'زمان برخودان زنان است'

صبوحا آکداغ ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در شرنخ می‌گوید کە در دورە جنگی قرار گرفتە‌اند و بیش از هر زمان دیگری هدف حملات هستند. اما اگر بتوانیم تمام حوزەها را بە حوزە مبارزە تبدیل کنیم، ما بە پیروزی می‌رسیم. این دورە، زمان برخودان زنان است.

حملات ترکیە با همکاری پارت دمکرات کوردستان در مناطق زاپ، آواشین و متینا همچنان ادامە دارند، واکنش‌ها و اعتراضات بە این حملات هم رفتە رفتە افزایش پیدا کردە است. این حملات کە بر تمام بخش‌های جامعە کوردستان تاثیر گذاشتە است، بر زنان هم تاثیر می‌گذارد.

صبوحا آکداغ ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در شرنخ طی گفتگویی اعلام کرد کە هر اندازە کە جنگ و تنشها افزایش پیدا کنند، مبارزە زنان هم بە همان اندازە افزایش پیدا می‌کند.

زنان هدف این حملات هستند

آکداغ در این بارە اعلام کرد کە آوارگی و تبعید منطقە سالیان درازی است کە با سیاستهای چنگی پیوند خوردە است. خلق کورد در متن این جنگها قرار گرفتە است. سالیان درازی است کە علیە ما جنگ، خشونت و سیاستهای نابودگرانە اعمال شدە است. و از این طریق تلاش می‌کنند تا دموگرافی و سبک زندگی خلق را تغییر بدهند و در این میان زنان بیشتر از همە از این سیاستها تاثیر می‌گیرند، زنان با خشونت و تعدی مواجە می‌شوند، و بعد از آنکە اوارە می‌شوند، با مشکلات گوناگون مواجە می‌شوند، خصوصا کە بدلیل ذهنیت فرادست مردانە و خواست هژمونی بر زنان، این زنان هستند کە هدف قرار دادە می‌شوند، وضعیت بە گونە‌ای است کە زنان در همە جا با مشکلات شبیە بە هم مواجە می‌شوند.

سیاستهای جنگ ویژە

آکداغ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زنان در مقابلە با حملات مبارزە و برخودان را گسترش دادە‌اند، در سال‌های اخیر هم مشاهدە می‌کنیم کە زنان بسیار تحت تاثیر جنگ‌ها بودەاند، در جریان جنگ‌ها، زنان بیش از همە آسیب‌پذیر بودە‌اند، اما بااین وجود در مقابل این خشونت‌ها، مبازرە و برخودان هم شکل گرفتە است. حاکمیت هم بر این مسئلە وقوف دارد، بە همین دلیل است کە زنان را بیش از همە با سیاستهای خود مرعوب می‌کند. از این طریق تلاش می‌کند تا فرصت‌ها و امکاناتی را کە زنان خودشان ایجاد کردەاند، از میان بردارد. سیاستهای جنگ ویژە در شدیدترین وجە خود بر زنان تحملیل می‌شود. سیاستهای جنگ ویژە در منطقە با هدف در هم شکستن ارادە زنان ادامە پیدا کردە است.

برخودان با پیشاهنگی زنان

آکداغ ضمن اشارە بە انقلاب روژاوا در ادامە سخنان خود افزود کە در روژآوا شاهد شکل گیری انقلاب زنان هستیم. در روژآوا انقلاب زنان شکل گرفتە است و این انقلاب برای تمام جهان می‌تواند بە مدلی تبدیل شود، روحیە مبارزە‌طلبی زنان در تمام جهان گسترش پیدا کردە است. در همە جای جهان روحیە مبارزە از طریق سازماندهی شکل گرفتە است. این انقلاب مشخص کردە است کە اتحاد و سازماندهی زنان می‌تواند پیروزی و دستاوردهای گستردەای را بە دنبال داشتە باشد. در فرایند کنونی هم بیش از همە شاهد برخودان زنان شنگال هستیم. زنان شنگال بە سپری در مقابل حملات تبدیل شدەاند. در سال‌های گذشتە زمانیکە بە شنگال حملە شدە بود، زنان شنگال سازماندهی نشدە بودند، اما هم اکنون شنگال خودمدیریتی خود را ایجاد کردە است و در مقابل اشغالگری برخودان می‌کند. این برخودان هم با پیشاهنگی زنان در جریان است. خلق شنگال دیگر بە خوبی می‌داند کە چگونە از سرزمین خود دفاع کند. و می‌داند کە در جریان جنگ، بە جای آوارگی، دفاع کردە و با برخودان مبارزە را گسترش بدهد. لازم است کە این برخودان در شنگال در تمام منطقە وارد مرحلە عمل شود.

زمان، زمان برخودان زنان است

آکداغ در خاتمە سخنان خود گفت: زنان بر اساس فرایندهای مبارزە عمل کردە و مبارزە را سازمان می‌دهند. در مقابلە با این جنگ باید گام‌های بزرگی برداشتە شود. زنان هستند کە بیشتر از همە تحت تاثیر فرایند کنونی قرار گرفتەاند. اما در مقابل این زنان هستند کە بیش از همە علیە این روند مقاومت می‌کنند. ما اعتقاد داریم کە با مبارزە و برخودان زنان، پیروزی حاصل می‌شود. بە جای آوارگی، زنان برخودان را انتخاب کردەاند. ما در فرایند بسیار دشوای قرار داریم. و باید در مقابل آن ایستادگی کنیم. همە ما از مشکلات این دورە اطلاع داریم. و در مقابل جنگ، مبارزەای وسیع را پیگیری می‌کنیم. ما بە این مشکلات پاسخ می‌دهیم و با سازماندهی مبارزات خودمان را گسترش می‌دهیم. از تمام زنان می‌خواهیم کە حوزە مبارزاتی خود را بە همە زمینەها گسترس دهند. این فرایند، فرایند برخودان زنان است.