجمین سالگرد اشغال کانتون عفرین اعلام نمود کە ما نیروی دفاعی قدرتمند و پر ارادە خلقمان هستیم.

تا زمانیکە یک وجب از خاک ما تحت اشغالگری قرار داشتە باشد، ما مبارزەمان را ادامە خواهیم داد. دولت اشغالگر ترک همراە با تبهکاران خود در ٢٠ ژانویە ٢٠١٨ و ٧٢ هواپیمای جنگی، بە کانتون عفرین حملە کرد. فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان بە مناسبت پنجمین سالگرد اشغال عفرین بیانیەای را منتشر کرد. در این بیانیە آمدە است:

در پنجمین سالگرد اشغال عفرین ما با روح شهدای برخودان معاصر مبارزە خواهیم کرد و با تعهدمان بە میهن دوستی خلقمان، انتقام شهدا را خواهیم گرفت و اشغالگران خاکمان را در هم خواهیم شکست.

ذهنیت اشغالگری کە ارادە خلقها را نمی پذیرد و با دمکراسی و آزادی دشمنی می ورزد، با نابودی، قتلعام و اشغالگری تلاش می کند تا موجودیت خاک آزاد و جامعە آزاد را از میان بردارد. تهدیدها و حملات امروزە دولت اشغالگر ترک بر روژاوا، شمال-شرق سوریە در نتیجە چنین ذهنیت اقتدارگرایانەای است کە با همان اهداف، نسل کشی را هدف قرار دادە است.

اما خلق قهرمانمان بە رغم تمام حملات و تهدیدهای اشغالگرانە دولت ترک، همپای شروانان و رزمندگان خود در میادین برخودان برای آزادی مبارزە می کند.

خلقمان در برابر حملات هوایی ١٩ نوامبر موضع خود را در مقابل اشغالگری دولت ترک اعلام کردە و با اتخاذ چنین موضعی از شهبا تا کوبانی و دیرک، بار دیگر از سرزمین و انقلاب خود صیانت کرد.

ما بە عنوان نیرویی کە از خلقمان دفاع می کنیم تا زمانیکە یک وجب از خاکمان در دست اشغالگران باقی بماند، مبارزە خود را ادامە می دهیم. ما پیمان می بندیم کە از شکوە و سربلندی تمامی هوالانمان کە در عفرین خونشان بر زمین ریختە است، تمام شهدای عملیات گرز خلقها، صیانت کردە و از اشغالگران انتقام بگیریم.