جلسه دادگاهی روزنامەنگارانی که قتل ژینا امینی را منتشر کردند، آغاز شد

روزنامەنگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی که اولین بار در ماه سپتامبر در تهران خبر قتل ژینا امینی را منتشر کردند، در نهمین ماه دستگیریشان به دادگاه برده شدند.

روزنامەنگار نیلوفر حامدی اولین روزنامەنگاری که درباره ژینا امینی خبر پخش کرد و از قتل او در ۱۶هم سپتامبر بەدست پلیس امنیت اخلاقی گفت، همچنین روزنامەنگار الهه محمدی که مراسم خاکسپاری ژینا را بەطور زنده پخش نمود و با شعار "ژن، ژیان، آزادی" برگزار گردید، پس از ۹ ماه از دستگیریشان به دادگاه برده شدند.
اولین نشست پروندە خبرنگار روزنامەی هم میهن؛ الهه محمدی روز ٢٩ می در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب با ریاست عبدالقاسم صلواتی برگزار شد. جلسه با حضور وکیل خبرنگار و بەشیوەی غیرعلنی برگزار گردید. شهاب میرلوحی وکیل این پرونده اولین جلسه دادگاهی را مثبت ارزیابی کرد، اما گفت که زمان جلسه بعدی مشخص نشده است.
اولین جلسه پرونده خبرنگار روزنامه شرق؛ نیلوفر حامدی که پس از ۹ ماه از دستگیری دادگاهی میشود، در همان شعبه دادگاه انقلاب تهران برگزار میگردد.
مینا اکبری روزنامەنگار در حساب خود در مدیای دیجیتال اعلام کرد که شمار کثیری از روزنامەنگاران و فعالین مدنی همراه خانوادەی الهه محمدی جلوی دادگاه در خیابان معلم تهران جمع شدەبودند. این را نیز آورده که الهه ساعت ٠٩:۴٠ و با خودروی شیشه دودی به دادگاه آورده شد اما اجازه ندادند کسی به اتومبیل نزدیک شود.
در هشتم نوامبر ٢٠٢٢ هر دو روزنامەنگار به اتهام تبلیغ علیه نظام و توطئه علیه امنیت ملی محکوم شدند و احتمال دارد با مجازات اعدام روبرو شوند.
پس از قتل ژینا امینی، در ایران قیامی برپا شد که در ۴۵ سال اخیر بی نظیر شود. درپی این اعتراضات صدها نفر بەقتل رسیده و دهها هزار نفر نیز دستگیر شدند.