۲۰۱۷/۲/۲۴

جنبش متحد انقلابی خلق‌ها؛ برای متوقف کردن قتل‌عامهای رژیم فاشیستی، مبارزە متحد انقلابی را در هر عرصەای گسترش دهیم

جنبش متحد انقلابی خلق‌ها موسوم بە "ت.ش.ی.گ"، انقلابیون ماە ژانویە را کە جان خود را در این راە از دست دادەاند مورد تجلیل قرار داد

چهارشنبه ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۳
مرکز خبر - خبرگزاری فرات

جنبش متحد انقلابی خلق‌ها موسوم بە "ت.ش.ی.گ"، انقلابیون ماە ژانویە را کە جان خود را در این راە از دست دادەاند مورد تجلیل قرار داد

 

در این بیانیە اعلام شدە است کە ماە ژانویە برای جنبشهای دمکراتیک، انقلابی و کمونیست در کردستان، ترکیە و جهان جایگاه ویژەای دارد. در ادامە این بیانیە با اشارە بە جان باختن انقلابیونی همچون لنین، لوکسبورگ و لیبنسهت، موسی صبحی، مرال کایار، علی حیدر یلدز، هرانت دینک، سکینە جانسز، لیلا شایلمز و فیدان دوغان در این ماە از نقش آنان در مبارزە پیشرو آزادیخواهی نام بردە است.

 

در ادامە این بیانیە بە تدوام سلطە دولت عثمانی در حاکمیت طبقە فرادست ترکیە بر خلقها در کردستان و ترکیە اشارە شدە و استفادە از هر نوع شدت، فشار و قتل‌عام بر علیە خلق‌ها و آئین های جداگانە را هویت اصلی دولت فاشیسم ترک نامیدە است

 

در بخش دیگری از بیانیە انکارگری دولت نژرادپرست ترکیە نسبت بە خلق و مسئلە کردستان را خاطرنشان کردە و از قتل سکینە جانسز بر عنوان تداوم ذهنیت نژادپرستانە دولت فاشیست ترکیە قلمداد می‌نماید.

 

در پایان بیانیە جنبش متحد انقلابی خلق‌ها برای گستردەتر نمودن مبارزە در ایجاد سیستم انقلابی و دمکراتیک در تمام عرصەها دعوت بە عمل آمدە است و افزودە است؛"بر علیە هر نوع تحریف نژادپرستانە، بە جنگ انقلابی فراگیر خود شدت بخشیم و زندگی آزادانە را مسجل نماییم.

با تمام آنانی کە جان خود را برای آزادی و رهایی فدا کردەاند پیمان می‌بندیم کە مبارزە انقلابی متحد ما بە پیروزی خواهد رسید."