حملات ترکیە و ایران در دستور کار دادگاە لاهە قرار می گیرد

حملات ترکیە و ایران بە باشور و روژاوای کوردستان، استفادە از سلاحهای شیمیایی از سوی ترکیە، ژنوساید خلق کورد و انقلاب ژن، ژیان، آزادی در دستور کار دادگاە بین المللی لاهە قرار می گیرد.

حملات ترکیە و ایران بە باشور و روژاوای کوردستان، استفادە از سلاحهای شیمیایی از سوی ترکیە، ژنوساید خلق کورد و انقلاب ژن، ژیان، آزادی در دستور کار دادگاە بین المللی لاهە قرار می گیرد.

امسال در حاشیە کنگرە کشورهای عضو در دادگاە جنایات بین المللی ICC کە روز دوشنبە ٥-١٢-٢٠٢٢ در لاهە هلند برگزار می شود، مجموعە فعالیتهایی بە منظور معرفی جنایات ژنوساید خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان شکل خواهند گرفت.

در این بارە علی محمود، فعال مسئلە ژنوساید بە آژانس خبری فرات گفت: بە عنوان گروهی از فعالان حوزە ژنوساید در باشور کوردستان، هر سال این اقداماتی را در حاشیە برگزاری کنگرە کشورهای عضو در دادگاە جنایات بین المللی انجام می دهند. علی محمود برنامە اقداماتشان را در کنگرە امسال ICC بە نحو زیر است:

روز پنجشنبە ٨-١٢-٢٠٢٢ سمیناری گستردە با نام تداوم ژنوساید در فقدان عدالت در کوردستان و منطقە برگزار می شود و افراد زیر در آن شرکت می کنند.

قاضی رزگار محمد امین با موضوعی تحت عنوان: فرایند ژنوساید در کوردستان عراق

وکیل ایاد کاکەیی با موضوعی تحت عنوان جنایات داعش علیە اقلیتها

هیمن نوری: خورماتو بعد از رویدادهای ١٦ اکتبر

هیمن حسیب: تداوم جنایات در مناطق تحت منازعە

جزا احمد فارس: جنایات داعش در مناطق کوردستانی

خندە رشاد؛ انقلاب ژن، ژیان، آزادی زنان کورد

علی محمود محمد: جنایات رژیم ایران و ترکیە در اقلیم کوردستان عراق

همزمان با برگزاری این سمینار، دو فیلم کوتاە مستند در رابطە با ژنوساید خلق کورد نیز اکران خواهد سد.

جنایت و ژنوساید در هر چهار بخش کوردستان

جستجوی هوای تازە، فیلمی در رابطە با آزارها و مصائب مصدومان سلاح شیمیایی در هلبجە

همزمان با آن دو نمایشگاە نقاشی وعکاسی نیز در رابطە با ژنوساید خلق کورد نیز برگزار خواهند شد.