نیمی از دانشمندان زن قربانی آزار جنسی هستند

بر اساس یک نظرسنجی بین‌المللی، نیمی از دانشمندان زن قربانی آزار و اذیت جنسی شده‌اند.

بر اساس یک مطالعه بین‌المللی توسط آژانس پیمایش ایپسوس برای بنیاد لورآل، از هر دو دانشمند زن، یک نفر در طول حرفه خود در محل کار مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

بر اساس یک نظرسنجی از حدود 5000 محقق زن و مرد در 117 کشور، 49 درصد از زنان گفتند که "شخصاً حداقل با یک موقعیت آزار جنسی در طول حرفه خود مواجه شده اند." حدود نیمی از این موارد پس از ظهور جنبش #MeToo در سال 2017 رخ داد.

به گفته 65 درصد از محققان زن، این رویدادها در پنج قاره تأثیر منفی بر حرفه آنها داشته است. با این حال، از هر پنج قربانی فقط یک نفر به موسسه خود شکایت کرده است.

این نظرسنجی در 50 موسسه دولتی و خصوصی در زمینه‌های فنی، مهندسی و ریاضی به غیر از علوم اجتماعی انجام شده است.

بر اساس این نظرسنجی، 25 درصد از دانشمندان زن می‌گویند که مردم به آنها "به طور نامناسب و مکرر" با نام مستعار ("عروسک"، "بیبی"، "گربه‌ی من"، "(عامیانه) دختر نوجوان"...) یا توهین اشاره می‌کنند. 24 درصد نیز گفتند که با "سوالات مزاحمی و مکرر که آنها را آزار می‌دهد" در مورد زندگی خصوصی یا جنسی خود مواجه شدند. بسیاری از حوادث در اوایل حرفه محققان زن رخ داده است.

در نتیجه، همه اینها تأثیر منفی بر مشاغل علمی زنان داشته است، به طوری که 52 نفر از قربانیان گفتند که "از برخی از کارکنان اجتناب کردند" و 25 درصد گفتند که "در محل کار خود احساس خطر می‌کنند."

 64درصد از دانشمندان زن و مرد از اقدامات ناکافی در مبارزه با آزار جنسی در محیط کار شکایت دارند.

در حالی که تنها 33 درصد از محققان در زمینه علم در سراسر جهان زن هستند، تنها 4 درصد جایزه نوبل دریافت کرده‌اند.

بنیاد لورآل تأکید می‌کند که زنان باید احساس امنیت کنند تا به طور کامل از پتانسیل زنان در عرصه‌ی تحقیقات استفاده کنند.