۲۰۱۷/۲/۲۴

دولت ترکیە از ملاقات هیأت نمایندگان پارلمان اروپا با دمیرتاش ممانعت بە عمل آورد

اجازە ملاقات نمایندگان پارلمان اتحادیە اروپا با رییس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌‌ها صلاح‌الدین دمیرتاش از سوی دولت ترکیە رد شد. نمایندگان پارلمان اروپا در مقابل زندان بیانیەای را قرائت کردە و اعلام کردند کە بە تلاشهای خود ادامە خواهند داد

جمعه ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۱
مرکز خبر - خبرگزاری فرات

اجازە ملاقات نمایندگان پارلمان اتحادیە اروپا با رییس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌‌ها صلاح‌الدین دمیرتاش از سوی دولت ترکیە رد شد. نمایندگان پارلمان اروپا در مقابل زندان بیانیەای را قرائت کردە و اعلام کردند کە بە تلاشهای خود ادامە خواهند داد

 

هیئتی بین‌المللی از نمایندگان شورای اروپا، پارلمان اروپا و آکادمیسینها کە از سوی کمیسیون اتاق ترکیە در اتحادیە اروپا سازماندهی شدە بود با همراهی گروهی از نمایندگان ه.د.پ خواستار دیدار از زندان ادرنە و ملاقات با صلاح‌الدین دمیرتاش رییس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها "ه.د.ب" شدند. مسئولان زندان با درخواست ملاقات هیئت مذکور با دمیرتاش مخالفت کردند.

 

وزارت دادگستری ترکیە و مسئولین زندان ادرنە هم بە درخواست هیئت مذکور پاسخ منفی دادند.

 

هدی کایا یکی از نمایندگان ه.د.پ در مجلس ترکیە در مقابل زندان ادرنە سخنانی ایراد کرد و گفت:"با وجود آنکە من یکی از نمایندگان مجلس هستم، اما اجازە ملاقات را بە ما هم ندادند. نمایندگان قانونی میلیونها انسان در زندان بسر می‌برند. این اقدام رژیم هیچ توجیهی ندارد. ای کاش ترکیە با نقض حقوق شهروندان بە موضوع بحث جهانیان مبدل نمی‌شد. در شرایط کنونی رؤسای مشترک و نمایندگان سومین حزب بزرگ در ترکیە بازداشت شدەاند. آنانی کە بە چنین عملی دست زدند در مقابل افکار عمومی و وجدان انسانی محکومند."

 

توماس جفری از استادان دانشگاە کمبریج در سخنانی از انجام هماهنگی با وزارت دادگستری ترکیە برای ملاقات با عبداللە اوجالان کە از ١٨ سال پیش بە شیوە کاملا غیرقانونی در زندان بسر می‌برد سخن گفت و خاطرنشان کرد:"یکی از مهمترین هدفهای ما دیدار با رهبر جنبش کرد عبداللە اوجالان است. در ١٠ سال گذشتە جنبش آزادیخواهی کردها خواهان چارەیابی مسئلە کرد با توسل بە شیوەی آشتی جویانە است. حبس انفرادی و انزوای ایشان خارج از مبانی انسانی کە علیە ایشان اعمال می‌شوند، از مهمترین دلایل تعلیق مرحلە دیالوگ مابین جنبش کرد و دولت ترکیە است. برای پایان دادن بە وضعیت جاری گفتگوهای آشتی باید فورا از سر گرفتە شوند. باید فورا بە خشونت پایان دادە شود. جنبش آزادیخواهی کردها با خشونت از میان نخواهد رفت. چارەیابی سیاسی بهترین گزینە است."